Работы в категории Педагогика, страница 217, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Особливості розвитку самостійності підлітків підліткового віку в навчально-виховному процесі

  Актуальність дослідження. Нові цілі освіти припускають формування творчої особистості, здатної до самостійного визначення способів своєї діяльності. Якість освітнього процесу багато в чому визначається тим, якою мірою учень є суб
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості сімейного виховання дітей з порушенням мовлення

  Мова –соціальне явище, що існує незалежно від того чи іншого індивідуума Розвиток людини – це складний процес поступового перетворення біологічного індивіда в соціальну істоту – особистість Добре відомо, що без мовлення не буває людини Психічні функції та здібності , людські форми поведінки , комунікація через мовлення не надані дитині від народження Вони формуються в перші роки життя під впливом цілеспрямованого виховання, навчання та умов життя в суспільстві
 • Тип: Реферат

  Особливості системи контролю за навчально-виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі

  Те, що ефективність навчально-виховного процесу залежить від здійснення контролю (його кількос­ті, якості, своєчасності, глибини, повноти і об'єктивності), в сучасній науковій педагогічній літературі до­ведено Адже саме контроль як спо­сіб зворотного зв'язку в управлінсь­кій діяльності дозволяє отримувати інформацію про стан навчально-ви­ховного процесу, його результатив­ність Тому система внутрішкільного контролю в ЗОНІ може бути розгля­нута як підсистема загальної ціліс­ної системи управління школою і як самостійна відносно цілісна систе­ма, що дозволяє виділити її власні підструктурні комп
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

  Проблема спілкування на рівні викликала інтерес і розвивалась у працях багатьох психологів (Й  Гербарт, І П  Павлов, О О  Ухтомський, П К  Анохін, Г  Уолтер, С Л  Рубінштейн) та педагогів, зокрема В  Кан-Калика, А  Леонтьєва, Е  Страчова, Б  Антоньєва, Я  Корчака та ін Продовжує вона досліджуватись і в наш час Багато вчителів шукають способи підвищення ефективності дидактичного спілкування, що дало б змогу підвищити якість навчального процесу в цілому
 • Тип: Реферат

  Особливості технології індивідуального навчання

  Техніка комп'ютерного навчання—така система навчання, у якій одним з технічних засобів виступає комп'ютер Основні напрями змін у змісті навчання, що пов'язані з комп'ютером, такі: розширення й поглиблення теоретичних основ навчальних курсів унаслідок збільшення їх доступності для студентів завдяки можливостям комп'ютерних засобів, унаочнення змісту навчання, доступ до будь-якої інформації тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

  За останні роки поглибилась зацікавленість щодо фізичного виховання дітей з різними особливими вадами, створюється програмно-методичне забезпечення занять з фізичної культури, виконаний ряд фундаментальних і практично-орієнтованих досліджень, спрямованих на покращення фізичного стану
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

  Одним з основних принципів навчання є індивідуальний підхід до дитини, який включає глибоке вивчення особистості дитини, у тому числі особливостей її психічного розвитку Саме на основі цих знань учитель планує свою подальшу роботу Особливо важливим є дослідження особливостей психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку, бо, орієнтуючись на них, учитель повинен побудувати свою діяльність таким чином, щоб із самого початку навчання не відбити у школярів бажання вчитися
 • Тип: Реферат

  Особливості формування інноваційної культури вчителя

  У наш час вимоги, які ставляться до будь-якої форми суспільної діяльності, незмінно пов'язують з культурою, тому що її високий рівень - необхідна умова ефективності будь-якої праці, а тим більш педагогічної
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

  Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед освітою нові завдання, спрямовані на істотне посилення уваги до навчання, виховання і розвитку особистості Завдання покращення підготовки вихованців до самостійного життя стоять і перед допоміжною школою Однією з умов їх вирішення є посилення корекційно-розвиваючої ролі навчання і виховання дітей з інтелектуальними порушеннями За цієї умови навчання забезпечуватиме таким дітям можливість у майбутньому брати активну участь у трудовому та соціальному житті
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

  Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки на світовий рівень, відродження національної культури, становлення державності та демократизації суспільства в Україні Існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови державності, культурного та духовного відродження українського народу Це виявляється передусім у невідповідності стандартів освіти запитам особистості, суспільним потребам, у знеціненні соціального престижу
 • Тип: Реферат

  Ответы на билеты по технологии образования (педкласс) 11 класс

  Для того чтобы человеческое общество продолжало свое развитие, оно должно передавать социальный опыт все новым и новым поколениям людей Передача старшими поколениями и активное усвоение новыми поколениями социального опыта, необходимого для жизни и труда в обществе, называется воспитанием
 • Тип: Реферат

  Отечественная педагогика до 18 в

  Педагогика (греч paidagogike), наука о специально организованной целенаправленной и систематической деятельности по формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования и обучения Основными категориями педагогики являются: формирование личности, воспитание, образование, обучение
 • Тип: Курсовая работа

  Отечественные педагоги-классики о работе со слабыми и отстающими в учении школьниками

  В наши дни возрастает ответственность школы за уровень обучения и воспитания под­растающего поколения Преодоление неуспе­ваемости – важнейшая задача практической и теоретической педагогики Разрешение этой задачи в условиях общеобразовательной шко­ты предполагает широкую пропаганду пере­дового опыта и внедрение результатов педаго­гических исследований в школьную практику
 • Тип: Реферат

  Открытая школа

  Объективно развивающийся процесс усиления роли неформальных, неинституциональных факторов, формирующих личность, и, прежде всего, факторов открытой микросоциальной среды, не мог не отразиться и на состоянии российской педагогики Перспективы и требования развития общества предполагают существенную перестройку, обновление воспитательно-образовательной системы в стране, обеспечение ее целостности
 • Тип: Учебное пособие

  Открытый урок в 10 классе по русскому языку: "Имя существительное и имя прилагательное"

  (стр , 96, упр 138) Прилагательные единственного числа поставьте во множественном числе Подберите к ним имена существительные Одной чертой подчеркните окончания прилагательных с твердой основой, двумя – окончания с мягкой основой Назовите орфограммы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 412