Работы в категории Педагогика, страница 349, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів

  Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ об’єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи, професійної підготовки фахівців високої кваліфікації та вирішення багатьох соціальних проблем Особливої трансформації зазнає зміст підготовки соціальних педагогів до роботи зі студентською молоддю, що зумовлена: підвищенням уваги суспільства до студентської молоді як соціального суб’єкта; посиленням соціальної відповідальності ВНЗ за соціальне виховання студентської молоді; створенням сприятливих умов для набуття студентами позитивного соціальн
 • Тип: Курсовая работа

  Суть процесу навчання та засоби його активізації

  Охарактеризувати процес навчання як систему можна тільки прослідивши цю систему в її динаміці, тобто виявивши яким чином змінюється її склад (елементи), структура (зв'язки між ними) відповідно до її функцій
 • Тип: Реферат

  Сухомлинский о профессии учителя

  Настоящее время требует яркой, масштабной, творческой личности педагога, который призван овладевать культурой общечеловеческих ценностей, профессионального мышления, методологическими знаниями как надежным инструментом теоретической и практико-преобразующей деятельности В современной педагогической науке разработана концепция индивидуальной деятельности педагога, сущность которой состоит, во-первых, в развитии его богатой, самобытной личности, а во-вторых, в слиянии общественного и личностного смыслов Индивидуальность педагога как субъекта профессиональной деятельности находит свое выражение
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні інноваційні освітні системи

  Лише за допомогою свободи можна підготувати до свободи, лише за допомогою співробітництва можна підготувати до соціальної гармонії та співробітництва, лише за допомогою демократії можна підготувати до демократії Селестен Френе
 • Тип: Реферат

  Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

  Актуальність вибраної теми пояснюється істотою і загальнолюдською значущістю матеріалу, що зачіпає Річ у тому, що проблема інформатизації і безпосередньо пов'язаній з нею комп'ютеризації всіх сфер людської діяльності є одній з глобальних проблем сучасного миру Причина тому - нечуване для попередніх епох підвищення ролі інформації, перетворення її в одну з найважливіших рушійних сил всього виробничого і суспільного життя Зараз відбувається паралельно стрімкий стрибок в розвитку апаратних засобів, тобто власне комп'ютерів як технічних пристроїв за останніх 2-3 року зробив цю техніку достатньо до
 • Тип: Реферат

  Сучасні принципи і концепції навчання

  У дидактиці на основі тeopiї пізнання й сучасних досягнень психологічної та педагогічної наук розроблена й активно використовується низка концепцій навчання, опанування знань, навичок та вмінь Деякі автори, наприклад В Оконь i І П Пiдласий, визначають ці концепції: як дидактичні системи, під якими розуміється комплекс внутрішньо узгоджених тверджень, що базуються на єднocтi цілей, змісту i дидактичних принципів, які стосуються способів i організації роботи вчителя та учнів «Дидактичні системи характеризуються внутрiшньою цiлicнiстю структур, створених єднicтю цілей, органiзацiйних принципів,
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасні системи освіти

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року N 1717 у 2001 році розпочався поступовий перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, який передбачає розвантаження учнів протягом кожного навчального року, створення умов для зміцнення здоров'я школярів; оновлення змісту освіти; перехід на компетентний підхід до організації навчального процесу
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні системи професійного навчання

  Актуальність Останніми роками було висунуто пропозиції щодо створення в школі нової системи трудового навчання, яка поєднала б усе краще, що було нагромаджено досвідом трудової підготовки підростаючого покоління, і водночас була позбавлена недоліків відомих систем трудового навчання
 • Тип: Статья

  Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми

  Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення умов розвитку і саморозвитку кожної особистості, виявлення обдарованих дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності Однією з проблем, яка недостатньо розкрита в теоретичному плані є здійснення управлінського впливу на роботу з обдарованими дітьми з боку керівників навчальних закладів Виникає потреба у визначенні нових пріоритетів та сучасних тенденцій розвитку управлінс
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні технології навчання у викладанні історії

  Актуальність дослідження Існує велика кількість активних та інтерактивних технологій навчання – проблемна лекція, парадоксальна лекція, евристична бесіда, пошукова лабораторна робота, розв’язання ситуаційних задач, колективно групове навчання, ситуативне моделювання Вони можуть бути використані на різних етапах уроку: під час первинного оволодіння знаннями, під час закріплення й удосконалення, під час формування вмінь та навичок Їх можна застосовувати також як фрагмент заняття для досягнення певної мети або ж проводити цілий урок з використанням окремої технології
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні технології навчання, методи та форми навчання

  Сучасна історична шкільна освіта базується на загальнометодологічних і історико-філософських засадах, які знаходять своє відображення на рівні принципів історичної освіти Вони багато в чому є проявом та розвитком так званого антропологічного повороту, тобто людинознавчої спрямованості науково-філософської думки і виходять на основні положення нової освітньої парадигми Отже, до принципів історичної освіти відносять:
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

  Прагнення постійно оптимізовувати навчально-ви­ховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій різних рів­нів і різної цільової спрямованості.
 • Тип: Реферат

  Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

  У Доповіді міжнародної комісії ЮНЕСКО «Освіта: Прихований скарб ХХІ ст », що представлений у 1997 році, зазначено: «мі повинні бути у всеозброєнні, щоб подолати основні протиріччя, які не будучи новими, стануть головними проблемами XXI віку» До таких протиріч автори Доповіді відносять наступні:
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасна школа в умовах ринкової економіки

  Оновлення функцій управління сучасними навчальними закладами системи загальної освіти неможливо без впровадження нових принципів їх економічної діяльності Обумовлено це тим, що зрушення, які відбуваються в сучасній школі на шляху поступового її переходу в ринкові умови функціонування, зачіпають не лише змістовну сторону навчання, форми і методи організації педагогічного процесу, а й її економічне життя, фінансово-господарську діяльність Нові умови господарювання передбачають:
 • Тип: Доклад

  Сучасний вчитель як педагог та психолог

  За словами видатного педагога К Д Ушинського вчитель відіграє у навчанні і вихованні вирішальну роль, що його (вчителя) особистість впливає на дитячу свідомість набагато більше, ніж це можна досягнути іншими методами До цієї теми зверталося чимало вчених, педагогів Всі вони по своєму бачили ці риси, але в цілому їхні погляди мали один характер, ніби доповнювали один одного Школі сьогодення потрібні вчителі-педагоги, вихователі, майстри своєї справи
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... 412