Работы в категории Педагогика, страница 214, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

  Педагог вищої школи – це особливий соціальний тип особистості Людина, яка присвятила своє життя навчанню та вихованню дітей та молоді, завжди є непересічною людиною, і суспільство ставиться до неї з глибокою пошаною Але педагог вищої школи має найбільш конструктивні та синергетичні соціальні функції, тому що він відіграє незвичайну роль в підтримці існування головних цінностей суспільства як суб’єкт загально-соціальної, всеохоплюючої навчальної, виховної та організаційної діяльності
 • Тип: Дипломная работа

  Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

  Учитель початкових класів здійснює особливо відповідальну роль у формуванні особистості молодшого школяра До нього ставляться великі вимоги як до вихователя Зі вступом до школи у житті дитини відбуваються значні зміни в її звичках, у стосунках зі старшими і дітьми, перебудовується поведінка відповідно до режиму навчальної діяльності у школі Все це здійснюється під безпосереднім керівництвом учителя
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості інноваційної педагогічної діяльності

  Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економ
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

  З прийняттям Закону України «Про загальну середню освіту» перед освітянами постало серйозне завдання — з вересня 2001 року вони повинні були готувалися до того, що до школи прийдуть першокласники-шестилітки, які навчатимуться за новим 12-річним терміном навчання Перші випробування витримали школи І ступеня Враховуючи, що вже був деякий досвід у навчанні першокласників-шестиліток у чотирирічній початковій школі раніше, на цьому шляху не було великих несподіванок Але не можна не рахуватися з тим, що цей досвід мали, по-перше, не всі школи а, по-друге, — навчання цих дітей, як правило, організов
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості бюджетного фінансування професійно-технічних закладів

  Однією з основ розвитку промисловості є людський ресурс Чим вищу кваліфікацію мають працівники і чим краще підприємства забезпечені необхідним людським потенціалом, тим вища ймовірність виробництва на таких підприємствах конкурентоспроможної інноваційної продукції
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

  У вивченні математики в першому класі певну роль відіграє дочисловий період, матеріал якого опрацьовується у вигляді окремих уроків, а в трирічній початковій школі – паралельно з вивченням нумерації чисел в межах 10 Програмовий матеріал дочислового періоду охоплює такі питання: властивості й відношення предметів, взаємне їх розміщення, практичні вправи з групами предметів Опрацьовуючи ці теми, вчитель має сформувати в дітей уявлення про колір, розміри, матеріал, з якого виготовлені предмети; розміщення їх на площині і в просторі, відношення за довжиною, висотою, шириною тощо, порівняння сукуп
 • Тип: Реферат

  Особливості вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання"

  Входження України в освітній і науковий простір Європи ставить перед вищою школою завдання щодо модернізації процесу навчання, одним з яких є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

  Актуальність теми За останні роки у соціальному житті суспільства відбулися значні зміни, що вимагають перегляду системи освіти Її переорієнтовують у бік демократизації та гуманізації освіти, яка спрямована на виховання, перш за все, особистості, функціонально грамотної і методологічно компетентної, яка володіє інформаційними технологіями, здатна адаптуватися до навколишнього середовища, до аналізу і самоаналізу, до свідомого вибору і до відповідальності за нього У зв’язку з цим з’явилися різні типи навчальних закладів, внесені зміни до навчальних програм та навчальних планів Метою зміни сист
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості вивчення простого речення в початковій школі

  У роботі теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено методику поступального формування поняття простого речення в учнів початкових класів на уроках рідної мови, проаналізовано основні труднощі в навчальному процесі й визначено шляхи їх розв'язання
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

  Національне відродження, демократичні перетворення в Україні потребують розв'язання проблеми національної освіти, докорінного оновлення загальноосвітньої, зокрема початкової школи Навчальні заклади повинні забезпечити високу якість педагогічного процесу, всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління відповідно до нових завдань і потреб суспільства, що в свою чергу вимагає внесення істотних змін у процес навчання молодших школярів, зокрема оволодіння ними навичками читання Ефективність здобуття знань залежить і від того, наскільки слово вчителя або прочитаний текст спонукатиме учнів д
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії

  Дана тема розглядається в розділі “Оболонки землі” і вивчається другою після літосфери, перед атмосферою Таке розміщення теми не випадкове: Літосфера та Гідросфера дуже пов’язані між собою і перш за все тим, що вода, як мінерал має магматичне походження, тобто утворилась в глибинах Землі На сьогоднішній день вважається, що гідросфера почала формуватися з самого початку геологічної історії Землі внаслідок виплавлення та дегазації речовини мантії
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

  Особливості формування поняття про дроби у молодших школярів являє особливий інтерес як для педагогічної психології навчання, так і для вікової психології Дроби мають широке застосування в повсякденному житті Це зумовлює потребу у викладанні уявлень про дроби уже в початковій школі Разом з тим викладання дробів у молодших класах пов‘язане з певними труднощами, які з однієї сторони, змушують різко обмежити об‘єм знань про дроби, з якими ознайомлюють молодших школярів, а з другої сторони, викликає тенденцію до такого способу введення дробів, який не відповідає поняттю про них
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості використання комп'ютера під час вивчення теми "Рід, родина, рідня" на прикладі курсу "Навколишній світ" у початковій школі

  Курс "Я і Україна" – глибоко національний, не тільки за змістом (значну частину його обсягу складають українознавчі знання), а і за формами навчання – до навчальної діяльності дітей заплановані програмою систематичні "уроки серед природи", які доцільно проводити у визначні дати народного календаря, адже звичаї, пов’язані з народними святами, формувалися протягом століть під впливом біоритмів землі
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості використання комп’ютера під час вивчення розділу "Жива природа" у початковій школі

  Природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, оскільки його зміст утворює система уявлень і понять, відібраних зрізних природничих наук на основі ідеї цілісності природи з урахуванням міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків із природознавчими курсами, що вивчатимуться в наступних класах
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості виховання дітей у багатодітній сім'ї

  Внаслідок переходу до ринкової економіки останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей в Україні Нині стан утримання і виховання дітей значно більшою мірою залежить від батьків, ніж від держави Зростає роль сім'ї у життєзабезпеченні та вихованні дітей Така переорієнтація позначається і на функціонуванні сім'ї, впливає на демографічну ситуацію в країні
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 412