Работы в категории Педагогика, страница 216, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Особливості навчання учнів різних освітньо-вікових категорій

  Ми в Україні маємо хорошу економічну базу для отримання освіти, але є і недоліки, як то: не всім вона доступна, недостатня кваліфікованість деяких викладачів (оскільки підвищення кваліфікації має проводитися кожні 2-3 роки т я зараз іде дуже інтенсивний розвиток концепції навчання в цілому,залучаються технічні матеріали, проводяться тренінги, семінари,конференції), недостатня практика, відсутність наочності Але головна проблема на мій погляд - недостастатнє фінансування Оскільки ми вважаємося країною,що розвивається, то можемо простежити,що основні потоки коштів направляються у виробничі галуз
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості організації вивчення математики в різновіковій групі

  Специфічні умови економічного, демографічного та соціально-політичного розвитку України суттєво впливають на ситуацію в системі дошкільної освіти Так, зменшується кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади Це, в свою чергу, призводить як до зменшення кількості цих основних установ, як до виникнення нових типів дошкільних закладів, груп
 • Тип: Реферат

  Особливості організації роботи педагога-дефектолога з батьками дитини з порушеннями психофізичного розвитку

  У педагогіці і психології існують "постійні проблеми", навколо яких точаться дискусії Однією з них є проблема спілкування батьків і дітей у сім'ї У наш час вона набула великого значення, тому що дуже багато батьків і дітей не в змозі знайти спільну мову один з одним
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій

  Проблема збереження та цілеспрямованого формування здоров'я дітей та молоді у важких сучасних умовах розвитку України виключно значима та актуальна За останні роки в Україні відбулося значне якісне погіршення здоров'я школярів [1] За даними досліджень, лише 10% випускників шкіл можуть вважатися здоровими, 40% мають різноманітну хронічну патологію У кожного другого школяра виявлено сполучення кількох хронічних захворювань
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку

  Актуальність У державній системі виховання підростаючого покоління чинне місце посідають нові підходи до створення більш ефективної системи фізичного виховання Це відзначено в низці програмно-нормативних документів, передусім у цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” (1998)
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

  У ХХІ столітті Національна доктрина розвитку освіти в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури – кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукомістких та інформаційних технологій Останнє можливе лише за умови мисленнєвої культури, внесення її в реальність педагогічної діяльності Тому були створені класи з поглибленим вивченням хімії, де талановиті діти, які вчаться свідомо і самостійно можуть реалізувати свої можливості Тому нами була розроблена спеціальна навчальна методика в якій ми поєднали
 • Тип: Реферат

  Особливості педагогічної діяльності учителя трудового навчання

  Для вчителя трудового навчання таке твердження може видатися дивним Адже при засвоєнні цього предмета близько 70% навчального часу припадає на самостійні практичні роботи учнів, що можуть виконуватись без прямого втручання педагога Та досвід показує, що керівна його роль полягає у продуманій і спланованій підготовці до самостійної роботи школярів Учитель визначає зміст техніко-технологічних відомостей та підбирає методичний інструментарій передавання їх учням Він відбирає об’єкт праці з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їхнього досвіду, фізичного розвитку та інших чинн
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості проведення занять з образотворчого мистецтва в учнів першого класу

  За умов розбудови, демократизації та докорінної трансформації суспільства усвідомлення загрози, яка криється в бездуховності, емоційної недорозвиненості людей і юнацтва, низького рівня креативності, виникає нагальна потреба пошуку нових та нетрадиційних форм роботи в процесі навчально-виховної діяльності та пошуку особливих засобів впливу на духовність особистості Серед останніх у загальному русі за гуманізацію системи освіти поступово зростає роль образотворчого мистецтва
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості проведення сучасного уроку історії

