Работы в категории Педагогика, страница 23, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Викладання теми "Історія інформатики" в школі

  Інформатика – зовсім молода наука, яка розвивається стрімкими темпами і досі перебуває в стані свого становлення Це безумовно впливає на зміст, форми і методи викладання шкільної дисципліни інформатики З одного боку, зміст шкільної освіти з інформатики дуже швидко коригується в змозі встигнути за розвитком науки; з іншого боку, новітні інформаційно-комунікаційні технології, які породжує розвиток інформатики, значно змінюють характер усієї освіти, і в тому числі освіти з інформатики В своїй роботі ми зробили спробу дослідити, як сучасні соціальні сервіси Інтернету впливають на вивчення історії
 • Тип: Учебное пособие

  Викладання теми "Алгоритми"

  сформувати в учнів поняття алгоритму; ознайомити з властивостями, способами та формами подання алгоритмів; розкрити суть базових структур алгоритмів та їх властивості; навчити будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів, аналізувати алгоритм розв’язування задачі
 • Тип: Курсовая работа

  Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи

  Систематизований учбовий матеріал викладення теми „Трикутники" по новій програмі геометрії для 7 класу 12 - річної школи Наведений перелік нових підручників „Геометрія 7 клас”, які у 2008 - 2009 році створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм з геометрії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 • Тип: Реферат

  Виконання тематичної композиції молодшими школярами

  Для успішного навчання дітей тематичного малювання в школі, правильного розвитку в них образного мислення і творчих здібностей вчителеві образотворчого мистецтва потрібно розуміти особливості дитячого малюнка, починаючи з малюнків дітей дошкільного віку, знати обсяг умінь і навичок учнів 1-4 класів у цій галузі
 • Тип: Курсовая работа

  Використанння комп'ютера під час навчання вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень

  Уміння грамотно організувати роботу на уроці, створити умови невимушеності й зацікавленості у всіх учнів дозволяє вчителеві використати додаткові можливості (наприклад, застосування ПК) для розвитку кожної дитини та ще глибшого засвоєння матеріалу Така організація занять допомагає в більше короткий час згадати й закріпити ті знання, які відомі дітям з дошкільного віку, повніше забезпечити оволодіння новим матеріалом
 • Тип: Курсовая работа

  Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

  Актуальність теми курсової роботи Основною формою організації навчальної діяльності молодших школярів традиційно залишається урок Однак, залежно від тих завдань, які він покликаний реалізувати, урок змінює свої цілі, зміст, структуру, методи, прийоми і засоби навчання Цілі сучасного уроку української мови в початкових класах випливають із головних завдань початкового етапу навчання української мови, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах

  Темою нашої курсової роботи ми обрали проблему "Використання ідей "Вальдорфська педагогіка" у сучасних школах", тому що ця тема є досить актуальною на даному етапі розвитку педагогічної діяльності взагалі Розглядом цього питання займалися такі видатні вчені-педагоги, як: Р Штейнер, Ш Амонашвілі, В К Загвоздкин, О О Пинський, С В Гозак та інші Вальдорфські школи - це система освіти, заснована на пошані до дитинства Її мета - розвинути природні здібності кожної дитини і укріпити віру у власні сили, яка знадобитися йому в дорослому житті Вже на стадії дошкільного виховання і
 • Тип: Учебное пособие

  Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

  На відміну від традиційної освітньої моделі, що базувалася на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання в наш час стає всебічний розвиток особистості Кожен з викладачів старається „втиснути” в голови студентів як найбільше навчального матеріалу, що часто призводить до перевтоми, природної протидії Адже людський розум, за висловом Плутарха, не глек для рідини, а вогонь, який треба запалити
 • Тип: Курсовая работа

  Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

  У 8- му класі, вивчаючи курс «Біологія тварин», слід використовувати інтерактивні методи навчання, адже вони базуються на постійній активній взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу Це співнавчання, взаємонавчання, тісна взаємодія у міні-колективі (групі, парах, командах), коли і учні і вчитель є рівноправними та рівнозначними суб’єктами навчання Використання інтерактивних технологій дає змогу розвивати і виховувати активну, мислячу, комунікативну, впевнену у собі особистість
 • Тип: Дипломная работа

  Використання інтерактивних методів на уроках з англійської мови

  Сучасний етап міжнародних зв’язків України, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає
 • Тип: Контрольная работа

  Використання інтерактивних методик при навчанні читання при вивченні французької мови

  Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі, основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного світу
 • Тип: Дипломная работа

  Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації

  Актуальність обраної нами теми полягає в тому, що появлення і розвиток активних методів обумовлено тим, що виникають нові завдання перед процесом навчання|, які полягають в тому, щоб не тільки| дати студентам знання, але і забезпечити формування і розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь та навичок самостійної розумової праці Виникнення нових завдань обумовлене бурхливим розвитком інформації Якщо раніше знання, отримані раніше, могли служити людині протягом всього його трудового життя, то в століття бурхливих темпів зростання інформації їх необхідно постійно понов
 • Тип: Дипломная работа

  Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

  Згідно закону України "Про освіту", метою освіти є "всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей " [20, 3]
 • Тип: Статья

  Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

  Постановка проблемки … В умовах ринкової економіки конкурентноздатність на освітянському ринку праці забезпечується широким спектром професійних якостей викладача, що включають управлінську підготовку, результат якої є готовність учителя керувати колективом та самим собою Сьогодні освіті потрібен учитель не тільки добре обізнаний зі свого предмету, але й здатний створити умови, що сприятимуть розвитку та саморозвитку особистості дитини Це веде до пошуку та засвоєння нових методів діяльності вчителя, який повинен будувати свою педагогічну діяльність, спираючись на науковообґрунтовані процеси у
 • Тип: Реферат

  Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

  Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина Одним із головних є завдання виховання нової генерації педагогічних кадрів, розробки комплексу теоретичних і методичних основ щодо забезпечення підготовки педагога до праці
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 412