Работы в категории Педагогика, страница 188, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

  У курсовій роботі були охарактеризовані учбові документи, дана характеристика дисципліни «Виробниче навчання», розроблений перелік комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми, складений поурочно-тематичний план, план-конспект уроку, вивчена теоретична частина: «Наочні засоби у викладанні та методика їх використання »
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

  В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

  ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ, УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ОСНОВИ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ У MS EXCEL, «ГРУПА РИЗИКУ», РОДИНА «ГРУПИ РИЗИКУ», ФОРМИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота в комп’ютерній мережі"

  Професійно-технічна освіта — це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві Початкова і середня професійна освіта є одним із ключових векторів модернізації всієї освітньої системи
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з Windows XP"

  Педагогічне проектування — область, в рамках якої пропонуються конкретні педагогічні дії для досягнення бажаних педагогічних результатів; процес прийняття рішень про найкращих педагогічних методах для здійснення бажаних змін у знаннях і навичках з урахуванням конкретного змісту курсу та цільової аудиторії Педагогічне проектування можна визначити як систему процедур (або педагогічну технологію), що забезпечує педагогічну ефективність навчальних матеріалів, у тому числі розроблених з використанням нових інформаційних технологій Це систематичне (наведене в систему) використання знань (принципів)
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

  Професійно-технічна освіта – це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві Початкова і середня професійна освіта є одним із ключових векторів модернізації всієї освітньої системи
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

  УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ, ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ ПО ПЛАНУ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ДОДАТКОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

  Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як основна форма планомірної підготовки кваліфікованих робочих кадрів і стала високим фактором формування політичних, моральних якостей робітників Сучасні профтехучилища покликані готувати кваліфікованих робітників, здатних до швидкої зміни праці в умовах постійного технічного процесу, які володіють суміжними професіями, здатних працювати в бригадах і швидко адаптуватися на підприємствах у процесі виробництва
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

  Практика навчання у вищих навчальних закладах освіти та психолого-педагогічні дослідження вже давно довели необхідність повністю відмовитися від уявлень про навчально-виховний процес як процес повідомлення і передачі інформації
 • Тип: Контрольная работа

  Организационно-методические основы учебного процесса

  В широком смысле контроль означает проверку чего-либо Он является важной и необходимой составной частью обучения От его правильной постановки во многом зависит эффективность учебно-познавательной деятельности обучающихся С помощью контроля преподаватель осуществляет «обратную связь» в обучении, т е имеет возможность видеть результаты своей работы
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-методические особенности уроков физической культуры с учащимися школьного возраста в малокомплектной школе

  Сельская малокомплектная школа - весьма специфическое явление на образовательной карте России Поиск путей улучшения её деятельности идёт давно, но школа, будь то она полнокровно сельская, городская или школа-гигант, решает одни и те же учебное - воспитательные задачи, разве что учителя вынуждены порой объединять классы Поэтому попытки существенно улучшить качество образования в малочисленной школе не привели пока к эффективному результату Поскольку малокомплектные школы в основном расположены в деревнях, то их основной проблемой является отсутствие учебных пособий и в особенности разнообразны
 • Тип: Дипломная работа

  Организационно-педагогические требования к кабинету информатики в условиях реализации различных форм обучения

  В настоящее время информатизация общества и образования выступает в качестве средства интенсификации процесса обучения, совершенствования его форм и методов, перехода к новым технологиям обучения, ориентированным на овладение умением самостоятельно приобретать новые знания
 • Тип: Дипломная работа

  Организационно-содержательное обеспечение процесса формирования готовности будущих педагогов физической культуры к учебно-воспитательной деятельности с трудными подростками

  Актуальность проблемы В настоящее время проявляется тенденция увеличения количества детей и подростков с девиантным поведением (Л С Алексеева, Б Н Алмазов, С А Бадмаев, С А Беличева, И П Башкатов, Г П Бочкарева, А Д Гонеев, А В Мудрик, В Н Мясищев, М И Рожков, В Г Степанов) Данное обстоятельство определяет важность и необходимость поиска возможностей управления воспитательным процессом детей и подростков с девиациями в поведении
 • Тип: Курсовая работа

  Организация активного отдыха в дошкольных учреждениях

  Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов Одни развивают сообразительность, другие- смекалку, третьи- воображение и творчество, но объединяет их общее- воспитание у ребенка потребности в движениях и эмоциональном восприятии жизни Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра для дошкольника- это не просто воспоминание каких-то действиях, сюжетах, а творческая перераб
 • Тип: Реферат

  Организация внеклассного мероприятия по черчению и технологии

  Каждый педагог, в каком бы учебном заведении он не работал, хорошо знает, что от создания активности в обучении во многом зависит успех урока, лекции, беседы, любого воспитательного мероприятия.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 412