Работы в категории Педагогика, страница 239, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Позакласна робота з математики у молодших класах

  Чи можна визвати здивування і жагучу цікавість на обличчях молодших учнів під час занять математики? Можна спостерігати спалах непідробленої радості в очах, у виразі облич дітей , коли у них зародиться догадка, заб”ється жива думка, яка рветься на поверхню і вони з нетерпінням починають тягнути вверх руки, підплигувати на місці, бажаючи швидше відповісти на “коварне” запитання вчителя Чи можна у молодших учнів до занять з математики настільки великий інтерес, що вони, зустрічаючи вчителя, неодноразово звертаються до нього з одним і тим же питанням: “Коли ж у нас буде ще таке заняття?” І ждуть
 • Тип: Курсовая работа

  Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

  Різноманітні види цієї роботи в їхній сукупності сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів: сприйняття, уявлень, уваги, пам’яті, мислення, мови, уяви “Жоден наставник не повинний забувати, - казав К Д Ушинський, - що його найголовніший обов’язок полягає в привчанні вихованців до розумової праці і що цей обов’язок більш важливий, ніж передача самого предмету”
 • Тип: Курсовая работа

  Позакласна робота на уроках читання

  «Найважливішим засобом впливу на дитину, облагородження її почуттів, душі, думок, переживань, є краса і величність, сила і виразність рідного слова Роль цього засобу в початковій школі, де зустріч з новим явищем навколишнього світу пробуджує в серцях дітей почуття зачудування, неможливо переоцінити»
 • Тип: Реферат

  Позакласна та позашкільна виховна робота з народознавства

  Виховання - цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості - є частиною процесу соціалізації, що підлягає певному соціальному та педагогічному контролю й відбувається через освіту та організацію життєдіяльності вихованців  Провідною метою виховання залишається ідеал гармонійно розвиненої особистості, що йде з глибини віків Він орієнтує на широкий особистий підхід, застерігає від зведення виховання до однобічної та пасивної адаптації молоді до конкретних умов суспільства Всебічний розвиток особистості передбачає органічну єдність інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних, трудо
 • Тип: Учебное пособие

  Позакласне заняття з виховання почуття патріотизму в дітей на тему "Державні символи України"

  Оскільки всі діти в однаковій мірі брали участь у проведенні заходу, то враження, висловлені ними, виявилися позитивними і більшість дітей запропонували ще підготувати і провести день іменинника у подібній формі
 • Тип: Курсовая работа

  Позаурочна виховна робота в освітній системі сучасної школи

  У законі України «Про освіту» йдеться про позашкільне виховання як невід’ємну частину системи освіти й спрямовується воно на розвиток здібностей і талантів учнівської молоді, задоволення її інтересів і духовних запитів
 • Тип: Курсовая работа

  Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

  Актуальність теми дослідження У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів та потреб, сучасного світогляду, навичок самостійного наукового пізнання, оволодіння засобами практичної та пізнавальної діяльності Ці завдання реалізовуються в школі під час вивчення учнями різних предметів, зокрема трудового навчання
 • Тип: Дипломная работа

  Позитивні мотиви навчання

  Наочність у педагогіці завжди була і є одним з найважливіших принципів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості Цей принцип навчання був вперше сформульований Я А Коменським, а в подальшому розвинений Й Г Песталоцці З вітчизняних дидактів, що займалися цією проблемою, слід відзначити перш за все К Д Ушинського, одного з перших розробників форм наочного навчання [69; 119]
 • Тип: Дипломная работа

  Позиция педагога при реализации проектного метода в образовании

  Ключевым в развитии способности к самообразованию, к появлению ценности образования как такового является подростковый возраст, так как именно в это время происходит формирование основных нравственных норм, ценностей, правил, которые будет определять последующий ход развития человека, закладываются основные предпосылки для формирования ответственной, самостоятельной и активной личности Отсюда вытекает задача о необходимости построения такой подростковой школы, в рамках которой было бы возможно организовать условия, соответствующих выполнению названной выше задачи, а также соответствующих реали
 • Тип: Реферат

  Позиция учителя педагогика

  Теоретическое представление о воспитании - это в первую очередь качественная характеристика профессионального мышления, позволяющая «видеть» процесс в сиюминутном событии, а воспитательный результат - в реакции ребенка Влияние теоретических взглядов имеет свое выражение, форму своего выявления Оно отражено в первую очередь в педагогической позиции воспитателя
 • Тип: Реферат

  Познавательная активность на уроке физической культуры

  В условиях социально - экономических и социально-культурных преобразований в современной системе физического воспитания определены приоритетные принципы гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса Модернизация системы российского образования потребовала коренной перестройки процесса обучения и воспитания, в том числе и физического воспитания учащихся В соответствии с обязательным минимумом содержания общего образования основной целью учебного предмета является формирование физической культуры учащихся как компонента общей культуры человека, гражданина
 • Тип: Контрольная работа

  Познавательная деятельность человека

  Жизнедеятельность человека предполагает активное исследование объективных закономерностей окружающей действительности Познание мира, построение образа этого мира необходимы для полноценной ориентации в нем, для достижения человеком собственных целей
 • Тип: Курсовая работа

  Познавательная сфера младших школьников

  В настоящее время еще многие учителя-практики и некоторые представители педагогической науки полагают, что главный путь повышения эффективности учебно-воспитательного процесса – распространение опыта передовых учителей
 • Тип: Сочинение

  Познавательное развитие детей седьмого года как необходимое условие подготовки к школе

  Подготовительную в школе группу при МОУ СОШ №13 посещает 17 детей: 9 мальчиков и 8 девочек 50% детей воспитывается в полных семьях с двумя или одним ребёнком 50% - неполные семьи Социальное положение всех семей благополучное
 • Тип: Реферат

  Познавательные задачи, познавательные задания как средства активизации познавательных процессов в деятельности учащихся на уроках истории

  Самый надежный и традиционно проверенный способ развития умений – это система познавательных задач и заданий Познавательное задание – это определенные учебные условия, которые требуют от ученика активизации всех познавательных процессов – мышления, воображения, памяти, внимания и т д Традиционно их делят на образные, логические и оценочные:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 412