Работы в категории Педагогика, страница 2, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Ігрові методики ознайомлення з іноземними мовами дітей дошкільного віку (5-6 років)

  Дошкільне навчання дітей англійської мови набуло широкого розповсюдження Групи з вивчення англійської мови створено у багатьох дошкільних закладах, для учнів перших класів загальноосвітніх шкіл, у сфері освітніх послуг У родинах проводиться індивідуальне навчання, навчання «методом гувернантки» Педагогічна наука і освітянська практика довели, що якщо таке навчання здійснюється правильно з методичного та лінгвістичного погляду, то воно стає важливим чинником пришвидшеного інтелектуального розвитку дітей, сприяє засвоєнню ними мінімізованого іншомовного матеріалу, створює передумови для успішно
 • Тип: Курсовая работа

  Ігрові прийоми навчання на уроках хімії

  На цей час практично кожний учитель хімії застосовує в своїй діяльності нетрадиційні форми навчання школярів На мій погляд це пов’язане зі становленням нового стилю мислення вчителів, що орієнтуються на ефективне рішення освітньо-виховних задач в умовах більш ніж скромної кількості предметних часів та посилення самостійної творчо-пошукової діяльності школярів
 • Тип: Дипломная работа

  Ігрова діяльність в групі продовженого дня

  Актуальність дослідження: "Національна доктрина розвитку освіти" ставить перед учителем завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення й самовияву Зрозуміло, що персональний вектор розвитку кожного учня не завжди збігається з напрямком руху у велику науку: не всім бути Ейнштейнами Але із задоволенням і користю вчитися здатні всі Для цього процес роботи В ГПД має бути сконструйований з максимальним наближенням до запитів і можливостей дитини
 • Тип: Курсовая работа

  Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

  На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини Важливою складовою частиною цього завдання є боротьба за високу якість знань і вмінь учнів, формування навичок самостійної праці, виховання творчої особистості Роль початкової школи в розв'язанні цього завдання вирішальна У молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для дальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків У молодшому шкільному в
 • Тип: Курсовая работа

  Ідеї народності педагогічної науки та християнські погляди на виховання у пам'ятках Київської Русі

  Педагогіка – це не тільки наука, а й мистецтво А мистецтво, як правило, має своє національне вираження Крім того, педагогіка як наука й мистецтво стосується особливої, властивої тільки їй сфери – формування особистості з притаманними їй національними рисами і почуттями Педагогіка через виховання й навчання дітей та молоді відтворює, продовжує і розвиває у кожному наступному поколінні народ, націю Тому й національний підхід у науковому розв’язанні педагогічних проблем є обов’язковим Ідеї народності та проблема гуманізації, християнізації сучасного виховання є актуальними в наш час Тому, на мою
 • Тип: Реферат

  Ідеальна пара

  1 ВЕДУЧИЙ: Вітаю вас, любі друзі Чи подобаються вам свята? Мені - дуже Особливо давні, традиційні - Новий рік, наприклад Мені сумно згадувати, як багато цікавих свят ми втратили або забули - Масляна, Івана Купала, Святки! Кожне з них мало своє обличчя, свої звичаї
 • Тип: Дипломная работа

  Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах

  У зв`язку з наданням українській мові статусу державної вона стала мовою навчання і виховання в усіх дитячих закладах Особливе місце посідає вивчення української мови в початковій школі, в тому числі і з російською мовою викладання Нині українська мова вивчається як обов`язковий навчальний предмет, який має забезпечити формування в учнів мовленнєвих умінь, необхідних для життя і діяльності людини в усіх офіційно-ділових і культурних сферах України, у навчальній і побутовій діяльності
 • Тип: Контрольная работа

  Інваріантні характеристики методів навчання

  Сучасна психолого-педагогічна наука і виховна практика свої прагнення щодо вдосконалення процесу формування і розвитку підростаючої особистості пов язують із особистісно орієнтованим підходом до дитини.
 • Тип: Дипломная работа

  Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

  Одним із основних напрямів модернізації освіти в Україні має стати її гуманізація - центральна складова нового педагогічного мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу в світлі їх людинотворчої функції Школа й педагоги повинні нести в собі повагу до особистості дитини, довіру до неї, прийняття її особистісних цілей, запитів та інтересів; створення максимально сприятливих умов для розкриття й розвитку здібностей і обдарувань дитини, для її повноцінного життя на кожному з її вікових етапів, для її самовизначення
 • Тип: Дипломная работа

  Індивідуалізація навчання

  Проблема індивідуалізації навчально-виховного процесу цікавила і сьогодні цікавить багатьох учених і практиків Проте кожен з дослідників трактував її по-своєму Зважаючи на це, викладемо свої міркування щодо розкриття змісту таких понять, як індивід, індивідуальність, індивідуалізація, індивідуальний підхід, особистісний підхід, індивідуалізація навчання, індивідуалізоване навчання
 • Тип: Реферат

  Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

  Навчання учнів математиці це навчання їх математичній діяльності Математична діяльність – формування та розвиток розумової діяльності визначеної структури Загальноосвітня мета викладання математики вимагає від учителя: передати учням певну систему математичних знань, навичок; навчити усній і письмовій математичній мові; допомогти учням досягти обов’язкових результатів навчання, навчити застосовувати набуті знання для розв’язання найпростіших завдань життєвої практики та вивчення інших навчальних предметів; ознайомити з шляхами пізнання реальної дійсності, математичними методами; навчити корис
 • Тип: Курсовая работа

  Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

  У ХХІ столітті Національна доктрина освіти в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукових та інформаційних технологій Останнє можливе лише за умови індивідуального підходу до кожної дитини Індивідуалізація являє собою засіб, що дозволяє за рахунок організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності й здібності учнів, створювати умови для навчання школярів відповідно їх нахилів
 • Тип: Курсовая работа

  Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури

  Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст ") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій
 • Тип: Курсовая работа

  Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

  В умовах сучасної школи особливого значення набуває формування в учнів у процесі позакласної і позашкільної роботи мистецьких інтересів, спрямованих на розширення й поглиблення знань, образотворчих умінь і навичок, естетичне виховання молодших школярів Поряд з пізнавальними завданнями в системі позакласної і позашкільної роботи розв’язуються й виховні: виховання естетичних почуттів, любові, емоційного ставлення до природи, мистецьке виховання Крім того, позакласна і позашкільна робота розвиває такі риси особистості, як колективізм, відповідальність за доручену справу, акуратність та наполегли
 • Тип: Курсовая работа

  Інноваційні процеси в системі освіти

  Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання Цей процес не може бути стихійним Інновації самі по собі не виникають, вони потребують управління Вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 412