  Актуальність Урок є основною формою організації навчального заняття Вимоги до уроку досить багатогранні Існує ряд підходів до сутності уроку У педагогіці існує багато різних визначень уроку На думку А А Вагіна, урок - це така форма організації педагогічного процесу, при якій педагог протягом точно встановленого часу керує колективною, пізнавальною й іншою діяльністю постійної групи учнів (класів) з урахуванням особливостей кожного з них, використовуючи види, засоби, методи роботи, що створюють сприятливі умови для того, щоб всі учні опановували основами досліджуваного предмета безпосередньо в
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості проведення уроків "Я і Україна" в 1 класі

  Знань про природу першокласники набувають при вивченні ряду предметів У курсі «Я і Україна Навколишній світ» вони дізнаються про природу найближчого оточення Тема «Природа навколо нас» включає такі підтеми: «Пори року», «Рослини», «Тварини», «Охорона природи», «Правила поведінки дітей у природі» У процесі сільськогосподарської праці у дітей виробляються практичні уміння і навички по вирощуванню рослин і догляду за ними, підгодівлі зимуючих птахів На уроках образотворчого мистецтва і музики першокласники вчаться розуміти естетичну цінність природи Отже, лише на міжпредметній основі вчитель змо
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості роботи соціального педагога в закладах пенітенціарної системи

  Однією із самих актуальних і соціально значимих задач, що стоять перед нашим суспільством сьогодні, безумовно, є пошук шляхів зниження росту злочинності серед молоді і підвищення ефективності її профілактики Необхідність якнайшвидшого рішення цієї задачі обумовлена не тільки тим, що в країні продовжує зберігатися досить складна криміногенна обстановка, але насамперед тим, що в сферу організованої злочинності втягується усе більше і більше неповнолітніх кримінальними угрупованнями, створеними підлітками, скоюються небезпечні злочини, і число їх неухильно росте Злочинність молодіє і приймає сті
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості роботи соціального педагога з молодіжними організаціями і неформальними об’єднаннями

  На сучасному етапі становлення Української держави за умови складного політичного і соціально-економічного її стану особливо відчутний негативний вплив на сучасну школу таких суспільних явищ, як посилення аморальності, злочинності, зубожіння та інше, що призводить до знецінення освіти, падіння авторитету учителя, росту агресивності, жорстокості, нігілізму підлітків Аналіз цих деструктивних процесів у сучасному суспільстві дозволяє зробити висновок, що є небезпека виростити бездуховне покоління, не "обтяжене" інтелігентністю, порядністю, яке зневажливо ставиться до культурних та зага
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості розвитку взаємин дітей старшого дошкільного віку

  Поведінка — реакції і дії людини і тварин, виражаючи їх відносини із зовнішнім середовищем Поведінка людини є системою дій свідомої особи, в якій виявляються, в першу чергу, його взаємини з соціальним середовищем Поведінка тварин є предметом біології Поведінка людини складає важливу область психологічних, педагогічних і соціологічних досліджень Існують глибокі якісні відмінності між поведінкою тварин і людини Тварина в своїй поведінці лише пристосовується до умов середовища, тоді як людина опановує дійсністю, свідомо і цілеспрямовано змінює її Так звана поведінкова психологія — бихевиоризм —
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості розвитку вольової сфери у молодшому шкільному віці

  На сучасному етапі формування і розвитку нашого суспільства можна спостерігати процес переходу від календарно-адміністративної системи правління до демократичного устрою В наслідок тривалого застою в усіх сферах суспільного життя наша країна досі ще не може вийти із культурної, політичної і економічної кризи Для розбудови нового здорового суспільства потрібні цілеспрямовані, енергійні, витривалі, гармонійно і всебічно розвинуті особистості Тому й постає таке питання: чи буде готовою сьогоднішня людина до подолання тих перешкод, які чекають її на життєвому шляху, чи вистачить їй сил, ентузіазм
 • Тип: Реферат

  Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку

  Для правильного фізичного виховання дитини треба знати і враховувати особливості її вікового розвитку Молодшого школяра не можна розглядати як маленьку копію дорослої людини Розвиток дитини супроводжується змінами в організмі, що мають кількісні і якісні показники росту й розвитку та залежить як від біологічних, так і від соціальних факторів Кожному віку властиві свої особливості
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 412