Работы в категории Педагогика, страница 222, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

  Серед усіх живих істот на Землі людина відрізняється перш за все наявністю розуму, здатністю думати, розмовляти, творити Не випадково в народі кажуть, що «знання та розум – скарб людини» Розум – одна з найкращих людських якостей («Не краса красить, а розум») Від інтелектуального розвитку особистості залежить рівень її підготовки до життя («Без розуму ні сокирою рубати, ні личака в'язати»), особисті доля й щастя («Щастя без розуму – торбина дірява») Різні складні перипетії і тяготи життя найчастіше долаються не силою, а розумом («Сила уму уступає») [72, 262]
 • Тип: Дипломная работа

  Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

  Суспільство, вимагаючи творчих, інтелектуальних, освічених працівників, орієнтує загальноосвітні заклади «не лише на збагачення учня змістовними знаннями, а й на розвиток його особистості, формування прийомів розумової діяльності, соціокультурної компетентності, на виявлення людей з цінними задатками» [63, с  28] Формування такої особистості значною мірою здійснюється у навчальному процесі Розкриттю розумових особливостей кожного у початковій школі значною мірою сприяє виконання самостійних робіт і завдань, які «підвищують інтерес учнів до предмета, розвивають їх ініціативу й активність, спри
 • Тип: Контрольная работа

  Педагогічні основи економічного виховання шляхом використання методу формування свідомості

  Сучасне виховання - завжди сплав наукових знань про людину, досвіду людської культури, народної мудрості Якщо один із цих компонентів не враховується, виховання стає неминуче збитковим, де зароджуються педагогічні помилки, які породжуються ускладненням завдань виховання
 • Тип: Дипломная работа

  Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

  У сучасних умовах інтенсивної розбудови української правової держави особливого значення набуває проблема правового виховання населення взагалі, і молодого покоління зокрема Тому перед загальноосвітньою школою постала необхідність вирішення завдань, які забезпечили б послідовне входження у правове поле держави всіх своїх вихованців відповідно до основних положень Конституції України, Закону України "Про освіту", Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України 18 жовтня 2001 року, Національної доктрини розвитку освіти та Національної програми в
 • Тип: Дипломная работа

  Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

  Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення інтелектуального потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особи. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема, засвоєння обов язкових
 • Тип: Реферат

  Педагогічні погляди і просвітницька діяльність Олени Пчілки

  Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач-Драгоманова) посідає значне місце у розвитку української культури кінця XIX – початку ХХ ст Але той внесок, що вона зробила для суспільства – автор багатьох прозових, поетичних і драматичних творів, критик, публіцист, перекладач, фольклорист та етнограф, редактор і видавець, громадський діяч – став відомим широкому загалові лише недавно Упродовж майже семи десятиліть можновладці намагалися стерти той слід, який залишала ця видатна жінка, бо не могли їй вибачити той безкомпромізм, який виявила в усьому, що стосувалося України (а це і протести національних ути
 • Тип: Реферат

  Педагогічні погляди Арістотеля

  Виховання – найдавніше поняття суспільного розвитку Людина, турбуючись про продовження свого роду, завжди дбала і про передачу новому поколінню досвіду старших Спочатку цю функцію у повному обсязі виконували батьки, але пізніше окремі функції виховання дітей в родах, общинах члени суспільства передавали найбільш досвідченим, найбільш мудрим людям – педагогам Одним із найдосвідченіших педагогів античної доби та знаменитим вченим-енциклопедистом був Аристотель Він говорив: "Вихователі ще більш достойні поваги, аніж батьки, бо останні дають нам лише життя, а перші – достойне життя"
 • Тип: Курсовая работа

  Педагогічні погляди та освітня діяльність О.В. Духновича

  Актуальність дослідження Спадщина Олександра Духновича не втратила своєї актуальності і сьогодні Актуальні думки про те, що школа має бути доступною усім дітям і слугувати інтересам народу, навчати рідною мовою Також вдосконалення навчально-виховної роботи у школі, дотримуватись у закладах дидактичних принципів: наочності, доступності, активності у навчанні, ґрунтовності та міцності знань учнів
 • Тип: Отчет по практике

  Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

  Психолого-педагогічна практика для студентів ТісіТ є важливою ланкою в системі вищої освіти В процесі практики не лише закріплюються і поглиблюються теоретичні знання, придбані студентом у ВУЗі, але і виробляються практичні навики і уміння, необхідні для економіста та педагога-психолога В період практики студенти спостерігають і аналізує різні сторони повчально-виховного процесу освітньої установи, вчиться самостійно проводити діагностику
 • Тип: Реферат

  Педагогічні технології у вищому навчальному закладі

  На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір Цей процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу ВНЗ
 • Тип: Курсовая работа

  Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

  Актуальність теми курсової роботи Реалізація державності залежить від дієвої державницької позиції кожного громадянина Тому найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів
 • Тип: Дипломная работа

  Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів

  Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчує, що в сучасній дидактиці вже розроблена певна система способів оптимізації навчального процесу, котра побудована на логіці послідовного вибору найкращих варіантів усіх основних компонентів навчання - його завдань, змісту, методів, засобів, форм організації й аналізу його результатів
 • Тип: Реферат

  Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

  Актуальність теми Реформування системи освіти України, пов'язане з глобальною інтеграцією у світовий освітній простір, суттєвою модернізацією всіх її складових, орієнтацією на гуманістичні цінності, на пріоритет екологічного над техногенним, аксіологічного над інформаційним, творчого над репродуктивним, адаптивного, динамічного над усталеним, незмінним, підвищує вимоги до педагога, викладача вищого навчального закладу (ВНЗ), який відіграє провідну роль у реалізації стратегічних завдань освітньої сфери Вищезазначене знайшло своє відображення в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ
 • Тип: Реферат

  Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

  Актуальність теми Проблема соціалізації студентів у сучасних умовах надзвичайно значуща, насамперед, у зв'язку зі зростаючими вимогами до формування активної творчої особистості, здатної знайти власне місце в житті, самовизначитися та реалізувати себе Проблеми соціалізації молоді перебували в полі зору дослідників із початку ХХ століття У витоків розвитку теорій соціалізації стояли Г  Тард, Г  Гіддінгс, Г  Лебон, Е  Дюркгейм, М  Моса, М  Бугле, Т  Парсонс та ін Велике значення для дослідження даного феномена мали праці українських та російських учених, здійснені у напрямі соціально-педагогічн
 • Тип: Реферат

  Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

  Актуальність дослідження Фізичне виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства має відображати нові підходи до формування особистості активність у фізкультурно-оздоровчій діяльності – необхідна умова гармонійного розвитку студентської молоді, що набуває якості цілеспрямованого впливу на конкретну людину згідно її потреб Фізичне виховання покликане формувати в студентства дбайливе ставлення до власного здоров’я та фізичної кондиційності, комплексно розвивати фізичні й психічні якості, сприяти творчому використанню засобів фізичної культури в організації здорового способу життя
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 412