Работы в категории Педагогика, страница 220, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

  В умовах безперервного розширення міжнародних контактів досягнення головної мети навчання іноземних мов – сформованості комунікативної компетенції – набуває особливого значення Формування вмінь іншомовного спілкування передбачає зокрема оволодіння учнями граматичними навичками
 • Тип: Реферат

  Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

  Світова практика у сфері вищої освіти свідчить, що традиційних методів, які забезпечують високу якість навчання на сьогодні вже явно недостатньо Потрібні нові організаційні, наукові і методичні підходи для забезпечення конкурентоспроможності випускника на глобалізованому ринку праці
 • Тип: Курсовая работа

  Пізнавальна активність дошкільнят

  Стратегія розбудови дошкільного виховання на сучасному етапі спрямована на виконання положень Закону України "Про дошкільну освіту", концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти, завдань Концепції дошкільного виховання в Україні та державних національних програм "Освіта" ("Україна XXI століття", "Діти України", основу яких становить забезпечення належного розвитку, вихованості та навченості дитини перших семи років життя
 • Тип: Курсовая работа

  Пізнавальний інтерес

  Нові завдання шкільної освіти в Україні, які спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчально-виховного процесу в школі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці
 • Тип: Реферат

  Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

  Якість навчання і виховання зумовлюється багатьма психолого-педагогічними чинниками: рівнем методичної роботи, майстерністю вчителів, взаєминами їх з батьками та дітьми, стилем керівництва, загальною атмосферою шкільного життя та ін Проте навіть найзразковіша організація шкільної роботи, найактивніша діяльність усього педагогічного колективу приречені на невдачу, якщо учні байдужі до навчання, коли фактичні знання не збуджують їхньої фантазії, не впливають на почуття, не викликають радості пізнання Завдяки інтересу дитяча думка послідовно проникає в суть явища чи предмета, наполегливо відшуку
 • Тип: Курсовая работа

  Пісня на уроці англійської мови в старшій школі

  Темою даного дослідження являється «Робота з піснею на уроці англійської мови в старшій школі» Дана проблема дуже актуальна сьогодні, вона має велике практичне значення Комплексне рішення практичних, освітніх, виховних і розвиваючих задач навчання можливе лише при умові впливу не тільки на свідомість учнів, але і при проникненні в їх емоціональну сферу Одним із більш ефективних способів впливу на почуття та емоції школярів є музика
 • Тип: Учебное пособие

  Пам'ять серця (до 65 річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників)

  Фотографії пам’яток міста і району (пам’ятник Загиблим героям ВВВ парк «Ювілейний», Савур Могила, надгробна плита – похованим морякам-десантникам Азовської військової флотилії, м Бердянськ Запорізької області)
 • Тип: Учебное пособие

  Панас Мирний: нарис життя і творчості

  Панас Мирний Нарис життя і творчості Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Історія написання роману, джерела твору, своєрідність композиції (багатоплановість сюжету, екскурси в минуле, публіцистичні відступи )
 • Тип: Реферат

  Парадигма как методологический регулятив педагогической науки и инновационной практики

  Широкое распространение понятия "парадигма" в современных научно-педагогических исследованиях и инновационной образовательной практике свидетельствует, что в нем объективированы важные как для ученых, так и для учителей значения Нельзя не заметить особую пристрастность исследователей, использующих это понятие Парадигму отстаивают, причем не в диалоге, а в жестком споре, за нее "сражаются", каждый ученый стремится предложить собственное ее определение, поэтому парадигма не миф, как утверждают некоторые теоретики, а реальность, методологический феномен, без которого, очевидн
 • Тип: Реферат

  Парадоксы взаимодействия рынка образования и рынка труда

  Радикальные преобразования в современной российской жизни, в первую очередь в экономике, сопровождаются тенденциями включения высшей школы во вновь формируемые хозяйственные отношения Сложность этого процесса обусловлена самой природой высшего образования, которое не только обеспечивает воспроизводство высококвалифицированных профессиональных кадров, но и реализует многие другие функции: социальной мобильности, наращивания интеллектуального потенциала общества, распространения наиболее социально значимых культурных норм и т п [1] Недооценка многоаспектного характера функционирования высшей шко
 • Тип: Курсовая работа

  Партерная гимнастика как средство развития природных физических данных детей младшего школьного возраста на занятиях ритмики

  Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, становящейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны [2,17] Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства Одной из дополнительных услуг, которая востребована в настоящее время является хореографическое искусство
 • Тип: Дипломная работа

  Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

  Актуальність дослідження проблеми Всебічний розвиток людини як особистості та формування її національної самосвідомості становить головну мету концепції гуманізації та гуманітаризації системи освіти, проголошеної державною національною програмою освіти “Україна ХХІ століття” [1] Про виховання особистості в дусі любові до Батьківщини й усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних духовних цінностей в поєднанні із загальнолюдськими йдеться і в законах України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” [2] Проект “Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи” [5
 • Тип: Курсовая работа

  Патріотичне виховання підлітків та юнаків

  З початку реформ в системі освіти в 90-х роках XX століття (як і реформування всієї країни) була орієнтація на деідеологізацію школи Робилося це у вигляді гуманізації і демократизації освіти Внаслідок цього різко знизилася увага до процесів виховання Почало виявлятися гіперболізування ідеї особистісно-орієнтаційного підходу в навчанні, задоволення запитів і інтересів особи на противагу вихованню в ній колективістських якостей, у тому числі і патріотичних відчуттів Характерною межею духовного життя сучасної України є відсутність ідейної єдності у більшості населення країни Розмаїття ідей зовні
 • Тип: Курсовая работа

  Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами детской литературы

  В современной России остро стоит проблема, которые некоторые называют «поиском национальной идеи» Перефразируя, можно сказать, что наше общество, лишенное социальных ориентиров, с расшатанной системой ценностей – нуждается в некоем векторе, направлении То есть ищется смысл не только отдельно взятой жизни, но и смысл существования целого народа
 • Тип: Курсовая работа

  Патриотическое воспитание младших школьников

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 412