Работы в категории Педагогика, страница 306, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Лабораторная работа

  Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

  Мета: Ознайомити дітей з приміщеннями дитячого садку, провести екскурсію і розповісти дітям про призначення кімнат (клас, ігрова, їдальня, музичний зал, кабінет логопеда…) Розповісти дітям, як потрібно вести себе у дитячому садку
 • Тип: Учебное пособие

  Розвиток писемного мовлення студентів у роботі над текстом

  Ознайомлювальне читання застосовується для попереднього ознайомлення з книжкою (журналом, брошурою тощо) Мало хто володіє цим винятково важливим видом читання досконало Переглянувши анотацію, передмову або зрозумівши зі змісту найбільш важливі положення видання, читач має отримати чітке уявлення про цінність та корисність книжки
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток професійної компетентності вчителів як педагогічна проблема

  Різнобічні процеси соціальної перебудови, оновлення гуманітарної практики, реформування загальноосвітньої школи вимагає від вчителя концентрації інтелектуальних ресурсів для задоволення соціальних запитів Саме педагоги, здатні до продуктивної творчої діяльності, управління розвитком навчально-виховного процесу, власної професійної компетентності, здатні задовольнити потреби суспільства в самоактуализирующейся і саморозвивається особистості випускника школи Тому в загальноосвітніх школах важливо створити умови для становлення педагога-професіонала, здатного до дослідження та управління педагог
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

  Актуальність: Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на особливості методики розвитку рухових якостей дітей дошкільного віку Досить важливим моментом процесу моделювання є спрямованість даного процесу на розвиток фізичних здібностей та рухової активності Весь процес навчання передбачає використання різних підходів, засобів та методів
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток творчих здібностей

  В даній роботі розглянута актуальна на сьогодні проблема “РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ”, розкриті складові частини цього поняття, надаються методичні рекомендації щодо моніторингових досліджень розвитку творчих здібностей, подано алгоритм раціональної організації навчальної діяльності учнів, способів оптимізації викладання, алгоритм управління процесом розвитку творчих здібностей, кейс-пакет діагностичного інструментарію, критерії оцінювання розвитку творчих здібностей учнів Увага приділяється стимулюванню творчої діяльності школярів та створенню системи роботи з проблеми розвитку творчи
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

  Щоб навчання в школі не було і надалі самоціллю (одержати атестат для вступу до вузу), а стало засобом розвитку і виховання, необхідно різко посилити питому вагу творчості, зокрема в ігровій формі Навіщо учень вивчає математику? Для того, щоб розвинути математичне мислення, а не для того, щоб визубрити формули і теореми, від знання яких він не стане ні розумнішим, ні духовно багатшим, ні щасливішим
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

  Саме на початку XXІ століття в теорії і практиці особливо гостро стоїть проблема формування творчої особистості Саме на виховання самостійної і незалежної людини спрямоване вивчення літератури в школі
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії

  Актуальність дослідження Освіта, що є могутнім фактором культури, повинна сприяти максимальній реалізації закладених у людині можливостей Тому, розвиток конкретного учня є основною метою навчального процесу
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

  За сучасних умов, коли відбувається зміна ціннісних орієнтацій в суспільстві, будується національна держава, відроджується національна культура, теж відчутна потреба в активізації естетичних факторів, але проявляється вона дуже суперечливо Економічні і політичні труднощі породжують різні оцінки можливостей естетичного виховання сьогодні
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

  У теоретичній частині дипломної роботи висвітлено наступні проблеми: передумови розвитку творчого мислення, роль продуктивних здібностей у навчальному процесі, зв’язок творчого мислення і навчальних дій, етапи розвитку продуктивного мислення та запропоновано шляхи розвитку творчого інтелекту у молодших школярів
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

  Актуальність теми Українське народне декоративне мистецтво – це величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що живить сьогодні професійно-мистецьку творчість Унікальна своєрідність українського народного декоративно-прикладного мистецтва сформувалась під впливом конкретних природних, етнопсихологічних, соціально-історичних, економічних та інших умов Вона складається із сумарних художніх відмін і внесків багатьох історико-етнокультурних регіонів та територій етнографічних груп
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

  Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання підростаючої особистості Йде робота над створенням такої моделі вихованості людини, яка дозволяла б їй оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальні і суспільні цілі У зв’язку з цим школа повинна забезпечити високу якість освітнього процесу, всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління відповідно до нових завдань і потреб суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

  Актуальність дослідження Розвиток мовленнєво-комунікативних навичок розповіді дітей дошкільного віку є однією із стрижневих проблем дошкільної лінгводидактики ЇЇ актуальність зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХ1 столітті, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і функціонування української мови», спрямованими на модернізацію дошкільної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкуван
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

  Актуальність теми Демократизація освіти вимагає від педагогічної науки нових шляхів удосконалення навчально-виховного процесу „Освіта ХХІ століття – це освіта для людини”, - зазначено в Концепції 12-річної загальноосвітньої школи «Пріоритетним напрямком оновлення змісту навчально-виховного процесу є гуманізація освіти, що базується на гуманістичних цінностях» [53, 47] Ось чому авторитарно–дисциплінарні моделі навчання змінюються на «особистісно-орієнтовані, суттєвими ознаками яких є навчання і виховання особистості з урахуванням усіх індивідуальних та фізіологічних процесів, які протікають в
 • Тип: Реферат

  Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

  Уява - одна з найважливіших сторін нашого життя Уявіть на хвилину, що людина не володіла б фантазією Ми втратили б майже всі наукові відкриття і твори мистецтва Діти не почули б казок і не змогли б грати в ігри А як вони змогли б засвоювати шкільну програму без уяви? Простіше сказати - позбавити людини уяви й прогрес зупиниться! Значить уява, фантазія є одні з найнеобхідніших здатностей людини Разом з тим саме ці здатності мають потребу в особливій турботі в плані розвитку А розвивається вона особливо інтенсивно у віці від 5 до 15 років І якщо в цей період уяву спеціально не розвивати, надалі
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... 412