Работы в категории Педагогика, страница 357, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Теоретический анализ социально-педагогической деятельности с ребенком из неблагополучной семьи

  На сегодняшний день такое явление нашей действительности, как социально-неблагополучная семья, стало явлением весьма распространенным Какими бы факторами ни было обусловлено неблагополучие семьи, оно в той или иной степени негативно сказывается на развитии ребенка Подавляющая часть проблем, возникающих у детей в процессе социализации, имеет корни именно в неблагополучии семьи В такой семье уходит на второй план или исчезает совсем главная функция семьи - воспитательная Дети смещаются на одно из последних мест в системе ценностей родителей Нарушение семейных отношений и отклонения в воспитании
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретический аспект особенностей личностного развития одаренных школьников

  Тысячелетиями в общественном сознании формировались представления об одаренности В этом понимании аккумулировались научные изыскания выдающихся умов и частные, обыденные наблюдения простых людей Одаренным, умным человеком всегда называли того, кто был способен к выдающимся достижениям, мог найти интересный, неожиданный выход из сложной ситуации, создать что-то принципиально новое, легко приобретал новые знания, делал то, что другим недоступно
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретичні основи загартовуючих процедур як засобу розвитку здорового організму дошкільників

  Гартуванню, напевно, стільки ж років, скільки і людству, а ось вчення про цю процедуру виникло пізніше З незапам'ятних часів людина стала застосовувати воду, особливо холодну, для свого оздоровлення і лікування, знаходячи в ній незвичайну цілющу силу
 • Тип: Реферат

  Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

  В наш час зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини У свідомості дитини-дошкільника закладаються фундаментальні світоглядні поняття, моральні цінності, переконання Першим соціальним осередком дитини є сім’я Тому так важливо дати системні знання про сім’ю, родину, історію свого роду Саме осмисленні найвідоміших і найближчих явищ та подій формується національна свідомість дитини й перед нею розкриваються перспективи пізнання світу
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

  Введення нових педагогічних технологій навчання базується на модернізації управління навчальним процесом пізнання Основними складниками управління навчальним процесом планування, організація, контроль та мотивація Управляти означає спонукати студента до кращого навчання В процесі навчання виникають запитання:
 • Тип: Дипломная работа

  Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

  Завдання дидактичної підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі обумовлено у першу чергу метою, яка поставлена суспільством перед освітою, школою, - необхідністю - формування " функціонально грамотної особистості, прилученої до національних та загальнолюдських цінностей" Тому вчителю недостатньо володіти науковими основами організації навчального процесу Він повинен бути обізнаний із тенденціями розвитку дидактики, володіти основами нових технологій, раціонально будувати процес пізнання, вміти об’єктивно і грамотно аналізувати результати свого дидактичного впливу Разом з тим,
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

  В сучасних умовах школи особлива роль відводиться удосконаленню трудової підготовки учнів Обумовлено це тим, що сучасне виробництво, науково-технічний прогрес потребують все більш кваліфікованих робітників, здатних до творчої діяльності Тому підготовка підростаючого покоління до активної творчої праці – проблема державного масштабу
 • Тип: Дипломная работа

  Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

  Рівень сформованості ціннісної орієнтації залежить від наявності певного рівня знань, сформованості почуттєвої сфери і рівня образного мислення, інтелектуальних здібностей, навичок сприйняття, оцінки, вибору й творчого підходу до музично-практичної діяльності
 • Тип: Реферат

  Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

  Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м Київ
 • Тип: Реферат

  Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

  Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Гуревич Роман Семенович, директор Інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 • Тип: Реферат

  Теории обучения в высшей школе

  В процессе обучения и научного поиска формируются знания, навыки и умения, происходит всестороннее интеллектуальное развитие личности обучающихся и их мировоззрения Все это происходит через главную сферу - умственную деятельность студентов: ощущение, восприятие, представления, осмысливание, запоминание и другие психические процессы В результате мыслительного функционирования все это анализируется, синтезируется путем гармоничного действия высшей нервной деятельности человека На основе этой деятельности создается система обучения, объединяющая содержание и форму научного познания, устанавливающ
 • Тип: Учебное пособие

  Теория бухгалтерского учета

  Оформление контрольной работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению курсовой работы и оформляются на листах формата А4 и сдаются на проверку в подшитом виде При отрицательном отзыве руководителя студент дорабатывает или исправляет работу и представляет ее на повторную проверку
 • Тип: Реферат

  Теория воспитания

  Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов: объективных и субъективных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным целям
 • Тип: Курсовая работа

  Теория детского коллектива в трудах А.С. Макаренко

  Сегодня А С Макаренко известен не только в нашем обществе, но и во всем мире Это подтвердилось с огромной силой в 1988году, когда отмечалось столетие со дня рождения "великого советского педагога и писателя, чья деятельность оказала значительное влияние на становление педагогики как науки, формирование методов образования, нравственного развития и творческого воспитания подрастающего поколения", - такова оценка Генеральной конференции ЮНЕСКО, принявшей резолюцию о международном годе Макаренко
 • Тип: Учебное пособие

  Теория и методика обучения праву

  Учебник посвящен теоретическим и прикладным аспектам методики обучения праву В нем систематизирован опыт правового образования, накопленный педагогами-практиками различных регионов России Авторы раскрывают методы, знакомят с приемами и средствами обучения праву Особое внимание уделено роли преподавателя в повышении правовой культуры учащихся и педагогов, знакомству с традиционными и инновационными технологиями при изучении предмета
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 412