Работы в категории Педагогика, страница 271, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Психология художественного образа на примере произведений Шекспира

  Художественный образ – это всеобщая категория художественного творчества: присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём создания эстетически воздействующих объектов Под образом нередко понимается элемент или часть художественного целого, обыкновенно – такой фрагмент, который обладает как бы самостоятельной жизнью и содержанием (например, характер в литературе, символические образы) Но в более общем смысле художественный образ – это способ существования произведения, взятого со стороны его выразительности, впечатляющей энергии и значимости
 • Тип: Контрольная работа

  Психолого-дидактические характеристики учебной деятельности

  В условиях личностно-ориентированного обучения необходимо предоставить каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, в процессе изучения и усвоения научных знаний, заданных в содержании различных учебных предметов
 • Тип: Реферат

  Психолого-дидактична сутність процесу навчання

  На всіх етапах розвитку радянської педагогічної науки увага вчених зосереджувалася на осмисленні і обробці найважливіших педагогічних проблем - проблемі цілей навчання й змісту утворення, проблемі змісту й класифікації принципів дидактики, методів навчання, проблемі відповідності організаційних форм й методів навчання, розвитку різних форм активізації й індивідуалізаціі самостійної роботи тих, що навчаються, проблемі контролю й обліку знань й ін Так, ще в "Декларації про єдину трудову школу" (жовтень 1918 р ) А В Луначарский сформулював основоположні принципи організації навчального
 • Тип: Реферат

  Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики

  У аналізі помилок студентів, заснованому на психолого-дидактичних закономірностях, повинні враховуватися внутрішні процеси навчальної діяльності студентів, і зовнішні умови, які впливають на ці процеси Психологічний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики має на меті розкрити природу і пояснити причини появи тієї або іншої помилки Завдання дидактики інформатики через урахування природи і причин появи помилок - вказати шляхи їх попередження і усунення Психологічні закономірності для аналізу помилок при навчанні різних предметів одним з перших почав використовувати П Я Шеварьов
 • Тип: Дипломная работа

  Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

  Впровадження в практику особистісно-орієнтованого навчання, при якому вчитель орієнтується не на «середнього» учня, а на кожного конкретного учня, що є для нього особистістю з його здатностями, рисами, схильностями й інтересами, вимагає розробки нових методів, засобів і організаційних форм навчання У наявності протиріччя між новими цілями навчання й традиційних технологій навчання фізиці, звідки випливає проблема створення нових технологій навчання фізиці, що дозволяють реалізувати ідею особистісно-орієнтованої освіти
 • Тип: Дипломная работа

  Психолого-педагогічні аспекти управління процесом навчання обдарованих дітей у сучасній системі освіти

  У Доктрині національної освіти, що визначає стратегію й основні напрямки розвитку освіти України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості»
 • Тип: Курсовая работа

  Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

  Інтерес — це вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення особистості до предметів, явищ, подій навколишньої дійсності Тут вступають в єдності об’єкт інтересу, що має захоплюючі, привабливі сторони, і суб’єкт, для якого ці сторони життєво важливі [73]
 • Тип: Дипломная работа

  Психолого-педагогічні особливості формування самоконтроля у розумово відсталих дітей дошкільного віку

  Актуальність дослідження Успіх виховання і навчання розумово відсталих дітей в значній мірі залежить від ранньої корекції їх інтелектуального дефекту і особистості в цілому В дошкільному віці закладається фундамент психічного становлення особистості, її активних початків, у зв’язку з чим особливе значення набуває проблема формування самостійності і довільності дій дитини при виконанні нею діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми

  Основним принципом роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога, педагогів і батьків
 • Тип: Дипломная работа

  Психолого-педагогічні умови інтелектуального розвитку молодших школярів

  Серед численних факторів, що зумовлюють рівень матеріального та культурного життя у будь-якій країні, чільне місце займає досягнутий нею інтелектуальний потенціал Історичний досвід розвитку суспільства свідчить про те, що за наявності могутнього інтелектуального потенціалу, який визначається здатністю його до розумової діяльності та до розвитку творчих нахилів особистості високого рівня життя можуть домогтися навіть ті держави, які не відзначаються багатством природних ресурсів (наприклад, Німеччина, Японія та інші), але в яких є наявний інтелектуальний потенціал У наш час від нього залежать
 • Тип: Курсовая работа

  Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

  Актуальність. Становлення загальноосвітньої школи як базової ланки у системі безперервної освіти пред являє нові вимоги до знань, зокрема в забезпеченні їх узагальненості й системності.
 • Тип: Дипломная работа

  Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

  У дошкільному віці відбуваються значні зрушення у формуванні особистості дитини Змінюються її спосіб життя, зміст і форми спілкування з іншими людьми, різко зростають можливості фізичного і психічного розвитку, породжуючи нові потреби, інтереси, а отже, й нові спонукання до дедалі більш різноманітних видів діяльності Проте ці зміни ще загострюються на початку шкільного навчання, коли дитина переживає значну психологічну кризу Зменшити інтенсивність протікання останньої дає змогу цілеспрямована підготовка дітей до школи
 • Тип: Доклад

  Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання моделі інклюзивної освіти

  Як свідчить практика передових європейських країн, більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах за умови використання моделі інклюзивної освіти
 • Тип: Учебное пособие

  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего дошкольного возраста

  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие / Под научной редакцией Л А Федорович Составители О В гнета, И В Макаренко, Л А Федорович - Кременчуг: Христианская Заря, 2008 - 217с
 • Тип: Дипломная работа

  Психолого-педагогическая и экспериментальная проверка педагогических условий по развитию вокально-хоровых навыков у младших школьников на уроках музыки

  Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно начинать в школьном возрасте Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность её прочувствовать
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 412