Работы в категории Педагогика, страница 28, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

  Тепер уже всім відомо, що для виховання дитини, як і для її навчання, конче потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її темперамент, фізичний склад організму Не так ще давно навіть свідомі виховничі гадали, що дитина — це тільки молода людина, недокінчений, ще не цілком розвинений образ дорослої людини Але психологічні досліди ос­танніх літ упевнили усіх педагогів, що дитина — це зовсім окремий фізичний і духовий організм, довели до утворення цілої окремої науки — Педагогії, що досліджує дитячу ду­шу, до вироблення окремих методів для здійснення цього дослідження Наукові праці переко
 • Тип: Реферат

  Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

  Захист дисертації відбудеться 03 липня 2008 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26 454 01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м Київ, вул М Берлинського, 9; 8-ий поверх, зал засідань
 • Тип: Реферат

  Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

  Захист відбудеться „14” лютого 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К29 051 06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034 м Луганськ, кв Молодіжний, 20-а, ауд 217, ІІ корп
 • Тип: Курсовая работа

  Виховання естетичної культури підлітків

  Актуальність і ступінь дослідженості проблеми На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються значні зміни, як у соціально-економічній, так і культурній сферах життя України У зв’язку з цим Державною національною програмою “Освіта (Україна ХХІ століття)” пріоритетними визначено гуманізацію та гуманітаризацію системи освіти, що має сприяти вихованню й розвитку духовної культури підростаючого покоління У реалізації цієї мети значна роль належить естетичному вихованню, спрямованому на формування в особистості естетичної культури
 • Тип: Реферат

  Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

  Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Миропольська Наталія Євгенівна, завідувач лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України; кандидат педагогічних наук Середа Ірина Валеріївна, доцент кафедри освітніх технологій Інституту педагогічної освіти Миколаївського державного університету імені В О Сухомлинського
 • Тип: Дипломная работа

  Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

  Актуальність дослідження Очікування суспільства, що стоять сьогодні перед школою і які проголошені в стратегічному документі української освіти — Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на «перехід освітньої системи на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітніх просторах, формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, здатним робити особистий духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним навчатися вп
 • Тип: Реферат

  Виховання людини як особистості

  Розвиток людини є безперервним процесом, який не припиняється до моменту припинення самого життя Людина зазнає різних фізичних (морфологічних, біохімічних, фізіологічних) і соціальних (психічних, духовних, інтелектуальних) змін Проте, розвиток «не обмежується кількісними змінами, зростанням того, що вже є, а містить «перерви безперервності», тобто якісні зміни Кількісні зміни зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході самого розвитку, і зникнення старих Розвиток є там, де народжується щось нове і водночас відживає старе»
 • Тип: Курсовая работа

  Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

  Ми живемо в особливі часи З одного боку, сучасна епоха несе нам нові перспективи і нове натхнення, а з іншого - кидає виклик Шість років тому людство увійшло у нове десятиріччя, нове століття і нове тисячоліття Оглядаючи ті події, котрі залишило після себе 20-те століття, можна зробити два основні висновки По-перше, це століття позначилося найбільшим стрибком у розвитку технології, засобів інформації та зв'язку В той же час, у минулому столітті у кровопролитних війнах загинуло більше людей, аніж за всю попередню історію людства
 • Тип: Сочинение

  Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

  Захист відбудеться ”22” квітня 2008 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26 454 01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060 м Київ, вул М Берлинського, 9 (зал засідань)
 • Тип: Реферат

  Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

  Актуальність теми Одним із основних завдань держави у галузі освіти є турбота про здоров’я нації, виховання фізично загартованого підростаючого покоління Цим зумовлена необхідність посилення виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах України та обґрунтування ефективних методик виховання учнів, здатних наполегливо навчатися у школі та займатися фізичною культурою у процесі позакласної діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Виховання національної свідомості молодших школярів

  Народознавча робота зараз здобула багато прибічників в українському шкільництві, бо відкрила нові шляхи корекції і оновлення навчально-виховного процесу завдяки використанню кращих здобутків національних культур українців і представників інших народів, що живуть в Україні На місце застарілих заполітизованих засобів у навчально-виховний процес повертається апробований практикою сотень поколінь народний педагогічний досвід — педагогічні цілі, ідеї, засоби, а з ними і притаманні нашому народові ідеали, моральні норми і цінності
 • Тип: Дипломная работа

  Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

  Переорієнтація системи цінностей у суспільстві в сучасних соціальних умовах вимагає осмислення з нових позицій цілей і завдань виховання, оновлення його змісту Потреби соціально-економічного розвитку і концепція модернізації української освіти ставлять перед вітчизняною школою завдання підготовки сучасних освічених, етичних, заповзятливих людей, які можуть самостійно ухвалювати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їхні можливі наслідки, вміють співпрацювати, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни
 • Тип: Реферат

  Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва

  Світові процеси, глобалізація й інформатизація, відкритість пострадянських держав світовому співтовариству обумовлюють пильну увагу вчених до дослідження питань духовно-морального виховання підростаючого покоління У суспільстві відчувається світоглядна порожнеча, що виникла після відторгнення старої ідеології; культ грошей, наживи, нав'язування аморальної думки про те, що всі способи збагачення прийнятні, що негативно позначається на моральності молоді Засобу масової інформації здебільшого спотворюють духовну скарбницю - російська мова Досить перелічити тільки назви телепередач: «Топ-гир», «Б
 • Тип: Реферат

  Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

  Історична доля української нації склалася так, що в період відновлення своєї державності український національний організм вступив ослабленим мужньо, багатовіковою духовною та збройною боротьбою за національне визволення та відновлення своєї державності, довготривалим перебуванням у підневільному стані, коли планово винищували духовну та інтелектуальну еліту, організовували нелюдські експерименти та голодомори
 • Тип: Реферат

  Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

  Актуальність дослідження Сучасний процес демократизації суспільства пов'язаний зі зміною позиції особистості в соціальній, виробничій та інших сферах У зв'язку з цим змінюється освітня стратегія, яка спрямована на розширення можливостей становлення розвитку особистості, створення умов для її самореалізації Нині особливої актуальності набуває проблема розвитку вихованця як індивідуальності, суб'єкта діяльності Орієнтація на самостійність, вміння орієнтуватись у конкретних життєвих обставинах є методологічною настановою сучасного виховання й навчання У Законі України «Про освіту» підкреслюється
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 412