Работы в категории Педагогика, страница 348, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Контрольная работа

  Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

  На сучасному етапі прискореного соціально-економічного розвитку суспільства, що характеризується поступовою й неухильною інтеграцією України в європейські політичні, економічні й культурні структури, винятково важливого значення набуває підвищення освітнього рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей діяльності, збагачення інтелектуального та творчого потенціалу
 • Тип: Отчет по практике

  Структура практикумов системы Фобус

  Усольцева Э М-А в период с 6 02 2006 г по 2 04 2006 г проходила квалификационную практику в ГОУНПО «Качканарское профессиональное училище» в качестве преподавателя информатики, где и работает постоянно За время прохождения квалификационной практики показала:
 • Тип: Контрольная работа

  Структура профессиональной компетентности педагога. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога

  Структура профессиональной компетентности учителя может быть раскрыта через педагогические умения Модель профессиональной готовности целесообразно строить от наиболее общих к частным умениям Таким наиболее общим умением является умение педагогически мыслить и действовать, теснейшим образом связанное с умением подвергать факты и явления теоретическому анализу Объединяет эти два крайне важных умения то, что в их основе лежит процесс перехода от конкретного к абстрактному, который может протекать на интуитивном, эмпирическом и теоретическом уровнях Доведение умения до теоретического уровня анали
 • Тип: Курсовая работа

  Структура та зміст віщої освіти

  На теперішній час є ряд проблем, що пов’язані з структурою та змістом вищої освіти, а саме питання щодо організації, функціонування, розвитку освітньої галузі, які необхідно швидко, точно, правильно, користуючись досвідом зарубіжних країн стосовно впровадження Болонської конвенції, вирішувати і впроваджувати в умовах демократії, ринку, новітніх інформаційних технологій Все це робить своєрідний виклик освіті зумовлює потребу її радикальної модернізації
 • Тип: Контрольная работа

  Структура уроків при застосуванні інтерактивних методик

  Мета цього етапу — сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до теми Прийомами навчання можуть бути питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання і т ін Займає не більш 5 % часу заняття
 • Тип: Контрольная работа

  Структурно-временной анализ урока по физической культуре

  Много внимания уделяется учению индивидуальных особенностей учащихся Классный руководитель ведет большую работу по предпрофильному обучению, проводит тестирование, наблюдает детей в разных жизненных ситуациях, изучает жизнь семей, где воспитываются дети Результаты индивидуальной воспитанности отражает в карте воспитанности ребенка
 • Тип: Реферат

  Структурные элементы воспитания. Цели, содержание, источники воспитания

  Проблемы воспитания и обучения неразрывно связаны, поскольку данные процес­сы направлены на человека как целое Поэтому на практике трудно выделить сфе­ры исключительного влияния обучающих и воспитательных воздействий на раз­витие человека 1 А именно как его эмоций, воли, характера, так и мотиваций, ценностных ориентации и интеллек­та Еще Платон писал: « самым важным в обучении мы признаем надлежащее воспитание» 2 Однако в научном понимании и организации процессов обучения и воспитания есть свои особенности Поэтому разделение данных процессов проводится нами с целью объяснения их сущности
 • Тип: Реферат

  Студент как субъект учебной деятельности

  В современных условиях подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной компетентности и разносторонним личностным развитием, способных к непрерывному самосовершенствованию, постоянному пополнению и расширению спектра своих знаний и умений, т е способных учиться всю жизнь, является одной из центральных задач современного высшего образования
 • Тип: Реферат

  Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльності

  Актуальність тематики мотивується необхідністю глибинного осмислення ролі студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності, адже в останні роки в умовах кризи вітчизняної освітньої системи та переходу до двоступеневої системи вищої освіти в Україні необхідним є перегляд самого статусу студента в його найширшому аспекті, в тому числі і як суб'єкта навчально-професійної діяльності
 • Тип: Реферат

  Суб'єктно-діяльнісний підхід до навчання

  Підхід до студента як до об'єкта, а не суб'єкта навчання призвів до його відчуження від процесу навчання У результаті навчання втратило для нього свій первісний зміст Знання виявилися зовнішніми стосовно його реального життя Також відчуженим від загального процесу навчання виявився і викладач у вузі, позбавлений можливості самостійно ставити мету, вибирати засоби і методи своєї діяльності Він переставши орієнтуватися на особистість свого підопічного, його здатності, можливості й інтереси
 • Тип: Реферат

  Сугестивна технологія та її зміст

  На сьогоднішній день, творчі пошуки вчених як вітчизняних, так і зарубіжних, педагогів-новаторів спрямовані на різні напрями педагогіки та педагогічних технологій: дидактичний, філософський, кібернетичний Характерні вони і для сугестопедагогіки, яка започатковує абсолютно новий – психотерапевтичний напрям у педагогіці
 • Тип: Реферат

  Сурдопедагогика

  Принцип интенсивного развития слухового восприятия в обучении предполагает развитие в максимально возможных пределах остаточной слуховой функции глухих детей с целью более точного и полного восприятия речи окружающих людей на слухо-зрительной основе с помощью индивидуального слухового аппарата
 • Тип: Статья

  Сутність і зміст педагогічної етики

  У наш час зростає значення педагогічної етики в школах різних напрямів і різних рівнів підготовленості Це пов’язано з прагненням постійно вдосконалювати педагогічні норми щодо відносин, які змінюються в школі
 • Тип: Реферат

  Сутність педагогічного спілкування

  Педагогічне спілкування – це професійне спілкування вчителя з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення мети, завдань виховання і навчання
 • Тип: Реферат

  Суть инновационных процессов в России

  Обучение подвержено изменениям не менее чем другие сферы жизни и деятельности человека Новаторство и традиции — две стороны развития культуры, образования и всего общества в целом Различные соотношения традиций и новаций дают культурологам основание для классификации обществ на традиционные и современные В традиционных обществах традиция господствует над новаторством В современных — новаторство является базовой ценностью Одно и то же общество может переживать различные периоды
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 412