Работы в категории Педагогика, страница 219, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Статья

  Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

  Інформаційний рівень сучасної людини визначається його інформаційною культурою, а інформаційна культура особистості, як культура взагалі, відображає активну творчу діяльність людини і, відповідно, розвиток самої людини, як суб`єкту цієї діяльності За своєю природою інформаційна культура передбачає не тільки певні знання, але й використання цих знань для чого-небудь, у зв`язку з чим-небудь і вдосконалення їх у процесі тієї чи іншої діяльності, в тому числі і пов`язаної з інформацією Причому саме використання і вдосконалення знань важливе лише в творчості, реалізованій в будь-якій сфері життєді
 • Тип: Статья

  Підвищення рівня природничо-наукових знань

  Аналіз сучасного стану природничої науки свідчить про великі успіхи у пізнанні суті біологічних перетворень на всіх рівнях організації матерії Її розвиток відбувається, з одного боку, в напрямі все більшої диференціації, більш глибокого пізнання усіх рівнів живого світу, а з іншого боку – інтеграції знань навколо теоретичних узагальнень Разом з тим, вивчення рівня та якості природничо-наукових знань студентів виявило недоліки, найістотнішими з яких є фрагментарність, безсистемність, невміння використовувати вивчене у нестандартних ситуаціях, відсутність здатності аналізувати й узагальнювати [
 • Тип: Дипломная работа

  Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

  Актуальність У системі фізичного виховання дітей шкільного віку особливе місце посідає фізична підготовка Значну увагу в дослідженнях різних авторів приділено змісту і структурі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, її спрямованості та організації (О Д Дубогай, 1991; В М Качашкин, 1978; О С Куц, 2001; Г В Петровська, 1989 та інші)
 • Тип: Контрольная работа

  Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

  Необхідність політехнізації навчання визначають три фактори: економічний, основу якого складає закон переміни праці, обумовлений революційною природою технічного базису великої промисловості «…Природа великої промисловості обумовлює переміну праці, рух функцій, усесторонню рухливість робітника… сама велика промисловість… робить питанням життя і смерті визнання переміни праці, а потім і можливо більшої багатосторонності робітників… як питання життя і смерті, ставить задачу… часткового робітника, простого носія відомої часткової суспільної функції, замінити всесторонньо розвинутим індивідуумом,
 • Тип: Реферат

  Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

  Розвиток сучасної української школи ставить нові завдання і вимоги перед тими, хто готує майбутнє нашої держави Відхід від стереотипізації, перехід до особистісного спрямування, індивідуалізації процесу освіти, виховання самостійності, творчості, активності життєвої позиції у тих, хто навчається, вимагають від педагогів та студентів педагогічних ВНЗ широкої обізнаності у галузі свого фаху, знання багатьох супутніх наук, вміння органічно поєднувати та застосовувати їх у своїй діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

  З прийняттям Закону України „Про загальну середню освіту" перед освітянами постало серйозне завдання — з вересня 2001 року вони повинні були готувалися до того, що до школи прийдуть першокласники-шестилітки, які навчатимуться за новим 12-річним терміном навчання Перші випробування витримали школи І ступеня Враховуючи, що вже був деякий досвід у навчанні першокласників-шестиліток у чотирирічній початковій школі раніше, на цьому шляху не було великих несподіванок Але не можна не рахуватися з тим, що цей досвід мали, по-перше, не всі школи (приміром, у Харкові число першокласників-шестиліто
 • Тип: Дипломная работа

  Підготовка дітей до шкільного навчання

  Відповідно до Державних стандартів початкової освіти метою навчання і виховання молодших школярів є розвиток всебічно і гармонійно розвиненої особистості Ця мета визначена і у законодавстві України про школу, зокрема, у Законі України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту", Законі України "Про загальну середню освіту", а також у Національній доктрині розвитку освіти та Концепції загальної середньої освіти Це вимагає забезпечення готовності дитини до шкільного навчання
 • Тип: Курсовая работа

  Підготовка дітей до шкільного навчання

  З прийняттям Закону України «Про загальну середню освіту» перед освітянами постало серйозне завдання — з 1 вересня 2001 року здійснювати підготовку до школи першокласників, які навчатимуться за новим 12-річним терміном навчання [13, с 7] Враховуючи, новопоставленні завдання перед школою, важливо привернути увагу вчителів до підготовки дітей до навчання у школі з метою полегшення адаптаційного періоду у дітей в умовах нового середовища Для цього необхідно встановити стан готовності дитини до навчання у школі в умовах сім'ї, а також психологічну готовність, що включає в себе емоційно-вольову пі
 • Тип: Контрольная работа

  Підготовка до ЗНО - українська мова

  Я все глибше поринав у світ поезії Павла Тичини, вражаючись (1)його (2)надзвичайно чутливим вслуховуванням у мелодику строф, ритму, звуків і (3)намагаючись відчути дивовижну музикальність світосприйняття поета в його спогадах, оповіданнях, (4)почутих під час спільних поїздок по Україні
 • Тип: Статья

  Підготовка майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологій

  Нові інформаційні технології надають великі можливості вчителям у розвитку умінь, навичок та здібностей дітей, наприклад, із використанням навчальних, високопрофесійних, комп’ютерних програм та ігор, застосуванням комп'ютерних енциклопедій, через вихід в Інтернет тощо
 • Тип: Реферат

  Підготовка руки дитини до письма

  Останнім часом у нашій країні відбулися значні зрушення в перебудові характеру й змісту освіти, які особливо помітні в початковій школі Так, скорочено термін навчання до 3-х років, збільшено питому вагу теоретичних і наукових знань, які даються учням Сталися певні зміни й у навчанні дітей письма, спрощено шкільний шрифт, в основі якого лежить безвідривне написання літер автоматичними або кульковими ручками
 • Тип: Шпаргалка

  Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

  У сучасних умовах змінюються соціальні функції молоді Вона все більш стає каталізатором соціально-політичних та економічних процесів Головна роль в становленні державності України належить саме їй, її громадянській відповідальності Формування патріотизму і громадянськості в молодого покоління починається з виховання любові до рідного краю, міста, навчального закладу, історії країни, рідної мови, соціально-культурних надбань, з виховання поваги до таких національних символів, як прапор, герб, гімн
 • Тип: Реферат

  Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах

  Актуальність теми дослідження Перехід українського суспільства у новий стан свого розвитку закономірно поєднується з удосконаленням усіх соціальних інститутів і систем, у тому числі й системи освіти Однак, які б реформи і модернізації в галузі освіти не відбувалися, всі вони зрештою фокусуються на вчителеві як творчій, соціально активній, професійно компетентній особистості, котра адаптована до неоднозначних суспільних реалій і спроможна передавати свій досвід молодому поколінню у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
 • Тип: Доклад

  Підготовка учнів до відкритих виступів

  Існуюча форма перевірки успішності учнів дитячих музичних шкіл передбачає два заліки у першому та другому семестрах і перевідний академконцерт Таким чином, учень повинен виступити з підготовленою програмою протягом навчального року не менше трьох разів Якщо до цього додати різні відбіркові прослуховування, участь у концертах школи, на батьківських зборах, то кількість публічних виступів відповідно збільшується
 • Тип: Дипломная работа

  Підручникове забезпечення початкової школи

  Виразною ознакою сучасного стану розвитку національної системи освіти є її варіативність, що знаходить своє відображення у розробці нових технологій навчання, відкритті авторських шкіл, створенні авторських програм, варіативних підручників і навчальних посібників з різними методичними системами реалізації змістових ліній відповідно до вимог державних стандартів освіти
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 412