Работы в категории Педагогика, страница 318, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Самовиховання

  Мільйони років існує світ Багато що змінилося в ньому, стало абсолютно іншим Але все таки є щось не приходить, вічне, що було і буде завжди Адже завжди народжуватимуться, житимуть і вмиратимуть люди; і завжди вони йтимуть по тернистому шляху до своєї досконалості, кожного разу знов вирішуючи вічні життєві проблеми, долаючи перешкоди, терплячи біди
 • Тип: Реферат

  Самовиховання підлітків

  У багатьох сім'ях начебто з дитинства програмується той або інший життєвий шлях Спробуйте спитати підлітків, якої професії вони бажають набути, і ви з'ясуєте, що не завжди в сім'ї вчителів підростає ще один педагог, у сім'ї лікарів — медик Нині перед молоддю, яка, незважаючи на вік і відсутність життєвого досвіду, вже в юні роки є власником частки родинного майна, житлового фонду, землі, належить вчасно і ретельно продумати свої подальші дії: у виборі трудової діяльності, визначенні частки майна, якою слід правильно розпорядитися, щоб не руйнувати, а створювати умови свого життя, праці, навча
 • Тип: Статья

  Самовоспитание будущего учителя

  1 “Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло; будь благодатной почвой для развития человеческих чувств; сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но, в первую очередь, в их душах и сердцах Только в этом случае знания на твоих уроках могут стать ступеньками нравственного становления для каждого твоего воспитанника” / Ш А Амонашвили /
 • Тип: Дипломная работа

  Самоопределение старшеклассников

  Искажение семейных отношений и воспитательного влияния в семьях алкоголиков на подростков, приводит как к психическим и личностным отклонениям в развитии, так и к возникновению высокого уровня тревожности, агрессивности или подавленности, апатии, а также нервно-психических расстройств и разнообразных девиаций поведения
 • Тип: Реферат

  Самооцінка учнів в виховній роботі

  Самооцінка школярів головним чином зорієнтована на оцінки, що виставляються в журнал Проте оцінки можуть відігравати домінуючу роль у формуванні самооцінки учня, якщо вчитель правильно ними користується Переважна більшість учителів помилково вважає, що учні серед ніх і молодших класів завжди згодні з їх оцінками, тому вчителі не аналізують свої оцінні судження й не намагаються шукати причини педагогічних невдач
 • Тип: Реферат

  Саморазвитие личности педагога

  В условиях модернизации образования особую значимость приобретает проблема профессиональной подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей профессией Важным фактором для реализации этих требований выступает нацеленность будущего специалиста на профессиональное саморазвитие Для обучающегося важно осознание того, что стать успешным человеком в условиях рынка сможет тот, кто имеет хорошую профессиональную подготовку, владеет навыками саморазвития как личностного, так и профессионального; навыками самостоятельной работы и общения, обладает спос
 • Тип: Дипломная работа

  Самореализация и творчество в деятельности студентов и аспирантов

  Модернизация различных областей образования и интеграция России в мировую систему высшего образования потребовали переосмысления основных направлений профессиональной подготовки педагогических кадров В настоящее время приоритетным направлением в образовании становится воспитание творческой личности, способной к самореализации в быстро меняющихся социально-экономических условиях
 • Тип: Реферат

  Саморегуляция учителем эмоционального состояния

  Перед начинающим педагогом стоит задача практического овладения всеми сторонами профессиональной деятельности: обучающей, воспитательной, педагогическим общением, способами самореализации своей личности, достижения результатов в обученности и воспитанности школьников По истечении ряда лет одновременно с накоплением опыта, выработки собственного подхода, индивидуального стиля деятельности, профессиональной позиции у педагога появляется “психическая усталость”, профессиональная дезадоптация и т п
 • Тип: Дипломная работа

  Самостійна робота молодших школярів з основ здоров'я

  Значною теоретичною і практичною проблемою педагогічної науки є обґрунтування шляхів і методів досягнення мети навчання і виховання – гармонійно і всебічно розвиненої особистості у сучасній початковій школі Суспільство у ХХІ столітті вимагає творчих, інтелектуальних, освічених працівників У зв'язку з цим, воно орієнтує загальноосвітні заклади «не лише на збагачення учня змістовними знаннями, а й на розвиток його особистості, формування прийомів розумової діяльності, соціокультурної компетентності, на виявлення людей з цінними задатками» [61, 28] Формування особистості, яка здатна до самоосвіт
 • Тип: Дипломная работа

  Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

  В умовах, коли якість навчання майбутніх випускників школи набуває особливого значення, проблема самостійності і самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі повстає особливо гостро У державних документах про освіту « Освіта Україна XXI століття», «Доктрина національної освіти в Україні» та інших йдеться про необхідність докорінного реформування навчального процесу у сучасній школі, про забезпечення особистісно-орієнтованого навчального процесу, з чим і пов`язаний перехід до концептуально нової організації учбової організації школярів
 • Тип: Курсовая работа

  Самостійна учбова діяльність молодших школярів

  Перебудова системи освіти України, подальше удосконалення навчального процесу в загальноосвітній, в тому числі і в початковій школі ставить питання про удосконалення перш за все організаційних форм і методів навчання В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому, теж присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів
 • Тип: Реферат

  Самостоятельная работа как средство обучения решению уравнений в 5-9 классах

  Уравнения в школьном курсе алгебры занимают ведущее место На их изучение отводится времени больше, чем на любую другую тему Действительно, уравнения не только имеют важное теоретическое значение, но и служат чисто практическим целям Подавляющее большинство задач о пространственных формах и количественных отношениях реального мира сводится к решению различных видов уравнений Овладевая способами их решения, мы находим ответы на различные вопросы из науки и техники (транспорт, сельское хозяйство, промышленность, связь и т д ) Так же для формирования умения решать уравнения большое значение имеет
 • Тип: Реферат

  Самостоятельная работа как условие эффективного усвоения нового материала

  Организация самостоятельной работы, руководство ею — это ответственная и сложная работа каждого учителя Воспитание активности и самостоятельности и необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся Эта задача выступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности
 • Тип: Курсовая работа

  Самостоятельная работа как форма организации, способствующая повышению знаний учащихся на уроках окружающего мира в малокомплектной школе

  Малокомплектная школа имеет свои специфические трудности, обусловленные небольшим количеством учеников и социальной средой, которая оказывает далеко не всегда положительное влияние на процесс развития сельского ребенка Большое беспокойство вызывают такие факторы, как:
 • Тип: Учебное пособие

  Самостоятельная работа учащихся на уроках математики

  Задача: Для уроков труда купили красной и зелёной бумаги 20 пачек, причём в каждой пачке было листов поровну Красной бумаги 240 листов, а зелёной 160 листов Сколько куплено пачек красной и сколько зелёной бумаги?
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 412