Работы в категории Педагогика, страница 215, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Особливості впровадження модульної технології навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в рамках Болонського процесу

  Історія Болонського процесу офіційно почалася з підписання Болонської декларації у 1999 році, проте її передісторія сягає 1954 року, коли було підписано Європейську культурну конвенцію, в якій наголошується на необхідності заохочення громадян усіх держав до вивчення мов, історії та культури інших країн і спільної для них культури
 • Тип: Статья

  Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

  У статті піднімаються актуальні питання соціально-педагогічної роботи в дошкільному навчальному закладі, аналізуються науково-педагогічні дослідження з проблеми діяльності соціального педагога в системі суспільної дошкільної освіти, визначаються основні напрями здійснення ним професійних обов'язків
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

  Актуальність дослідження Одним із пріоритетних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, є створення передумов для виховання особистості, здатної творчо мислити, самостійно приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни в умовах докорінної перебудови всіх сфер життєдіяльності суспільства У зв’язку з цим нині відбувається модернізація національної системи освіти та вироблення новітніх концепцій виховання людини
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості емоційних реакцій молодших школярів

  Молодший шкільний вік - початок шкільного життя Вступаючи в нього, дитина здобуває внутрішню позицію школяра, навчальну мотивацію Навчальна діяльність стає для нього ведучої Протягом цього періоду в дитини розвивається теоретичне мислення; він одержує нові знання, уміння, навички - створює необхідну базу для усього свого наступного навчання Але значення навчальної діяльності цим не вичерпується: від її характеру і результативності безпосередньо залежить розвиток особистості молодшого школяра Розвиток мотивації навчання закріплює диференціацію ліній, що намітився в кінці дошкільного віку, онто
 • Тип: Реферат

  Особливості занять з образотворчого мистецтва у першому класі

  Уроки образотворчого мистецтва у початковій школі - це ті заняття, які, перш за все формують творчість дитини, розвивають її емоційно-почуттєву сферу, нестандартне мислення, вміння бачити прекрасне у навколишньому, її естетичне ставлення до життя Завдання, які на сьогодні стоять перед педагогікою мистецтва, вирішуються в основному на уроках образотворчого мистецтва, тому вимоги до цих уроків дуже високі На думку авторів програми Л Любарської, М Різниченка та О Протопопова " заняття образотворчим мистецтвом повинні бути організовані за законами мистецтва, що передбачає:
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості західного та східного типів виховання людини

  Впродовж історичного розвитку педагогічної думки вищезазначений процес знаходився у фокусі уваги учених і практиків Тому і у наш час виховання залишається основною категорією педагогіки Зміст даного явища оновлюється у міру розвитку практичного досвіду, педагогічної науки і її провідної доктрини Суспільна практика передачі соціального досвіду від старшого покоління до молодшого склалася терміну, що набагато раніше позначає її Тому суть виховання трактується з різних точок зору У будь-якому випадку як предмет виховання розглядається людина, що випробовує дію
 • Тип: Реферат

  Особливості контролю знань з математики

  Серед основних ознак знань велике значення має уміння самостійно мислити, “бачити” задачу і знаходити підхід до її розв’язку, спроможність орієнтуватися в новій ситуації Оцінюючи уміння, ми оцінюємо мислення, пам'ять, увагу і спроможність до самостійного мислення
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості логопедичної роботи з дорослими при афазії

  На сьогоднішній день ця хвороба є найбільш поширеною серед людей з порушенням мозкового кровообігу, травмами, пухлинами , інфекційними захворюваннями головного мозку Можна чітко стверджувати , що поки існуватимуть причини розвитку хвороби, афазія буде розвиватися
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

  Питання порушень постави серед дітей молодшого шкільного віку детально описані в працях вітчизняних і зарубіжних авторів Проте, ця проблема залишається актуальною і в даний час, викликаючи інтерес фахівців в області фізичної культури
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

  Актуальність та доцільність дослідження Сучасні естетичні теорії розробляють надзвичайно широке коло проблем, необхідність звернення до яких обумовлює динаміка мистецтва порубіжжя тисячоліть Інтенсифікація соціокультурних змін у суспільстві позначилася в художній творчості становленням нових різнорідних сфер та жанрових моделей, які сьогодні сприймає людина
 • Тип: Доклад

  Особливості методики тестування

  Тестування дає педагогу та шкільній адміністрації можливість не лише співвіднести якість знань та вмінь кожного учня, класу з окремих навчальних дисциплін, освітніх галузей або навчального плану в цілому з вимогами освітнього стандарту (мінімуму), а й визначити рівень утруднень учнів з кожного розділу програми, а під час використання багатомірних тестів — виявити володіння учнем предметними та позапредметними вміннями, дати якісну характеристику знань та вмінь учнів
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості морального виховання за Сухомлинським

  Актуальність дослідження теми обумовлена тим, що особистісний підхід до дитини — основа нової філософії виховання — ґрунтується на педагогічній підтримці, принципі центрації виховання на розвитку особистості і передбачає передусім визнання пріоритету особистості, який повинен стати основою ідеології суспільства у сфері виховання, центральною ціннісною орієнтацією
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості навчання дітей підліткового віку

  Актуальність теми Коли в психології мова йде про характеристики підліткового віку, то в основному говориться про моральний розвиток і моральну характеристику особистості Дослідження в цій області досить значні Психологічних досліджень про розвиток пізнавальних процесів, про розумовий розвиток у підлітковому віці ще недостатньо, що пояснюється тим, що зміни в моральній сфері є дійсно основним і вирішальним зрушенням у психічному розвитку підлітків, тому увага психологів приділялася саме цьому
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

  Саме батьки і педагоги повинні керуватися цим твердженням Хочеться щоб кожна дитина розвивалася всебічно, і якщо в ній «дрімає» якийсь талант, то треба, щоб він розвивався на користь їй та іншим Адже видатний педагог В  Сухомлинський мудро підкреслив, що виряджаючи дитину до школи, кожна мати вірить у те, що справжній учитель побачить у її дитині щось таке, чого не бачить вона, і буде розвивати помічені здібності [10; 10]
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості навчання техніці рухів

  Актуальність Виключно важливі завдання з підготовки підростаючого покоління до оволодіння технікою спортивних рухів покладаються на вчителя фізичної культури Досить важливим питанням якісної підготовки учнів з оволодіння даною технікою є якість методичної підготовки занять вчителем фізичної культури
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 412