Работы в категории Педагогика, страница 305, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

  Актуальність і ступінь дослідження проблеми Відродження національної школи і реформування освіти в Україні є вимогою часу Цей процес зумовлений змінами у суспільно-політичному житті і засвідчений Законом про освіту, Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), концепцією мовної освіти
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку у процесі ігрової діяльності

  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розвивальну методику розвитку міжособистісних відносин у дітей старшого дошкільного віку засобами гри у межах розробленої логіко-структурної моделі
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

  У дипломній роботі розкриваються основні положення проблеми розвитку мовленнєвої діяльності на уроках читання в початкових класах, досліджується сутність та розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів, визначаються можливості уроків читання у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів; виявляються основні характеристики читання як виду мовленнєвої діяльності; аналізуються методичні особливості проведення різних видів вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток мовлення молодших школярів

  Мова за своєю специфікою і соціальним значенням – явище унікальне: вона є засобом спілкування, збереження і засвоєння знань, формою передачі інформації, частиною національно-духовної культури Однією з головних цілей навчання мови є формування комунікативної компетенції, пов’язаної з оволодінням усіма видами мовленнєвої діяльності і культурою мовлення
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток мовлення шестирічних першокласників

  Актуальність дослідження зумовлюється концептуальними положен-нями удосконалення змісту й методики початкової освіти, що передбачають поряд з лінгвістичною підготовкою „набуття дітьми достатнього особистіс-ного досвіду, культури спілкування і співпраці в різних видах діяльності” [7, 33] У програмі з навчання грамоти зазначено, що „курс української мови – важлива складова змісту початкової освіти, оскільки він виступає засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін, а не тільки окремого навчального предмета, метою якого насамперед є розвиток умінь і навичок усного мовлення, поглиблення знань
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

  Ціль спілкування – це те, заради чого у людини виникає даний вид активності У тварин ціллю спілкування може бути побудження іншої живої істоти до певних дій, попередженням про те, що необхідно утриматись від тих чи інших дій Мати, наприклад, голосом чи рухами попереджає дитя про небезпеку; одні тварини в стаді можуть попереджати інших, що ними сприйняті життєво важливі сигнали
 • Тип: Реферат

  Розвиток недільних шкіл в Україні

  Нові умови для становлення і розвитку системи позашкільної освіти та освіти дорослих виникли у часи УНР (1917 - 1920 pp ) Особливо вагомий внесок у цю справу зроблено урядом Центральної Ради: на основі І Універсалу Центральної Ради (червень 1917 р ) створено департамент позашкільної освіти (на чолі з С Русовою) Генерального секретаріату народної освіти, який планував відкриття освітніх закладів для дорослих різних типів - від недільних шкіл та вечірніх класів для неписьменних до народних університетів
 • Тип: Реферат

  Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

  Україна має давні традиції освіти Ще Князь Київський Володимир Великий, за словами літописця “почав брати у визначних людей дітей й давати їх у книжну науку” Перші школи були утворені при кафедральних церквах, вчителями й вихователями ставало освічене духовенство У школах вчили читати, писати й рахувати Основними книгами в школах були богослужебні книги, найчастіше Псалтир Порядок навчання передбачав спершу освоєння абетки, потім окремих складів, слів, надалі йшло читання прози і поетики, в кінці переходили до вивчення граматики, вчили числа Однак в математиці не йшли далі чотирьох арифметични
 • Тип: Реферат

  Розвиток освітніх інноваційних процесів у вищій школі

  У статті здійснено аналіз сутності й особливостей розвитку інноваційних процесів у вищій школі, розглянуто види інновацій, проаналізовано інноваційну діяльність викладача вищої школи, розкрито сутність поняття «інноваційне навчання»
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

  Одним із вирішальних завдань освіти є формування національно свідомої особистості, гідної почесного звання громадянина України Вчителю-словеснику належить сформувати в учнів ціннісні орієнтації, поглибити їхні знання про національну культуру, історію, звичаї, традиції Сучасний етап суспільного життя, позначений відродженням національної самосвідомості українського народу, його національної культури й мови, спонукає до пошуків ефективних засобів, методів і прийомів навчання, шляхів ефективного педагогічного впливу на школяра
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

  Актуальність проблеми дослідження У час розбудови національної школи актуального значення набула проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів Розв'язуючи її, педагогічні колективи шкіл України ставлять собі за мету провести кожний урок так, щоб він сприяв становленню пізнавальних інтересів учнів, набуттю ними навичок самостійного поповнення знань Адже без активної самостійної роботи не можна досягти глибоких і міцних знань, оволодіти раціональними прийомами навчальної діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри

  Гра – один із видів діяльності людини, який виник історично, що полягає у відтворенні дій дорослих і відносин між ними Гра стимулює пізнавальний інтерес Педагогічне стимулювання і мотивація навчальної діяльності учнів включають в себе формування пізнавального інтересу, що становить вибіркову спрямованість особистості, яка обернена у сферу пізнання, предметного оволодіння знаннями Оскільки пізнавальний інтерес багатогранний, він може: 1) виступати як зовнішній стимул процесу засвоєння, як засіб активації цього процесу; 2) як мотив пізнання, стикаючись та взаємодіючи при цьому з іншими мотивами
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

  Сьогодні з - поміж важливих завдань, що постають перед системою освіти, особливої актуальності набуває проблема розумового виховання у молодшого школяра Одним із центральних питань розумового виховання є розвиток пізнавальної активності
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

  В умовах демократизації та національного розвитку система освіти повинна забезпечити якісно новий рівень загальноосвітньої, професійної, наукової підготовки, всебічний розвиток кожної людини як особистості і найвищої цінності суспільства [41]
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток пам'яті у дітей дошкільного віку

  Пам'ять – найдовговічніша з наших здібностей У старості ми пам'ятаємо події дитинства вісімдесятирічною, а то і більшій давності Випадково упущене слово, може воскресити для нас, здавалося, давно забуті риси обличчя, ім'я, морський або гірський пейзаж
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... 412