Работы в категории Педагогика, страница 26, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Використання методу вправ у навчанні

  Практичні методи навчання досить поширені у початкових класах Більше того, у формуванні різноманітних умінь і навичок вони Є основним засобом Жоден урок мови, читання, математики, малювання, музики, фізичного виховання і трудового навчання не можна побудувати без застосування цих методів
 • Тип: Курсовая работа

  Використання музично-дидактичних ігор в процесі музичного виховання дітей дошкільного віку

  Актуальність дослідження Одним з важливих завдань всебічного розвитку сучасної дитини є виховання музичної культури Сприйняття музики - складний процес, що вимагає від людини уваги, пам'яті, розвиненого мислення, різноманітних знань Тому необхідно навчити дітей розумітися в особливостях музики як виду мистецтва, свідомо акцентувати їх увагу на засобах музичної виразності (темп, динаміка і т д ), розрізняти музичні твори по жанру, характеру
 • Тип: Курсовая работа

  Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва

  Духовний розвиток особистості завжди спирається на її власну активність і виявляється у формуванні запитів та інтересів, виборі ідеалів, у визначенні сенсу життя Тому інтерес до мистецтва є складовою частиною духовної культури особистості, її своєрідною домінантою
 • Тип: Дипломная работа

  Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

  Пізнавальні процеси: сприйняття, увага, уява, пам’ять, мислення, мова – виступають як найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності Для того, щоб задовольнити свої потреби, спілкуватися, грати, вчитися й працювати, людина повинна сприймати світ, звертати увагу на ті або інші моменти або компоненти діяльності, представляти те, що їй потрібно робити, запам’ятовувати, обмірковувати, висловлювати судження Тому, без участі пізнавальних процесів людська діяльність неможлива, вони виступають як її невід’ємні внутрішні моменти Вони розвиваються в діяльності, і самі являють собою особливі види
 • Тип: Дипломная работа

  Використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках "Я і Україна" в початковій школі

  В умовах розбудови української державності значної актуальності набуває проблема формування духовно багатої особистості у відповідності до національного ідеалу, традицій навчання і виховання рідного народу Саме ця ідея пронизує Державну національну програму “Освіта” (Україна ХХI століття) й спрямовує діяльність навчально-виховних закладів, творчий пошук науковців та практиків
 • Тип: Курсовая работа

  Використання народного фольклору у загальноосвітній школі

  В епоху державного й духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і виховання, яка має забезпечити вихід молодої незалежної української держави на світовий рівень
 • Тип: Дипломная работа

  Використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна" в початковій школі

  Актуальність проблеми дослідження Наукою та багатовіковою практикою переконливо доведено, що українська школа справді національна тоді, коли ґрунтується на українській етнопедагогіці, українській національній системі впливу на формування особистості і за орієнтаційний еталон має народні чесноти, норми християнської моралі, гармонію родинно-громадсько-шкільного виховання Оптимальність функціонування української національної школи відбувається за наявності міцної етнопедагогічної основи Такої точки зору дотримувались провідні українські педагоги, зокрема О Духнович, І Огієнко, Ю Дзерович, П Холо
 • Тип: Курсовая работа

  Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури

  Як підсистема загальної системи фізичного виховання суспільства фізичне виховання дітей і молоді організовується суспільством у рамках соціальної програми з метою підготовки підростаючих поколінь до майбутньої творчої життєдіяльності Ця підготовка здійснюється шляхом оволодіння певними духовними і матеріальними цінностями фізичної культури, передбаченими навчальними програмами у спеціально організованому педагогічному процесі
 • Тип: Статья

  Використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу

  Інформаційні технології пронизують всі сфери людської діяльності, і система освіти, як соціальна структура, також відчуває їхній вплив Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп`ютерів, комп`ютерних комунікацій, різних електронних пристроїв) породжує нові можливості для застосування комп`ютера в навчальному процесі, що робить його більш ефективним, дає змогу раціонально використовувати навчальний час
 • Тип: Курсовая работа

  Використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей в процесі трудового навчання

  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту “ та Концепції загальноосвітньої галузі “Основи виробництва”( “Технології”) трудове навчання відіграє важливу роль у здійсненні завдань загальноосвітньої школи з опорою на культурно-історичний досвід людства, що знайшов відбиток в одному з найпотужніших класів виробництва
 • Тип: Статья

  Використання персонального комп'ютера як засобу навчальної діяльності для підготовки творчого вчителя

  Одним із пріоритетів розбудови національної системи освіти є реформування процесу підготовки педагогічних кадрів у напрямку підвищення якості їх фахової готовності, опанування ними новітніми педагогічними технологіями та формування у них необхідного і достатнього рівня володіння сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій
 • Тип: Реферат

  Використання проектної технології при викладанні хімії

  Сформувати такі якості можливо лише через особистісно орієнтовані технології, оскільки навчання, орієнтоване на середнього учня, засвоєння і відтворення ним знань, умінь та навичок, не може задовольнити сучасні потреби Особистісно орієнтоване навчання - це навчання, у якому особистіть учня перебуває в центрі уваги вчителя, психолога, і саме пізнавальна діяльність, а не викладання, є визначальною Традиційна парадигма "вчитель - підручник - учень" заміняється новою - "учень - підручник - учитель"
 • Тип: Реферат

  Використання психологічних способів впливу в процесі навчання

  Вступаючи в спілкування, люди впливають один на одного, що має глибинні психологічні механізми Ці механізми використовуються для впливу однієї людини на іншу, на групу людей, на великі соціальні спільності Такий вплив постійно має місце в процесі педагогічної взаємодії
 • Тип: Дипломная работа

  Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання

  1 3 Методичний аналіз програми трудового навчання з розділу «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» у 7 класі з метою розробки різнорівневих завдань для учнів…………………… 16
 • Тип: Курсовая работа

  Використання робочих зошитів, підручників та електронних ресурсів на уроках біології у 8 класі

  Створення та використання нових педагогічних технологій навчання хімії передусім стосується впровадження в шкільну практику як нетрадиційних методик, так і оригінальних засобів навчання Для цього необхідно оновлювати зміст навчального матеріалу, створювати і впроваджувати нові засоби навчання, які б сприяли цілісному, осмисленому і глибокому розумінню навчального матеріалу Ось чому актуальною лишається проблема забезпечення учнів шкіл ефективними засобами навчання Також важливо, щоб учні в шкільні роки навчилися самостійно здобувати знання і продуктивно застосовувати їх у різних навчальних та
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 412