Работы в категории Педагогика, страница 307, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Розвиток функціональних особливостей пам'яті в процесі навчальної діяльності молодшого школяра

  Нагромадження індивідуального чуттєвого й раціонального досвіду, опора на інформаційний досвід суспільства є важливою умовою прогресивного розвитку психіки людини Наявність досвіду дає змогу розв'язувати дедалі складніші завдання, краще орієнтуватися в нових умовах, діяти передбачливо й упевнено Щоб успішно оперувати поняттями й уявленнями на рівні мислення, необхідно зберегти їх в опорядкованому й мобільному стані, бо нові зрушення розвитку психіки завжди ґрунтуються на результатах попереднього розвитку З приводу цього В О  Сухомлинський наголошував на своєрідній педагогічній закономірності,
 • Тип: Изложение

  Розподільна властивість множення

  Мета: Навчальна: закріпити знання учнів про переставну і сполучну властивості множення, сформулювати розподільну властивість множення відносно додавання і віднімання та навчити учнів використовувати її
 • Тип: Реферат

  Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

  Оптимізація процесу навчання вимагає керування пізнавальною діяльністю учнів як в ході одержання ними знань, так і в процесі їх засвоєння Сам процес навчання можна розглядати як педагогічну систему «вчитель-учень», охоплену двостороннім зв'язком (прямим та зворотнім) По каналу прямого зв'язку учень отримує вхідну інформацію, по каналу зворотного – видає вихідну інформацію, яка свідчить про рівень засвоєння учнем одержаних знань, тобто міру навченості На основі аналізу вхідної та вихідної інформації викладач може застосовувати керуючі впливи і тим самим управляти пізнавальною діяльністю учня М
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка двох прикладів ділової гри

  Освіта – розвиток людини в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства В більш ширшому значенні освіта – це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду,моральних та інших рис особистості, розвиток творчих сил і здібностей
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання

  Однією з важливих тенденцій розвитку середніх навчальних закладів є впровадження у навчально-виховний процес нових освітніх технологій, що передбачає на лише оснащення освітніх установ сучасними комп’ютерними засобами, але й таке використання їхніх можливостей, яке покращить ефективність освітнього процесу і виведе його на якісно новий рівень Стрімке збільшення обсягу навчального матеріалу з одночасною тенденцією зменшення часу на його вивчення вимагає інтенсифікації процесу навчання Це зумовлює потребу в пошуку ефективних шляхів організації та управління процесом навчання, засобів контролю р
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни "Ветеринарна медицина"

  Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що можна розробити новий дидактичний проект навчання спеціалістів з дисципліни «Ветеринарна медицина» з метою підвищити якість оволодіння знаннями студентів (повноти, глибини, усвідомленості)
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Динаміка поступального і обертального руху"

  Реформування загальної середньої освіти відповідно закону України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію основних принципів, таких як гуманізація освіти, її демократизація, методологічна профорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

  Перевірка знань і вмінь учнів є важливою частиною учбового процесу, тому що дозволяє встановити однозначний зв’язок, між методами навчання і якістю засвоєння матеріалу, а відповідно є і степеню підготовленості учнів до подальшого вивчення учбового матеріалу
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

  І 1 Аналіз літературних джерел та педагогічного досвіду з проблеми формування в учнів спеціальних вмінь на заняттях з трудового навчання у 10-11 класах при проведені професійної проби з деревообробки 6
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка серії завдань з контролю аудіювання англійською мовою при проведенні учнівських олімпіад

  Об’єктом дослідження являється аудіювання, як один з видів мовленнєвої діяльності Так як аудіювання являється важливим видом мовленнєвої діяльності, так само як і володіння усним мовленням іноземною мовою не можливе без вміння зрозуміти мовлення інших людей як при безпосередньому спілкуванні, так і по радіо, телебаченню та іншим засобам масової інформації
 • Тип: Отчет по практике

  Розробка уроків з географії

  Вивчення розкладу вчителів-географів; складання графіку власної роботи у школі Обрання базового (7-В) класу для проведення уроків географії Знайомство з учнями Вивчення шкільної документації (класного журналу, календарно-тематичного та поурочного планування учителя-наставника) Шкільних підручників та посібників для вчителя, діючої програми шкільного курсу «Географія материків і океанів» для 7 класу Спостереження за навчально-виховною діяльністю вчителя-наставника та класного керівника Відвідування уроку
 • Тип: Реферат

  Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

  Актуальність теми контрольної роботи полягає в тому, що при розв’язанні низки математичних, фізичних або технічних задач застосовуються визначені інтеграли від функцій, первісні функції яких не виражаються через елементарні функції Крім того, в окремих задачах доводиться мати справу з визначеними інтегралами, у яких самі підінтегральні функції не являються елементарними Це приводить до необхідності розробки наближених методів обчислення визначених інтегралів
 • Тип: Курсовая работа

  Розумове виховання обдарованих дітей

  Актуальність дослідження Серед найцікавіших і загадковіших явищ природи дитяча обдарованість займає одне з провідних місць Проблеми її діагностики і розвитку хвилюють педагогів впродовж багатьох століть Інтерес до неї в даний час дуже високий, і це пояснюється суспільними потребами І, перш за все, потребою суспільства в неординарній творчій особистості Невизначеність сучасного навколишнього середовища вимагає не лише високої активності людини, але і її умінь, здатності нестандартного мислення і поведінки І саме високо обдаровані люди здатні внести свій найбільший внесок до розвитку суспільств
 • Тип: Курсовая работа

  Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

  Прийнята Декларація про державний суверенітет України, концепція української національної школи визначили потребу перебудови її роботи по-новому Не втрачає актуальності питання розумового розвитку дошкільників
 • Тип: Статья

  Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

  Нові суспільні відносини (економічні, політичні, правові, громадянські та інші), що складаються в нашій країні, передбачають формування відповідної різнобічне розвиненої особистості носія цих відносин, особистості, якій були б притаманні такі характерологічні риси, як чуйність, єдність слова і діла, людська гідність, лицарство тощо В умовах розбудови державності України, переходу до ринкових відносин, подальшого науково-технічного прогресу надзвичайно зростає роль інтелектуального фактора, а відтак важливість розумового розвитку особистості, без чого, крім зазначених, не можна сподіватися на
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... 412