Работы в категории Педагогика, страница 21, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

  Рідна мова є одним із основних предметів у системі навчально-виховної роботи в початкових класах Її особливе місце серед інших дисциплін визначається тим, що саме від знань, умінь, навичок з мови (уміння читати, записувати, відповідати, розповідати, переказувати почуте й прочитане, висловлювати свої думки усно й на письмі) безпосередньо залежать успіхи школяра в оволодінні знаннями з усіх предметів, зростання його загального культурного рівня, світогляду
 • Тип: Учебное пособие

  Вивчення теми "Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними"

  Проведіть мовний експеримент Прочитайте слова в уповільненому темпі, потім у пришвидшеному Чи змінився ступінь наближення [е] до [и] та [и] до [е] в ненаголошених складах? На які правописні правила впливає це мовне явище?
 • Тип: Реферат

  Вивчення української мови в початкових класах

  Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін ) вимагають оновлення методики викладання української мови, диференційованого підходу до визначення мінімальних, достатніх і спеціальних грунтовних знань та умінь з української мови
 • Тип: Учебное пособие

  Вивчення хімічних зв'язків і будови речовини

  У ХУІ-ХУП ст з'явилися перші спроби пояснити хімічну спорідненість на основі корпускулярних уявлень Так, Р Бойль гадав, що? рушійною силою хімічних реакцій є збіг форм частинок, що утворюють | різні комбінації в ході хімічних процесів; при цьому частинки повинні підходити одна одній, подібно до того, як підходить ключ до замка Вважалося, що хімічні процеси варто розглядати як операцію « збирання-розбирання», тобто з'єднання або роз'єднання атомів У XVIII ст на зміну механістичним теоріям прийшли динамічні концепції взаємодії речовин І Ньютон виходив із припущення, що причиною хімічної спорідн
 • Тип: Курсовая работа

  Виготовлення флористичних робіт з використанням різноманітного природного матеріалу

  Таємничий та чудовий світ квітів, рідні простори ланів, степу, блакитні річки – все це можна відтворити на папері за допомогою природного матеріалу, зібраного під час прогулянки в природу Картини з такого матеріалу ніби зупинена мить, якою ви можете милуватися роками Сам матеріал є екологічно чистим, ще й зібраний власноруч з позитивним настроєм, далі втіленим у творчу композицію – і після цього дійсно відчуваєш себе творцем свого невеличкого світу Тому пропоную вашій увазі ознайомитися із мистецтвом флористики, яка допоможе реалізувати ваші мрії про виготовлення виробів із природного матеріа
 • Тип: Реферат

  Видео практикум как активный метод развития профессионального мышления студентов

  На современном этапе развития России образование утверждается в качестве одного из первостепенных факторов в решении проблем как собственно национального, так глобального характера Это усиливает необходимость осмысления целей, ценностей, тенденций развития образования
 • Тип: Дипломная работа

  Видеоматериалы как средство развития навыков говорения на уроках английского языка в 6-7 классах средней школы

  Современная система обучения иностранному языку характеризуется тем, что практическое владение иностранным языком стало потребностью каждого образованного человека в связи с предъявляемыми к нему требованиями общества Иностранный язык благотворно влияет на общий уровень культуры людей, способствует развитию коммуникации
 • Тип: Реферат

  Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

  Розвиток мовлення є одним із основних завдань сучасного уроку читання Найголовніше в роботі над розвитком мовлення – навчити дітей докладно і вибірково викладати (переказувати) тексти різних типів і стилів мовлення, а також створювати в усній і писемній формі зв’язні висловлювання, різні за стилем, композицією і типом мовлення (розповідь, опис, роздум), писати лист, оголошення, замітку-інформацію, заяву
 • Тип: Дипломная работа

  Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

  За умов розбудови, демократизації та докорінної трансформації суспільства усвідомлення загрози, яка криється в бездуховності, емоційної недорозвиненості людей і юнацтва, низького рівня креативності, виникає нагальна потреба пошуку нових та нетрадиційних форм роботи в процесі навчально-виховної діяльності та пошуку особливих засобів впливу на духовність особистості Серед останніх у загальному русі за гуманізацію системи освіти поступово зростає роль мистецтва
 • Тип: Курсовая работа

  Види та значення ігор

  Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності Для дитини гра є провідною діяльністю, тому що саме у процесі гри дитина засвоює значення і способи вживання предметів, а також різні варіанти соціальних відносин Гра залишається важливим елементом у житті людини будь-якого віку Психологи давно та активно вивчають ігрову діяльність, психологічну теорію гри розробляли Л С  Виготський, С Л Рубінштейн, Д Б Эльконін та ін
 • Тип: Курсовая работа

  Види трудової діяльності молодших школярів

  Діяльність в широкому її розумінні — це взаємодія живого організму з середовищем, внаслідок якої організм задовольняє свої потреби, росте, розвивається Життєдіяльність різних живих істот неоднакова Вона залежить насамперед від тих умов, в яких живуть і діють живі істоти
 • Тип: Реферат

  Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

  Внутрішнім стрижнем процесу навчання можна вважати мету навчального процесу Суспільно вагомі цілі закладені вже в самому змісті навчання Надалі вони реалізуються у викладанні і учінні — цих двох найважливіших складових цілісної соціальної діяльності навчання Через це ступінь усвідомлення суспільно вагомих цілей навчання викладачами і студентами багато в чому визначається ефективністю їхньої спільної навчально-пізнавальної діяльності
 • Тип: Учебное пособие

  Виды бессоюзных сложных предложений

  Методические приемы: проверка домашнего задания, словарная работа; элементы комплексного анализа текста; замена части предложения синонимичными конструкциями; составление схем предложений, наблюдения над интонацией бессоюзных сложных предложений с разными знаками препинания между его частями; подведение итогов урока; запись домашнего задания; работа с использованием компьютерной презентации, интерактивной доски
 • Тип: Курсовая работа

  Виды деятельности учащихся при изучении истории

  Данная тема очень актуальна, так как в настоящее время в школах на изучение предмета «Мировая художественная культура» уделяется все меньше времени, а это является большой ошибкой Изучение предмета «Мировая художественная культура» в школе помогает эстетическому и нравственному воспитанию школьников, развивает их творческих способности Учащиеся приобщаются не только к отечественным, но и мировым ценностям, учатся ценить и понимать искусство, быть толерантными
 • Тип: Контрольная работа

  Виды диктантов, методика их проведения

  Беларусь сегодня входит в современное мировое сообщество не только в качестве партнёра в рыночно-экономических отношениях, но и как участник планетарного диалога цивилизаций, носитель высокой самобытной культуры В современной ситуации деятельность школьных учебных заведений необходимо направить на создание условий, способствующих формированию социально-активной, гармонично развитой личности выпускника Фундаментом достижения поставленной цели является организация процесса обучения в начальной школе Несовершенство учебных пособий, инструментальной оснащённости побуждает учителей к поиску иннова
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 412