Работы в категории Педагогика, страница 187, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Організація позакласної роботи з математики

  Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням сучасної української національної школи У розвитку названих якостей особистості молодшого школяра велике значення має позакласна робота, зокрема позакласна робота з математики
 • Тип: Курсовая работа

  Організація позакласного читання в початкових класах

  На сьогоднішній день особливо актуальною стає проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів та потреби реорганізації позакласного читання в молодших класах, оскільки саме сформованість навичок самостійної роботи з книжкою є передумова інтелектуального та духовного світу Як відомо, духовне відображення українського народу неможливо уявити без живодайного впливу художньої літератури на формування національної самостійності, бо саме література є одним із активних чинників суспільного виховання совісті, моралі, загальнолюдських цінностей інтелектуальності
 • Тип: Дипломная работа

  Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

  Вивчення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів набуло особливого значення у зв'язку з розширенням комунікативних функцій у всіх сферах життєдіяльності сучасної людини, особливо в галузі безпосереднього масового обміну інформацією, радіо, телебачення, художньої літератури
 • Тип: Курсовая работа

  Організація процесу творчого розвитку дитини

  Комплексний підхід до виховання творчої особи охоплює широкий круг питань, що відносяться до проблем спільно-естетичного і етичного виховання Нерозривна єдність ідейно-світоглядного, духовного і художнього є невід'ємною умовою особи підростаючої людини, різносторонності і гармонійності її розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

  Соціальна робота в системі освіти ще лише починає своє становлення як особливий напрям соціальної сфери, у зв'язку з цим слід вказати на соціально-реабілітаційні аспекти соціальної роботи в цілому і позначити відповідні робочі поля, в яких їй належить діяти: роботу з молоддю, виховання, супровід, організація дозвілля, консультації при підготовці домашніх завдань, допомога підростаючому поколінню в професійній орієнтації, робота з молодіжними клубами, виховання в інтернатах і притулках (виховання, супровід, створення умов, близьких до родинного виховання, розвиток самостійності і так далі);
 • Тип: Доклад

  Організація роботи з підручником на уроці як психолого-педагогічна проблема

  Постановка проблеми Сучасний етап розвитку суспільства загострює проблему формування в учнів уміння вчитися, самостійно оволодівати знаннями Метою вітчизняної освіти визнано всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу [6, 1]
 • Тип: Курсовая работа

  Організація самостійної роботи на уроках рідної мови як засіб особистісного зростання

  Український народ вступив у нову еру свого історичного розвитку Разом з перспективами вільного розвитку української держави відкрилися широкі можливості для розвитку освіти, науки, культури, що вимагає докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління
 • Тип: Дипломная работа

  Організація самостійної роботи на уроках у початковій школі

  Спеціальні дослідження показали, що навчання може не тільки сприяти просуванню вперед, але і уповільнювати розвиток особистості Якщо навчання ґрунтується не на усвідомленні й осмисленні, а переважно на запам’ятовуванні, то воно може на певному етапі гальмувати розвиток учня
 • Тип: Реферат

  Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

  Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор дійсний член АПН України, Бондар Володимир Іванович, Національний педагогічний університет імені М П Драгоманова, Інституту педагогіки і психології, директор
 • Тип: Курсовая работа

  Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

  Навчальний процес у вищій школі відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у діяльності
 • Тип: Дипломная работа

  Організація самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі

  Освіта як організована система пізнання, розвитку мислення і творчості є одним із найважливіших засобів формування всебічно розвиненої особистості У світі склалися дві системи освіти - підтримувальна та інноваційна Вони істотно відрізняються розумінням мети освіти Підтримувальна система освіти має за мету озброєння учнів знаннями з певних наук, необхідних для повсякденного життя; інноваційна – ставить за мету розвиток творчої особистості учнів, вироблення у них самостійного підходу до будь-якої проблеми, формування уміння глибоко розуміти ці проблеми, аналізувати Як наслідок, постає проблема
 • Тип: Дипломная работа

  Організація самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики

  У І розділі «Проблема організації самостійної роботи учнів – у теорії та практиці навчання» охарактеризовано питання сутності самостійної роботи учнів, особливості організації самостійної роботи в навчальному процесі
 • Тип: Дипломная работа

  Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

  Процес розвитку ЕИС пов'язаний із процесом організацій і переорганизации матері З одному стану матерія переходила в більше складні, під впливом змін у зовнішнім середовищі Першою речовиною, на основу котрого відбувався подальший розвиток ЕИС є відсталу речовину До відсталої речовини односяться гірські породи, космічні тіла (метеори, метеорити), хіміческі елементи У процесі модулювання відсталої речовини відбувається дуже повільно, тому організація живого з відсталого (нове на основне старого) відбувається в плині декількох мільйонів років
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика виконання курсових

  Прискорений інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України в умовах ринкових відносин значною мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів сільськогосподарського виробництва, зокрема економістів аграрного профілю
 • Тип: Учебное пособие

  Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

  Необхідність ефективної реалізації дидактичних завдань потребує від учителів трудового навчання нових підходів до викладання свого предмета, до підвищення рівня знань, умінь і навичок школярів Щоб здійснювати трудову підготовку учнів української загальноосвітньої школи на рівні сучасних вимог, необхідно досконало знати теорію і володіти методикою здійснення навчально-виховної роботи Відповідна педагогічна діяльність учителя трудового навчання розпочинається у ВНЗ і продовжується протягом всієї наступної творчої праці: при проведенні занять, у процесі самостійної роботи з науково-методичною лі
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 412