Работы в категории Педагогика, страница 27, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Використання сучасних технічних засобів в процесі вивчення іноземної мови

  В усьому світі все більше уваги приділяється якості освіти І Україна як член європейського співтовариства також притримується міжнародних освітніх стандартів Задля підтримки конкурентоспроможності українських освітніх закладів необхідно, щоб освітні послуги були не тільки якісними, але й сучасними та привабливими за формою для потенційного споживача, особливо коли мова йде про іноземних громадян Адже тут на ринку освітніх послуг українським навчальним закладам протистоять відомі навчальні заклади Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки
 • Тип: Курсовая работа

  Використання сучасних технологічних засобів при викладанні біології в школі

  Використання наочності на уроках біології – один з найважливіших засобів активізації пізнавальної діяльності учнів Час постійно змінює наші уявлення про них Якщо декілька років назад ми більше говорили про спостереження за об`єктами в природних умовах, то зараз вчитель має можливість використовувати віртуальний простір для вирішення дидактичних задач
 • Тип: Дипломная работа

  Використання творів українського народного мистецтва на уроках малювання в початкових класах

  Актуальність дослідження Принцип всебічного і гармонійного розвитку особистості, поряд з іншими ідеями, які лежать в основі процесу виховання загальної естетичної культури і розвитку почуття краси молодшого школяра, знаходить відображення у Концепції національного виховання, у змісті Державної національної програми «Освіта»
 • Тип: Курсовая работа

  Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства

  Актуальність дослідження Однією з ключових дидактичних проблем, що стоять сьогодні перед педагогічною наукою та шкільною практикою, є не вирішені до кінця завдання створення та запровадження в навчальних закладах таких технологій навчання, які забезпечили б інтенсивне оволодіння тими, хто навчається, міцними знаннями, уміннями і навичками та сприяли б якісному системному засвоєнню змісту навчання Науковці і педагоги-практики на сучасному етапі розвитку педагогічної науки докладають чимало зусиль для вирішення цієї проблеми Сучасне реформування освіти кардинально відрізняється від усіх поперед
 • Тип: Статья

  Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації

  набуття на діяльнісному рівні моральних цінностей, серед яких повага до прав людини, парламентської демократії, думки іншої людини, солідарність, любов до ближнього, відкидання примітивного егоїзму та споживацького ставлення до буття, почуття відповідальності та виконання обов'язків, надійність у діяльності, відкритість по відношенню до інших культур, рас, континентів;
 • Тип: Реферат

  Вимоги до сучасного уроку

  * співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, що викликають позитивні почуття в зв'язку з проблемною роботою, установки, що стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів) і примусу (нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації)
 • Тип: Контрольная работа

  Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

  Педагогіка надзвичайно багатогранна Досліджуваний нею предмет настільки складний, що окрема наука не в змозі повністю охопити його суть Тому сучасну педагогіку правильніше називати системною наук про виховання
 • Тип: Курсовая работа

  Виникнення та розвиток ідей теорії "вільного виховання" в педагогіці

  Актуальність Стан громадського здоров’я в Україні свідчить про актуальну потребу підвищення ефективності збереження та зміцнення здоров’я українського народу, формування здорового способу життя і, таким чином, забезпечення сталого національного розвитку
 • Тип: Реферат

  Виробнича практика як важлива форма набуття кваліфікації в професійному навчанні

  Передвипускна виробнича практика здійснюється на заключному етапі підготовки учнів За своїми завданнями та організацією виробнича практика суттєво відрізняється від періодів навчання, що їй передували
 • Тип: Курсовая работа

  Виробниче навчання у закладах професійної освіти

  Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів організуються і проводяться відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Положення про виробничу практику та працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, та інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку
 • Тип: Реферат

  Виховання бережливого ставлення до природи

  Екологічні проблеми носять глобальний характер і зачіпають все людство На сучасному етапі розвитку суспільства питання виховання бережливого ставлення до природи набуває особливої гостроти Головна причина цього – тотальна екологічна безвідповідальність У зв'язку з цим необхідно підсилити і більше приділяти уваги вихованню бережливого ставлення до природи в сучасній школі вже з перших років виховання дітей
 • Тип: Курсовая работа

  Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

  Науково-технічний прогрес викликав бурхливий розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, зумовив появу великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво забруднюють і руйнують навколишнє середовище, викликають незворотні зміни в біосфері Землі Тому суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні, та культурні в екологічному відношенні люди
 • Тип: Дипломная работа

  Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

  "Діти - живі квіти землі" - так поетично виразив глибоку думку А М Горький А вирощують ці квіти насамперед у родині: батьки самою природою призначені і суспільством уповноважені бути першими вихователями своїх дітей Саме вони разом зі школою допомагають дітям набратися сил і розуму, освоїти основи людської культури, підготуватися до самостійного життя і праці У родині закладається фундамент особистості зростаючої людини, і в ній же відбувається його розвиток і становлення як громадянина метелика, що пурхає над ним, бачить яскраву іграшку - і мама, і папа радіють, коли він, син, радіє
 • Тип: Реферат

  Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

  Захист відбудеться 1 липня 2008 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26 454 01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м Київ, вул М Берлинського, 9 (зал засідань)
 • Тип: Реферат

  Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

  Актуальність дослідження Актуальність дослідження зумовлена сучасним соціальним напруженням, що ускладнює процес адаптації учнів підліткового віку до нових умов, їхню несуперечливу орієнтацію в нестандартних суспільних вимогах, дезорієнтацію у поведінці Це загострює проблему виховання у підростаючої особистості ціннісного ставлення до себе, до інших, до суспільства та визначає нагальну потребу у вихованні відповідальної поведінки в учнів старшого підліткового віку, які вже прагнуть до самоствердження в різних сферах життя як дорослі, але ще за своїм статусом, психофізичними можливостями і соц
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 412