Работы в категории Педагогика, страница 224, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Педагогічне спілкування

  Педагогічний процес сповнений суперечностей Кожен учитель постійно стикається з різними конфліктними ситуаціями, починаючи з провин, негідних вчинків школярів, невиконаного домашнього завдання, забутого зошита до відмови всього класу відвідувати його уроки Для цього необхідно мати професійну майстерність
 • Тип: Контрольная работа

  Педагогічне спілкування як діалог

  Залежно від орієнтації (особистісна чи рольова), взаємозвернення (відкрите чи закрите), активності учасників педагогічне спілкування може розвиватися за двома основними типами: як діалогічне або монологічне У монологічному спілкуванні відбувається поляризація за активністю: одні інструктують, наказують, диктують, інші - пасивно сприймають цей вплив; у діалогічному - активні всі, хто бере участь у конструктивному співробітництві
 • Тип: Курсовая работа

  Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

  ХХІ столітті Національна доктрина освіти в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукових та інформаційних технологій
 • Тип: Курсовая работа

  педагогічний досвід роботи по проведенню і підготовці свят в спеціальних установах для дітей з порушеним слухом

  Дитяче свято – важлива частина життя дитини, це радісна подія, яка дозволяє розслабитися, забутися, а інколи і просто відпочити від буднів І вже майже афоризмом сталі слова: "Без свят не буває дитинства!" Свята духовно збагачують дитину, розширюють її знання про навколишній світ, допомагають відновлювати старі добрі традиції, об'єднують і спонукають до творчості Займаючись його підготовкою, педагоги, вихователі, батьки повинні в першу чергу орієнтуватися на інтереси кожної конкретної дитини й групи дітей, для яких готується це свято І головний критерій підбору матеріалу тут – видови
 • Тип: Дипломная работа

  Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

  Мистецтво впливає на духовне життя людини, її почуття, смаки, потреби Чим досконалішими стають здобутки науково – технічного прогресу, тим незахищенішою є тендітна чуттєва сфера особистості, тим важливішим виявляється встановлення того емоційного балансу, який забезпечує людині мистецтво
 • Тип: Реферат

  Педагогічний такт і особа вчителя

  Сенс педагогічної професії виявляється в діяльності, яку здійснюють її представники і яка називається педагогічною Вона є особливим видом соціальної діяльності, направленої на передачу від старших поколінь молодшим накопичених людством культури і досвіду, створенням умов для їх особового розвитку і підготовкою до виконання певних соціальних ролей в суспільстві
 • Тип: Реферат

  Педагоги прошлого – Януш Корчак

  Януш Корчак (22 07 1878-1942) –польский педагог, детский писатель, публицист и общественный деятель В 1903 окончил медицинский институт в Варшаве (по специальности врач - педиатр) В течение 8 лет работал в детской больнице Отказавшись от врачебной практики, Корчак создает (1911) в Варшаве «Дом сирот» нового типа на средства богатых филантропов, перед которыми поставил условие - «не вмешиваться во внутренние дела Дома и не касаться вопросов воспитания» Будучи директором Дома, Корчак вел большую работу с беспризорными, трудновоспитуемыми детьми
 • Тип: Реферат

  Педагоги-новаторы

  Современные воспитательные концепции отличаются стремлением опираться на общечеловеческие ценности и цивилизованные формы жизнедеятельности во всех сферах Во всех концепциях в той или иной мере присутствуют:
 • Тип: Реферат

  Педагогика

  Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет исследования – ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса развития природы и общества.
 • Тип: Реферат

  Педагогика

  Современные дети отличаются широкой информированностью, рационализмом, расчетливостью, потерей терпимости к ошибкам и недостаткам окружающих людей (как следствие - рост отчужденности, отсутствие интереса друг к другу) Проблемы организации работы в школе - теряется опыт коллективной работы, отдается предпочтение индивидуальному подходу При этом индивидуальная работа включает в себя "борьбу" с педагогически запущенными детьми и создание условий для одаренных детей Дети, не входящие в эти две категории (то есть не доставляющие беспокойства или успеха) остались вне педагогического внима
 • Тип: Шпаргалка

  Педагогика

  В древние времена все люди, взрослые и дети на равных позициях принимали участие во всех сферах жизнедеятельности, что объяснялось необходимостью борьбы за выживание Позже начала оформляться и укореняться новая сфера жизни людей – в определенной степени организованная передача знаний и умений новому поколению Совершенствование общества и повышение уровня трудовой деятельности содействовало необходимости большей организации обучения и предоставление этого определенным людям Так, постепенно формировалась определенная группа людей – воспитатели и учителя При этом понятие «воспитание» появилось з
 • Тип: Реферат

  Педагогика "жизненного реализма"

  Если оценивать педагогического мыслителя по оригинальности и прогностичности его идей, то, несомненно, Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) не только выдающийся ученый, но и крупнейший педагог своего времени Его педагогическое наследие - это не только статьи по животрепещущим вопросам образования, которые актуальны и сегодня, но и десятки учеников, которые оставили свои воспоминания о нем А своим учителем его считали и основоположник русской физиологии И М Сеченов, и такой выдающийся ученый-аграрий, как К А Тимирязев, и основоположник учения о ноосфере В И Вернадский
 • Тип: Реферат

  Педагогика - вопросы и ответы (история, цели, образование...)

  В Европе – древнегреческие философы Демокрит (460 – 370 г. до н.э.), Сократ (469 – 399 г. до н.э.), Платон (427 – 347 г. до н.э.), Аристотель (384 – 322 г.
 • Тип: Учебное пособие

  Педагогика - предмет, задачи, функции

  Развитие педагогики как науки проходило в русле философии (знания о человеке и обществе) Лишь в 16-17 вв педагогика становится самостоятельной наукой В рамках философии рассматривались в основном взгляд на мир и место в нем человека, взаимосвязь человека и общества Педагогика как частная наука сосредоточилась на проблемах:
 • Тип: Реферат

  Педагогика 16 вопросов

  Предметом П является процесс формирования и развития личности в условиях ее воспит, обуч, образ Под личностью здесь понимается совокупность социально значимых особенностей конкретного человека Смысл восп — это формирование такой личности, которая гар­монично влилась бы в общество Т е задачи и проблемы ставятся перед П обществом С изменением общества изменялась и отечест­венная П и ее проблемы Основные теорет проблемы П: 1 изучение сущности и закономерности развития и формирования личности 2 определение целей восп 3 разработка содержания восп 4 исследование методов восп Важной проблемой П являе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 412