Работы в категории Педагогика, страница 196, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Контрольная работа

  Основні категорії та етапи навчального процесу студента

  Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи нявчання, студента, який працює під керівництвом викладача та самостійно вдома, забезпечення навчального процесу наочністю й технічними засобами Під поняттям “процес навчання” розуміють взаємодію викладача й студента
 • Тип: Статья

  Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови

  Немає сумніву, що проблема ефективності, результативності педагогічного процесу може бути розв’язана лише за умови забезпечення високої компетентності та професійної майстерності кожного педагога, що є предметом багатьох актуальних досліджень, аналіз яких наведено у статті
 • Тип: Реферат

  Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

  Разом з перспективами вільного розвитку Української держави відкрилися широкі можливості для розвитку освіти, науки, культури, що вимагає докорінної Український народ вступив в нову еру свого історичного розвитку перебудови процесу виховання молодого покоління, а також нових методів
 • Тип: Реферат

  Основні принципи навчання

  Термін принцип (від лат principium - початок, основа), в теперішній час позначають вихідні положення, яких потрібно дотримуватись, з яких потрібно виходити, і якими потрібно керуватися в різних галузях діяльності
 • Тип: Реферат

  Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

  Принципи навчання – це провідні положення, які визначають діяльність учителя й характер пізнавальної діяльності учня У теорії та практиці вони відіграють основоположну роль Принципи навчання визначають ефективність навчання в різних формах, за різного його змісту й організації
 • Тип: Реферат

  Основні риси та якості педагога в сучасній школі

  За словами видатного педагога К Д Ушинського вчитель відіграє у навчанні і вихованні вирішальну роль, що його (вчителя) особистість впливає на дитячу свідомість набагато більше, ніж це можна досягнути іншими методами Тож я спробую визначити в своєму рефераті основні якості особистості вчителя
 • Тип: Контрольная работа

  Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

  Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі
 • Тип: Курсовая работа

  Основные дидактические концепции

  В современную эпоху особое значение приоб­ретает задача комплексного воспитания подрастающего поколения Формирование нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чисто­ту и физическое совершенство, — необходимое условие здорового современного общества
 • Тип: Реферат

  Основные идеи и их методическое воплощение в коммуникативно-деятельностной системе С.А. Зыкова

  До середины 50-х гг ХХ в в отечественной сурдопедагогике речевое развитие глухих рассматривалось как результат планомерного и последовательного изучения ими языка — его произносительной стороны, словарного состава, грамматики, синтаксиса В 1950 – 60-е гг целая плеяда выдающихся ученых сурдопедагогов в течение разработала теоретические и методические основы оригинальной системы воспитания и обучения глухих детей Исследования проводились в НИИ дефектологии АПН СССР, где работали ученые-сурдопедагоги — С А Зыков, Р М Боскис, А И Дьячков, Ф Ф Рау, Н Ф Слезина, В И Бельтюков, А Г Зикеев, К Г Коров
 • Тип: Реферат

  Основные категории педагогики

  Обучение, воспитание и развитие - это основные педагогические процессы. К управлению этими процессами будущий учитель готовит себя в педагогическом вузе.
 • Тип: Контрольная работа

  Основные категории педагогики. Формы организации учебной деятельности

  Необходимо выделить три группы таких категорий Первая группа характеризует объект педагогики Это «индивидуальность» и «личность», т е категории, отражающие те стороны человека, которые изучает педагогическая наука и на изменение которых влияет педагогическая практика Вторая группа характеризует предмет педагогики, т е процессы, на основе которых происходят эти изменения Это социализация, образование, воспитание, обучение И третья группа – категории, интегрирующие основные педагогические средства Это педагогическая деятельность, образовательный процесс, педагогическое взаимодействие
 • Тип: Контрольная работа

  Основные компоненты педагогической характеристики социализации школьника

  Коренным вопросом всякой науки является определение явлений и процессов, попавших в ее «поле притяжения» с помощью собственных категорий Педагогика, включая в свой предмет социализацию, также должна описать этот процесс по-своему, в своей понятийной интерпретации Характеризуя социализацию как педагогический процесс, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта
 • Тип: Учебное пособие

  Основные модели реабилитации

  Медицинская модель ориентирована преимущественно на медико-социальные последствия алкоголизма и предусматривает как информирование подростков о негативных последствиях приема алкоголя, так и восстановление их физического и психического здоровья
 • Тип: Контрольная работа

  Основные направления деятельности школы по вопросу формирования здорового образа жизни школьников

  Достойным существование человека на земле помогает сделать здоровье, духовное и физическое, которое является главным достоянием человека И делом не только личным, но и общественным Нельзя рассматривать здоровье как отсутствие физических дефектов у человека или болезней Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) трактует понятие «здоровье» как «состояние полного социального и духовного благополучия»
 • Тип: Реферат

  Основные направления и тенденции развития высшего образования

  Высшая школа занимает свое ведущее место в системе непрерывного образования Она прямо и опосредованно связана с экономикой, наукой, технологией и культурой общества в целом Поэтому ее развитие является важной составной частью стратегии общего национального развития
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 412