Работы в категории Педагогика, страница 268, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Процесс формирования навыков тактильного обследования предметов и явлений окружающей действительности у слабовидящих дошкольников

  Дети с нарушением зрения, поступающие в детский сад, имеют недостаточно представлений о предметах и явлениях окружающей действительности Из-за нарушения зрения они плохо видят и не выделяют конкретные признаки и свойства предметов: форму, цвет, величину, пространственное положение В связи с этим важно в период дошкольного детства научить их, пользуясь неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные, существенные признаки и свойства
 • Тип: Дипломная работа

  Процесс формирования читательской самостоятельности первоклассников на уроках внеклассного чтения

  Духовное возрождение народа невозможно представить без животворного влияния родной литературы на формирование основ национального сознания, ведь литература - один из активных факторов общественного воспитания
 • Тип: Курсовая работа

  Процесс формирования элементарных математических представлений детей дошкольного возраста

  Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка играет математическое развитие Математика обладает уникальным развивающим эффектом Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности Математика – один из наиболее трудных учебных предметов Потенциал педагога дошкольного учреждения состоит не в передаче тех или иных математических знаний и навыков, а в приобщении детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка Педа
 • Тип: Контрольная работа

  Психическое развитие в раннем детстве

  Раннее детство – это особый период в жизни ребенка В это время происходит стремительное психическое и физическое развитие, закладывается основа для дальнейшего формирования и становления ребенка как личности Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие психики ребенка, являются: овладение телом, овладение речью, развитие предметной деятельности Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за первые три года, очень значительны Некоторые психологи считают серединой психического развития человека возраст трех лет Цель данной работы – познакомиться с особенност
 • Тип: Дипломная работа

  Психическое развитие детей

  Этот возраст является как бы переходным от раннего к дошкольному детству, и воспитатель, решая новые задачи с учетом возросших возможностей детей, вместе с тем сохраняет преемственность с работой в группах раннего возраста
 • Тип: Дипломная работа

  Психолінгвістичні основи вивчення прикметника в початкових класах

  Ефективність засвоєння школярами знань, умінь і навичок у великій мірі залежить від мотивації навчання Знаючи навчальні мотиви учнів класу, педагог може намітити, над усуненням яких саме недоліків необхідно наполегливо працювати у найближчий час Особливо це стосується організації навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови у початкових класах
 • Тип: Реферат

  Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності

  Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дитина, яка пішла в школу, володіє суб'єктивною і об'єктивною готовністю до навчально-пізнавальної активності Об'єктивно вона має необхідний рівень психічного розвитку Достатньо тривала і стійка в порівнянні з дошкільним віком її увага Легко учень може запам'ятати те, що його вражає або інтересує Мова його уже достатньо виразна і граматично правильна Дитина може зв’язано викладати свої думки, здатна до елементарних розумових операцій – порівняння, узагальнення, висновків Вона має деякий досвід управління своїми почуттями У майбутнього перш
 • Тип: Дипломная работа

  Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

  На сучасному етапі розвитку суспільства визріла гостра необхідність невпинно долати усталені стереотипи освіти, шукати нові ідеї задля створення школи самореалізації, школи життєтворчості, полікультурного виховання, в якій утверджується проективна, особистісно зорієнтована педагогіка, де дитина є головним пріоритетом і цінністю, суб’єктом культури і життя Головне завдання сучасної школи - розвиток особистості школяра, його самостійності та активності, становлення як суб’єкта діяльності, максимальна реалізація його творчого потенціалу задля сприяння всебічному та гармонійному особистісному розв
 • Тип: Курсовая работа

  Психологічний вплив на педагогічну кваліметнію

  На сучасному етапі розвитку нашої держави можна стверджувати, що система освіти України відноситься до одних з найкращих у світі Але національне багатство треба вдосконалювати, примножувати Прийнятий Закон України „Про освіту” та Державна національна програма „Освіта" („Україна XXI століття”) зорієнтовані на розв’язання саме цього стратегічного завдання нашого розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Психологія ігрової діяльності

  Для нормального розвитку здорової дитини необхідно багато рухатися, займатися, грати Гра допомагає пізнавати навколишній простір, розвивати увагу, зосередженість, фантазію, логічне мислення Для дітей гра - не тільки забава, а важлива і серйозна справа Постійно вимагаючи від дитини тиші і ідеального порядку в квартирі, батьки прирікають його на неробство, нудьгу, капризи, а головне - загальмовують його загальний розвиток Дитина, що не знає, чим себе зайняти, стає або великим пустуном, або млявим, малорухливим, ніяковим в рухах У результаті йому буде важко прищепити стійкі інтереси, що пізніше
 • Тип: Курсовая работа

  Психологія навчання

  Сучасна педагогічна психологія має конкретні досягнення в галузі психології навчання Вона займається дослідженням шляхів та засобів управління пізнавальною діяльністю учнів, дослідженням навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів, дослідженням ефективності різних методів навчання, об'єктивних критеріїв успішності навчання В сучасних умовах психологія навчання не може обмежуватися вивченням механізмів формування досвіду у школярів Ставиться задача організації такої навчальної діяльності, у якій здійснювався б не лише розумовий розвиток учня, а й розвиток його особист
 • Тип: Курсовая работа

  Психологическая готовность к обучению в школе

  Учебная деятельность ребенка развивается также постепенно через опыт вхождения в нее, как и все предшествующие деятельности (манипуляционная, предметная, игровая) Учебная деятельность представляет собой деятельность, направленную на самого учащегося Ребенок учится не только знаниям, но и тому, как осуществлять усвоение этих знаний
 • Тип: Дипломная работа

  Психологическая готовность к школе детей подготовительной группы

  Дошкольный возраст в психологии требует к себе особого внимания, а возраст, когда ребенок уже собирается в школу – еще большего внимания В этом возрасте ребенок имеет массу изменений, не только внешнего плана, но прежде всего внутреннего, дающих понять как родителям, так и психологу свою исключительность Это и период перехода от одной ступени развития к другой
 • Тип: Курсовая работа

  Психологическая готовность младших школьников к обучению в средней школе

  Успешность учебно-воспитательной работы в современной школе зависит от учета специфики психологических особенностей учащихся в переходные периоды их жизнедеятельности Одним из наиболее значимых периодов в жизни школьника является период окончания начальной школы и переход в на среднюю ступень школьного обучения
 • Тип: Курсовая работа

  Психологическая готовность ребенка к школе

  Актуальность исследования Подготовка детей к школе является одной из проблем, интерес к которым со стороны исследователей разных стран не иссякает Постоянное совершенствование системы школьного образования, новые данные о потенциальных возможностях развития ребенка в дошкольные годы, углубление понимания самоценности дошкольного детства и его значимости для всего последующего развития личности, социально-культурные процессы, происходящие в современном обществе, – все это оказывает самое непосредственное влияние на осознание сущности феномена «готовность к школе» и подходы к его дальнейшему из
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 412