Работы в категории Педагогика, страница 195, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Освіта в Китаї

  Сучасна система освіти в КНР має ряд специфічних рис, якщо порівнювати її із зарубіжними аналогами Так, на відміну від ще одного азіатського велетня - Індії, Китай є країною з високим і швидко росте рівнем письменності населення, у тому числі селянського (становлячого основну масу населення в обох країнах) Безграмотними в Китаї залишаються лише 15-17% дорослого населення (47% в Індії, 61% в Бангладеш, 59% в Пакистані, 27% в Ірані, 17% в Туреччині, 15% в Індонезії) Ще краще у КНР інший важливий індикатор - частка безграмотних жінок у віковій групі 15-24 року Він показує ефективність боротьби з
 • Тип: Дипломная работа

  Освіта в Японії

  Курс шкільного навчання в Японії займає 12 років і половина його доводиться на початкову школу через виняткову складність і трудомісткість вивчення рідної мови Учні повинні засвоїти 1850 ієрогліфів - мінімум, встановлений міністерством освіти (але навіть для читання книг і газет вимагається знати набагато більше - до 3 тисяч) Половиною цього ієрогліфічного мінімуму потрібно оволодіти вже в молодших класах До того ж кожний з ієрогліфів має декілька варіантів читання і вимови
 • Тип: Реферат

  Освіта України як складова світового і європейського простору

  Двадцять перше сторіччя актуалізувало перед людством стратегію нової світової системи розвитку, яка орієнтована на демократію, толерантність і ринкові відносини У цих умовах значно зростає роль освіти - однієї з пріоритетних галузей сучасного духовного виробництва
 • Тип: Реферат

  Освіта Франції

  Трохи історії Після Великої Французької революції 1873 р в країні був започаткований принцип «освіта для всіх і кожного без обмежень, незважаючи на соціальний статус і прибуток» Але треба було дочекатися ще часів III Республіки, щоб закон Жуля Фері (1881 – 1882) ввів цей принцип у реальне життя, і освіта була суспільно доступною Педагогам відводилася роль “чорних гусарів” Республіки, які повинні перемогти байдужість і працювати на користь демократії і розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Освіта – основа розвитку особистості

  Розвиток взагалі – це процес і результат кількісних і якісних змін в певному об’єкті Відповідно, розвиток людини – це процес і результат кількісних і якісних змін у властивостях і якостях індивіда, які відбуваються у анатомо-фізіологічному дозріванні людини, у вдосконаленні її нервової системи і психіки, зміні в його пізнавальної і творчої активності, збагаченні його світогляду та поглядів В людському розвитку проявляється дія універсального філософського закону переходу кількісних змін в якісні Кількісні зміни, що відбуваються в певних властивостях об’єкта поступово накопичуються і на певном
 • Тип: Реферат

  Освітні технології

  Освітні системи в будь – якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціально – економічного та культурного розвитку суспільства Незадоволення багатьох країн результатами системи шкільної освіти сьогодні призвело до необхідності її реформування Для цього важливо було розробити стратегічний напрям розвитку загальної середньої освіти на перспективу Визначення стратегічного напряму розвитку світових освітніх систем хвилює практично все світове суспільство Головною є проблема визначення пріоритетів освіти та її реформування На запитання: «Чого ви очікуєте від школи?» роботодавц
 • Тип: Дипломная работа

  Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

  Актуальність проблеми Висуваючи перед школою задачі, обумовлені прискоренням соціально-економічного розвитку країни на базі науково-технічного прогресу перед нами постають основні шляхи і засоби їх успішного вирішення Одним з них є удосконалювання професійно-практичної підготовки вчителя – головної фігури в складному процесі формування нової людини Діяльність вчителя в сучасних умовах наповняється новим змістом, що відрізняється ускладненням соціальних функцій, практичною реалізацією комплексного підходу до навчання і виховання Ускладнення функцій учителя вимагає подальшого удосконалювання сф
 • Тип: Реферат

  Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

  Педагогіка вищої школи – одна із складових педагогічної теорії Педагогіка є наукою, яка розвивається на протязі століть Вона формується як наука в ту добу, коли в суспільстві виникає комплекс обставин, що створюють підгрунття для її розвитку Це:
 • Тип: Курсовая работа

  Освоение детьми старшего дошкольного возраста системы знаний о человеке посредством моделей

  Гипотеза исследования: ознакомление старших дошкольников с системой знаний о человеке посредством моделей является перспективным методом в дошкольной педагогике Использование этого метода улучшит усвоение детьми знаний
 • Тип: Отчет по практике

  Освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и воспитания

  Педагогическая практика проходила с 12 января по 22 февраля в ГОУ СПО УГК им И Цель практики – освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и воспитания
 • Тип: Учебное пособие

  Основа технологии целостного педагогического процесса

  Зарождение идеи технологии педагогического процесса связано с внедрением достижений научно-технического прогресса в различные области теоретической и практической деятельности Огромный опыт педагогических инноваций учителей-новаторов и авторских школ постоянно требует обобщения, теоретического осмысления и систематизации В качестве основы анализа этого огромного опыта целесообразно использовать новые для педагогики понятия — технология и технологический подход к проектированию педагогических процессов
 • Тип: Дипломная работа

  Основания для распределения личных ресурсов в юношеском возрасте

  В качестве основного контекста в нашей работе мы рассматриваем проблематику юношеского возраста, оформление его в филогенезе и место в онтогенезе Данная проблематика выбрана в качестве основной по нескольким причинам
 • Тип: Дипломная работа

  Основи використання проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи на заняттях з трудового навчання

  Сучасне суспільство можна з впевненістю назвати суспільством попиту і пропозиції Розвиток сучасного виробництва потребує творчих, винахідливих, комунікабельних робітників і керівників, здатних ефективно працювати як в команді, так і використовувати індивідуальну готовність до виконання завдань на найякіснішому рівні Тому, природно, підвищуються вимоги щодо рівня підготовки випускників навчальних закладів Традиційна система освіти не може задовольнити сучасні потреби і, не тільки в нашій країні, але і в багатьох країнах світу, вона зазнала реформування Змінюються цілі і завдання, що постали пе
 • Тип: Учебное пособие

  Основи наукових досліджень

  Завданнями курсу „Основи наукових досліджень” є ознайомлення студентів факультету ПВПК (всіх його спеціальностей та спеціалізацій) із завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих студентів у науковій роботі педагогічного вузу у різних її формах (індивідуальній, груповій та колективній) і на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо) В програмі враховано, що певний досвід науково-пошукової діяльності студенти вже одержали на попередніх етапах їх навчання як у школі та позашкільних установах, так і у вузі, тому завданням
 • Тип: Реферат

  Основи педагогіки

  Назва її походить від грецьких слів “paidos” — дитина і “ago” — веду, тобто “дітоводіння ” У Давній Греції так називали рабів, які супроводжували дітей рабовласників до школи, пізніше — вільнонайманих людей, котрі займалися наставництвом, вихованням та навчанням дітей Називали ще їх педономами, дидаскалами, майстрами
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 412