Работы в категории Педагогика, страница 256, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Проблема формирования целостного миропонимания посредством уроков физики

  В настоящее время, когда объём информации удваивается менее чем за три года (результаты исследований ЮНЕСКО), школьники перегружены не по количеству часов, а по объёму информации, приходящемуся на каждую минуту урока У ребят не остаётся времени обдумать, осознать и «присвоить» полученные сведения, а это сказывается на уровне глубины усвоения знаний Возможно – это одна из причин столь низких результатов российских школьников в международном исследовании PISA, которое проверяет умение применять знания в различных, в том числе нестандартных, ситуациях
 • Тип: Курсовая работа

  Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

  Актуальність дослідження зумовлена модернізацією сучасної системи вищої педагогічної освіти, яка полягає в підготовці майбутнього спеціаліста, здатного творчо використовувати здобуті знання у професійній діяльності, вміти працювати з людьми Динаміка розвитку суспільства та поява нових можливостей для розкриття професійного потенціалу сучасного фахівця в галузі освіти вимагають розгляду питання щодо самовдосконалення майбутніх учителів, створення їхнього індивідуального стилю діяльності, що сприятиме підвищенню професіоналізму та компетентності
 • Тип: Реферат

  Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

  З урахуванням постійного збільшення числа дошкільників із загальним недорозвиненням мови проблема формування у них лексико – граматичних засобів мови займає найважливіше місце в сучасній логопедії, а питання про методику їх розвитку і корекції стає одним з найактуальніших [8; с26]
 • Тип: Дипломная работа

  Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

  Актуальність дослідження У національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті головною метою системи освіти є "створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості" [1, 3] Згідно з вимогами Державного стандарту, освітня галузь "Технології" (Трудове навчання) забезпечує умови для "поєднання інтелектуального, фізичного і соціального розвитку учнів у трудовій і конструктивно-технологічній діяльності" [40, 58] Змістовими лініями освітньої галузі в початковій школі є основи виробництва, продуктивна праця, професійна орієнтація, трудове виховання і
 • Тип: Реферат

  Проблема школьной неуспеваемости

  Целью данной курсовой работы ставилось изучение понятия школьной неуспеваемости, психологических особенностей неуспевающих школьников, причин возникновения и путей преодоления данной проблемы Практическая часть курсовой работы включает в себя краткое описание методики школьного теста умственного развития и результаты проведения его в 7 классе гимназии № 8 города Мурманска
 • Тип: Реферат

  Проблема школьной тревожности в современной школе

  Проблема детской тревожности, как основы эмоциональных расстройств, в настоящее время является междисциплинарной Она относится не только к области детской психиатрии, но и к сфере интересов возрастной, педагогической, медицинской психологии Уже само понятие «тревога» используется в различных значениях, что порождает неопределенность его трактовки на семантическом уровне Тревогу рассматривают и в качестве преходящего психического состояния, возникающего под воздействием стрессогенных факторов Дельгадо, Мэй Р, Лазарус Р, Спилберг Ч, Фрейд А, В С Мухина, Хорни К
 • Тип: Реферат

  Проблема эффективности урока графики

  Научно-технический прогресс требует глубоких качественных изменений в образовании Он обуславливает переход на новое содержание обучения, прогрессивные формы и методы проведения занятий, вызывает необходимость оснастить учебные заведения современными техническими средствами обучения, наглядными пособиями и оборудованием
 • Тип: Курсовая работа

  Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості

  Актуальність теми Соціально-економічна ситуація початку XXI ст в суспільстві не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрісімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів — все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють Зростає дитяча злочинність
 • Тип: Дипломная работа

  Проблеми соціалізації в контексті соціального виховання

  Доведено, що особистість формується в процесі соціалізації, тобто в результаті засвоєння суспільного досвіду через включення її в широку систему оточуючого соціального середовища Враховуючи, що сучасне покоління живе в епоху зростання ролі особи як творця соціального світу і творця самої себе, прагнення людини бути активно причетною до своєї історичної і особистісної долі, до самореалізації зумовлено не тільки ускладненням світу і значним підвищенням його динамізму, але й зростанням потреб сучасної людини, яка піднялася на якісно вищий ступінь свого соціокультурного розвитку, ніж попередні по
 • Тип: Дипломная работа

  Проблемні методи навчання

  Сучасна педагогіка як наука знаходиться в процесі постійного розвитку: у міру зміни ролі людини в культурі, економіці і всіх сферах суспільних відносин, змінюються і цілі, які ставить перед собою освіта, удосконалюються педагогічні методи, з'являються нові ідеї, пожвавлюються старі, такі, що стали раптом актуальними Разом з тим, фактична система освіти володіє достатньою інертністю до нововведень, що, з одного боку, є певним стримуючим чинником для розвитку теорії педагогіки, а, з іншого боку, має і позитивний ефект, оскільки така інертність носить і системозберігаючий характер У сучасній Росі
 • Тип: Курсовая работа

  Проблемная коммуникативная задача как способ активизации познавательной деятельности учащихся

  Проблема активизации процесса обучения иностранным языкам в современной школе представляется важной, поскольку от уровня активности ребёнка на уроке напрямую зависит эффективность усвоения предлагаемой информации, повышает проявление познавательного интереса, что в свою очередь ведет к развитию навыков самостоятельной работы, общему развитию личности ученика
 • Тип: Реферат

  Проблемне навчання

  Проблемні методи – це методи, засновані на створенні проблемних ситуацій, активній діяльності учнів, що полягає у пошуку та вирішенні складних завдань, які потребують актуалізації знань аналізу уміння бачити за окремими фактами явище, закон
 • Тип: Дипломная работа

  Проблемний підхід до вивчення фольклорних творів на уроках читання

  Людське суспільство створює величні цінності матеріальної і духовної культури Людина – не пасивний споглядач навколишнього світу Вона змінює природу речей: перетворює пісок і глину в цеглу, зводить із цегли й каменю будинки, заводи, фабрики, одомашнює диких тварин, перетворює у високоврожайні культури дикоростучі злаки, дерева, кущі, пізнає таємниці каменю й металу і створює могутню техніку У процесі олюднення природи людина пізнає красу творення, усвідомлює радість, яку несе в собі творче спілкування, і увічнює свої мрії про щасливий світ у витворах мистецтва
 • Тип: Контрольная работа

  Проблемно-пошуковий метод при вивченні історії

  Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання, досягнути засвоєння навчаємими певного змісту навчального матеріалу
 • Тип: Контрольная работа

  Проблемно-развивающий эксперимент при изучении свойств гидросульфита натрия на уроках химии

  В настоящее время информатизация стала основой всех сфер жизни общества Учитывая сложившуюся реальность, обществу необходимо найти такую организацию образовательного процесса, которая соответствовала бы естественному пути культурного самоопределения и способствовала бы дальнейшему развитию молодого поколения в условиях формирования современных общественных отношений
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 412