Работы в категории Педагогика, страница 24, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Контрольная работа

  Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

  Освіта - розвиток людини в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства В більш ширшому значенні освіта - це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду,моральних та інших рис особистості, розвиток творчих сил і здібностей
 • Тип: Курсовая работа

  Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

  Наочні посібники використовуються майже на всіх уроках біології Проте це не означає, що всі уроки проводяться наочними методами При словесних методах наочність часто є лише ілюстрацією до слів учителя або засобом підсилення образності його розповіді Так, розповідаючи про рослини, тварин, що їх не можна показати в натурі, про певні біологічні явища (переліт птахів, піклування про потомство), про наукові відкриття або ознайомлюючи дітей з біографіями вчених тощо, вчитель показує картини, таблиці, фото Та джерелом інформації все ж лишається слово вчителя — його розповідь, його пояснення
 • Тип: Дипломная работа

  Використання дидактичних ігор на уроках математики

  На сучасному етапі розвитку нашого суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Важливою складовою частиною цього завдання є боротьба за високу якість знань і вмінь учнів, формування в них навичок
 • Тип: Курсовая работа

  Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі по збагаченню, уточненню та активізації словника у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мови ІІ рівня, обумовленим моторною алалією

  Мова з раннього віку відіграє важливу роль у формуванні всіх психічних функцій Це найточніша, диференційована функція вищої нервової діяльності та психіки людини Нині в Україні спостерігається тенденція до зростання мовленевих вад у дітей
 • Тип: Дипломная работа

  Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

  З кожним роком зростає інтенсивність забруднення Антропогенні полютанти з опадами потрапляю на землю і акумулюються на її поверхні Значні об'єми шкідливих речовин скидають у ріки потужні промислові комплекси, сільськогосподарські підприємства, річково-морський транспорт, трубопроводи, що призводить до екологічної кризи у взаєминах суспільства і природи Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня
 • Тип: Курсовая работа

  Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

  З метою розвитку мислення учнів, їхніх пізнавальних інтересів і здібностей необхідно приділяти особливу увагу глибокому розумінню матеріалу, який вивчається на уроках Так, особлива роль повинна приділятися роботі з основними фізичними термінами і поняттями, що є їх змістовними значеннями і визначають розуміння викладеного матеріалу Актуальність і необхідність проведення такої роботи на уроках зумовлена існуванням того факту, що “…словниковий запас більшості учнів бідний: вони оперують дуже обмеженою кількістю термінів”, не можуть відтворювати основні поняття теми, роз'ясняти, що вони означают
 • Тип: Дипломная работа

  Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

  Сучасна чотирирічна початкова школа покликана забезпечити становлення особистості молодшого школяра шляхом виявлення і цілеспрямованого розвитку здібностей, формування умінь і бажання вчитися Практична реалізація цих завдань корегує освітню мету: виховання особистості дитини на основі формування учбової діяльності З огляду на це урахування вікових можливостей та індивідуальних особливостей учнів стає головним компонентом практичної реалізації кожної навчальної дисципліни
 • Тип: Реферат

  Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

  У зв'язку з падінням престижу знань, що продовжується, в масовій школі, різким розшаруванням учнівського середовища по відношенню до навчання, зростанням корисливих мотивів і прагматичних настроїв сім'ї ускладнилася учбово-пізнавальна ситуація в школі Для багатьох батьків (навіть хороших учнів) має значення зовсім не всесторонній розвиток особистості їх дітей, а сума знань і навиків, що забезпечує вступ до інституту з подальшим заняттям престижного місця Чимала кількість сімей, захоплених здобиччю матеріальних благ, дивляться на шкільну освіту взагалі як на необхідну формальність У цих умовах
 • Тип: Дипломная работа

  Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

  Актуальність дослідження  Проблеми перебудови нашого суспільства нерозривно пов'язані з вирішенням завдань формування творчої особистості Адже „саме така особистість є справжнім творцем історії, оскільки весь шлях, який пройдено людством, – це безперервний процес творіння” [10, 19] Народно-мистецька творчість дає людині можливість актуалізувати свої потреби, інтереси, здібності, знаходити форми прояву індивідуальної активності Творче самовираження „сприяє усвідомленню особистісної ваги, емоційному розкріпаченню, зростанню впевненості у собі” [1, 52] У зв'язку з цим все більшої практичної знач
 • Тип: Дипломная работа

  Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

  Національне відродження, демократичні перетворення в Україні, перехід на дванадцятирічний термін навчання в школі потребують розв’язання проблеми національної освіти, докорінного її оновлення і реформування, зокрема у сфері професійної підготовки вчителів Вищі навчальні заклади повинні забезпечити високу якість педагогічного процесу, всебічний розвиток і виховання майбутніх педагогів відповідно до нових завдань і потреб суспільства, що в свою чергу вимагає внесення істотних змін у процес професійного навчання майбутніх педагогів
 • Тип: Курсовая работа

  Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

  Формування естетичних смаків школярів на уроках трудового навчання має специфічні особливості, які визначаються змістом та умовами їхньої навчальної діяльності На уроках трудового навчання, на відміну від уроків мови i літератури, образотворчого мистецтва та багатьох інших навчальних предметів, де в учнів формуються уявлення про такі естетичні категорії, як прекрасне i потворне, величне i низьке, трагічне i комічне та багато інших, виникає можливість розкрити i показати їм взаємовідношення між виробництвом, технікою i мистецтвом I це цілком закономірно, адже сприйняття i розуміння людиною пре
 • Тип: Дипломная работа

  Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

  У цьому дослідженні також розглянуто використання основних засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів Крім цього, перевірено ефективність запропонованої методики в навчальному процесі
 • Тип: Курсовая работа

  Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

  Актуальність дослідження Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та підвищення рівня її освіченості Важливою складовою загальної освіти кожної людини є природнича освіта В концепції загальної середньої освіти на 12-річний термін навчання зазначено, що у її зміст слід закласти систему природничих знань, як “необхідну для адекватного світосприйняття і уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, опанування науковим стилем мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісн
 • Тип: Курсовая работа

  Використання засобів народної педагогіки в естетичному вихованні дітей

  Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві «Все прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене людиною для інших людей, повинно доторкнутися до серця дитини і облагородити його», — стверджував В Сухомлинський
 • Тип: Курсовая работа

  Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

  Здійснювана в нашій країні перебудова суспільства націлює й на історичні зміни в системі народної освіти, зокрема в суспільному дошкільному вихованні У реалізації сучасних навчально-виховних завдань дитячого садка визначну роль може і повинна відігравати народна педагогіка Значення активного застосування її в дошкільних закладах набуло сьогодні особливої актуальності у зв’язку з гуманізацією та демократизацією нашого життя
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 412