Работы в категории Педагогика, страница 336, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

  За умов реформування української держави, становлення ринкових відносин значна кількість громадян нашої держави стала потребувати соціальної допомоги та захисту Несприятливі наслідки соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві позначаються на дітях, підлітках і знаходять відображення у молодіжній субкультурі, що виявляється у негативному ставленні до світу дорослих
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-педагогічна діяльність по попередженню токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків

  Найпоширенішими наркотичними речовинами є алкоголь і тютюн Серед споживачів тютюну 6-8 % - діти молодших класів і навіть дошкільнята Курить кожний п’ятий п’ятикласник, майже половина восьмикласників і майже 60% випускників шкіл У великих містах третина підлітків піддаються ранній алкоголізації
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

  Актуальність теми Національно-духовне відродження нашої держави неможливе без переосмислення теорії та практики виховання як соціально особистісного феномена Саме тому проблеми, пов’язані з особистісним становленням молодого покоління постійно перебувають у центрі науково-педагогічних досліджень
 • Тип: Дипломная работа

  Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї

  Жорстоке поводження з дітьми визнано однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини у світі Без подолання цього згубного явища не можливо створити умови для повноцінного розвитку дитини, реалізації її особистості Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів спрямованих на її вирішення, оскільки діти є найнезахищенішою, найуразливішою й майже повністю залежною від дорослих частиною суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

  Актуальність даної теми пояснюється тенденціями, що з'явилися у двадцятому сторіччі, до розгляду менеджменту як процесу управління людьми й погляд на людину як на об'єкт управління, а не частина механізму
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-психологічні передумови вибору професії старшокласниками та їх підготовленість до даного вибору

  Ефективність системи освіти значною мірою залежить від наявності кваліфікованих педагогічних кадрів Проблема професійної орієнтації молоді в тому числі і учнів загальноосвітніх навчальних закладів різко поглиблюються Одним з головних кроків в житті кожної молодої людини є вибір професії Від правильного вирішення питання "Ким бути?" - багато в чому залежить вся подальша доля людини Якщо підліток вибирає професію випадково, то це потім викликає небажані наслідки для нього Необґрунтований вибір професії може поставити людину перед фактом, що у неї відсутні передумови до виконання трудо
 • Тип: Дипломная работа

  Социализация детей с девиантным поведением

  Актуальность и проблема исследования Делинквентность детей относится к числу важнейших показателей, характеризующих экономическое, социальное и нравственное благополучие обще­ства В современной России состояние делинквентности школьников вы­зывает тревогу у народа, общественности, врачей, педагогов Об этом свидетельствуют материалы средств массовой информации о положении детей, а также Федеральная программа развития об­разования 2000 года, в которой отмечается, что «в последние го­ды отчетливо проявляются тенденции увеличения делинквентности де­тей» [см 69 - с 3] Статистические данные показыв
 • Тип: Курсовая работа

  Социализация детей с задержкой психического развития в среду нормально развивающихся сверстников

  Актуальность исследования В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно следить, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным [9, 3]
 • Тип: Дипломная работа

  Социализация детей с ограниченными возможностями в условиях семьи и образовательного учреждения

  В данной работе проведена опытно-эксперементальная работа экспериментальная работа по социализации детей с нарушением слуха В результате исследования сделаны выводы и заключения, , дана оценка результативности предлагаемых мероприятия для формирования личностных качеств детей с нарушением слуха для успешной социальной адаптации, даны рекомендации родителям, воспитателям и педагогам В ходе экспериментальной работы гипотеза нашла свое подтверждение Определена практическая значимость исследования
 • Тип: Дипломная работа

  Социализация детей-сирот в условиях детского дома

  Под социализацией понимается процесс усвоения человеком определенной системы знаний и умений, образцов поведения, социальных норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества Социализация человека осуществляется в процессе его взаимодействия с многообразными и многочисленными факторами, группами, организациями, агентами, с помощью различных средств и механизмов От того, как происходит это взаимодействие в стихийной, относительно направляемой и относительно социально контролируемой социализации, во многом зависит само изменение человека на протяжении его
 • Тип: Дипломная работа

  Социализация личности ребенка-дошкольника на основе взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения

  С первых дней своего существования человек окружен другими людьми С самого начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие Первый опыт общения человек приобретает еще до того, как научится говорить
 • Тип: Курсовая работа

  Социализация младших школьников средствами культурно-досуговых учреждений

  Актуальность проблемы заключается в том, что дети, оставшиеся без родителей, не могут быть изолированы от общества Мы всегда будем рядом с ними От того, какими будут эти дети, зависит и наша жизнь Если предоставить их самим себе, не заниматься ими, то они начнут решать свои проблемы сами Будут воровать, грабить, станут источниками инфекций Значит, жить в обществе с беспризорниками будет просто опасно
 • Тип: Дипломная работа

  Социализация подростка

  Согласно А В Мудрику, общество сверстников – совокупность групп, людей, необязательно одногодков, но объединенных системой отношении, обладающих определенными общими ценностями и определенными от других определенным принципом обособления Значение групп сверстников в процессе социализации растет от раннего детства к юности, когда оно достигает своего максимума, а затем с возрастом снижается, но не исчезает Группа сверстников – понятие многозначное Одни группы формируются организованно, направляемые взрослыми (школьный класс, спортивная команда), другие стихийно, т е спонтанно, функционирующие
 • Тип: Реферат

  Социализация подростков в сфере досуга

  Стержневой проблемой общественного развития является гармонизация взаимоотношений общества с каждой отдельно взятой личностью, то есть ее социализация Особенно актуальной для общества является социализация подрастающего поколения Именно в период детства, отрочества и юности складываются основные структуры личности, качественные характеристики которой, в существенной степени зависят от степени педагогизации окружающей среды Личность, с точки зрения психологии,- индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности Понятие, определяемое включенностью в общественные отношения Систе
 • Тип: Контрольная работа

  Социальная адаптация ребенка

  В современной науке термин «адаптация» выступает многоаспектным, проявляющимся на всех уровнях жизни людей, структурно-функциональным, духовно-практическим образованием и относится к разряду междисциплинарных научных понятий в области философии, биологии, социологии, психологии и педагогики
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 412