Работы в категории Педагогика, страница 361, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Технологія проблемного навчання

  З кожним роком життя мінливого суспільства педагогічний процес стає все менш плідним Сьогодні шкідливо вчити і виховувати «як завжди», необхідні докорінні перетворення в самій моделі підготовки людини до життя, у практиці цієї роботи Потрібні люди вільно мислячі, сміливі, осяяні світлом духовності, здатні керувати, тобто розумно будувати і коригувати ставлення до себе, інших людей, суспільства, природи Сама педагогіка з науки про виховання, освіту та навчання людини повинна стати наукою про управління розвитком творчої індивідуальності в цілісному педагогічному процесі
 • Тип: Реферат

  Технологія проблемного навчання

  У рамках гуманітарної освіти міжпредметні зв'язки розглядаються як зв'язки між культурою, наукою, різними галузями знань та навчальними дисциплінами, спрямованими на професійну підготовку студентів факультетів університету Провідними в розробці змісту кожної навчальної дисципліни є змістовно-інформаційні зв'язки, до яких відносяться зв'язки з виявлення споріднених знань у навчальних дисциплінах В основному   це зв'язки між поняттями та теоріями
 • Тип: Курсовая работа

  Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі

  Благополуччя молодої людини залежить від того, наскільки добре вона буде усвідомлювати важливість дотримання соціальних норм буття в суспільстві, прагнутиме будувати гармонійні відносини з оточуючими У підлітковому віці особливо актуальними є проблеми міжособистісних взаємин, питання самовизначення, в тому числі і статеворольового Значущість проблеми на сьогодні поглиблюється тим, що в системі цінностей і смисложиттєвих орієнтирів суспільної свідомості відбуваються істотні зміни
 • Тип: Доклад

  Технологія складання нестандартних задач з математики

  Математичний розвиток молодших школярів водночас є метою і результатом початкової математичної освіти, який уявляється складним мисленнєвим процесом, структурно-цілісним, інтегративним за суттю та дискретним і диференційованим за формою Інтелектуальна здатність молодшого школяра до виконання математичних дій у їх системному взаємозв'язку визначається достатнім рівнем сформованості пізнавальних процесів, мотиваційної сфери, досвіду навчально-творчої діяльності У навчальному процесі формування гнучкості, рухливості розумових операцій в учнів початкової школи здійснюється поступово за допомогою
 • Тип: Курсовая работа

  Технологія формування учнівського колективу

  Провідна роль в удосконалюванні системи освіти й прискоренні навчально-виховного процесу належить вихователям Характерні риси більшості з них – компетентність і високий професіоналізм, відповідальність за доручену справу, здатність навчати й виховувати учнів, вести за собою учнівський колектив Вихователям груп надто важливо й корисно систематично звертатися до наукової літератури по педагогіці, психології
 • Тип: Дипломная работа

  Технологии исследования и формирования лексики у детей с билингвизмом

  Язык - один из существенных признаков нации, тесно связан с национальной психологией, с самосознанием и самобытностью народа За каждым языком - культура этноса, оригинальное видение мира, которые хранит язык Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией населения или проживанием некоренного населения в русскоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют родной язык, в связи с чем, развитие речи детей дошкольного возраста протекает в условиях билингвизма
 • Тип: Реферат

  Технологии качественного обучения в рамках нестандартного урока

  В процессе своей педагогической деятельности я пришла к заключению, что одним из наиболее эффективных способов внедрения инновационных технологий (и их отдельных элементов) в процесс обучения и воспитания является использование нетрадиционных уроков
 • Тип: Шпаргалка

  Технологии осуществления педагогического процесса

  У истоков технологизации в педагогике стоял А С Макаренко Противники идеи технологизации в педагогике считают недопустимой вольностью рассматривать творческий, сугубо интимный, как они считают, педагогический процесс как технологический
 • Тип: Курсовая работа

  Технологии профессионального обучения

  Одним из новых понятий для педагогики является понятие технологии, часто встречающееся в педагогической литературе (научной, публицистической, учебной) Разнородность содержания вкладываемого в это понятие различными авторами, говорит о том, что оно еще не достигло необходимой для правомерного использования степени сформированности Вместе с тем дальнейшее развитие педагогической науки показывает, что появление этого термина и направления исследований в педагогике не является случайностью Тема данной курсовой работы является актуальной, так как главной задачей технологии профессионального обуче
 • Тип: Реферат

  Технологии развивающего обучения

  В последние годы внимание учителей все чаще привлекают идеи развивающего обучения, с которыми они связывают возможность изменений в школе Развивающее обучение направлено на подготовку учащихся к самостоятельной “взрослой” жизни Главной целью современной школы является обеспечение усвоения школьниками определенного круга умений, знаний и навыков, которые им понадобятся в профессиональной, общественной, семейной сферах жизни
 • Тип: Реферат

  Технологии разработки профориентационной работы как способ повышения качества профессионального образования

  3 Инновационный характер профессионального образования, предполагающий реализацию образовательных программ не только для получающих профессиональное образование впервые, но и программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов рынка труда
 • Тип: Дипломная работа

  Технологии формирования гражданской культуры будущего учителя

  Россия на современном этапе находится в процессе становления правового государства и гражданского общества Важной движущей силой на этом пути может быть осознание гражданами их роли в этом процессе и ответственности за свою судьбу, условия своей жизни Именно нравственно-правовая осведомленность и высокий уровень гражданской культуры в решении повседневных вопросов способны возродить Россию как правовое государство
 • Тип: Контрольная работа

  Технологический проект урока-мастерской по вопросам эстетического воспитания

  В качестве основы, системообразующего каркаса целесообразно использовать новое для педагогики понятие - "технология" и новый - "технологический" подход к анализу и проектированию педагогических процессов
 • Тип: Шпаргалка

  Технологическое образование школьников

  В 1992 г был введён базисный учебный тип средней общеобраз-ной школы в России Образоват-ная область технологии предусматривает обучение шк-ков с 1 по 11 класс В наст время содержание и структура этого образования окончательно не организована Имеется несколько подходов к организации технологического обучения шк-ков: 1-й подход предусматривает реализацию методопроекта (Симоненко)
 • Тип: Реферат

  Технология вязания

  Ручное вязание на спицах — один из древнейших и интереснейших видов декоративно-прикладного искусства В последние годы оно получило большое распространение, и это не случайно Из клубка ниток можно сделать множество видов красивой и удобной одежды, преимущество которой бесспорно: она легка и удобна в носке, используется во все сезоны года Вязаные изделия не только красивы и изящны — они позволяют каждой женщине проявить вкус и фантазию Вязаные вещи должны соответствовать моде, внешним данным человека Подбор цвета нитей, выбор или создание узора, фасона и отделки изделия — все это воспитывает ч
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 412