Работы в категории Педагогика, страница 186, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Контрольная работа

  Опыт организации работы в дошкольных образовательных учреждениях. Практика работы отделения срочной социальной помощи нуждающимся гражданам

  Дошкольные учреждения всех типов создаются в целях общественного воспитания детей раннего и дошкольного возраста Они действуют в соответствии с ТИПОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (от 12 сентября 2008 г N 666) и «Уставом детского сада», а также программно-методическими, инструктивными и нормативными документами Министерства образования РФ
 • Тип: Контрольная работа

  Опыт работы методического кабинета Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11" г. Сасово

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 "Радуга" является учреждением комбинированного вида 2-й категории Учредителем МДОУДС №11 является администрация муниципального образования - город Сасово Первоначально было рассчитан на пребывание 240 детей, то есть 12 групп с отдельным музыкальным залом
 • Тип: Курсовая работа

  Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі

  У процесі вивчення географії розумово відсталих учнів навчають пізнавати природні явища в їхньому причинному зв'язку та постійній взаємодії, розвивають у них спостережливість, увагу, пам’ять, абстрактне мислення, збагачують уяву
 • Тип: Доклад

  Ораторами не рождаются

  Семья - первая ступень овладения ребенком родным языком - средством и источником нравственного, эстетического, интеллектуального, эмоционального развития ребенка, формирования его гармоничной личности Поскольку, родителям так или иначе приходится быть основными учителями для своего ребенка, важно помнить о том, что:
 • Тип: Реферат

  Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

  Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Цехмістер Ярослав Володимирович, Національний медичний університет імені О О Богомольця, проректор з навчально-виховної роботи та довузівської підготовки, директор Українського медичного ліцею, м Київ
 • Тип: Реферат

  Організаційна структура АПН України

  Академія педагогічних наук України як вища галузева державна наукова установа була заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р №124 «Про заснування Академії педагогічних наук України» та постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р ) Академія керується у своїй діяльності Конституцією України «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України та своїм Статутом від 9 грудня 1999 року №2222
 • Тип: Дипломная работа

  Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

  Актуальність дослідження Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних якостей - одне з основних завдань сучасного суспільства У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних принципах, здоров'я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням держави, воно - безперечний пріоритет, застава життєстійкості і прогресу суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

  Атлетизм (від греч athletes - борець, силач) - система вправ з обтяженнями: штангою, гантелями, гирями, для розвитку сили і форми окремих м'язів і тіла в цілому Сила - основна фізична якість людини Її можна розвивати з использовани їм різних засобів Але, як показали численні дослідження, найбільше ефективно вона піддається тренуванню, коли застосовуються обтяження, причому обтяження дозовані, тобто враховуючі фізичні можливості того або іншого атлета Разом з тим немає єдиної думки щодо використання обтяжень для тренування сили, особливо в дитячому і підлітковому віці Ряд авторів вважають недо
 • Тип: Учебное пособие

  Організація і проведення уроків по історії України

  Мета: з'ясувати, якими були передумови Національно-визвольної війни; розповідати про Б Хмельницького та його сподвижників, перші битви Національно-визвольної війни; характеризувати події початку війни; розвивати логічне та історичне мислення школярів; виховувати в учнів інтерес і повагу до історії своєї держави
 • Тип: Реферат

  Організація і структура наукових досліджень

  Під науковим напрямком розуміють сферу наукових досліджень наукового колективу, роботи якого присвячені розв’язанню крупних фундаментальних теоретико-експериментальних задач у визначеній галузі науки Успішні результати наукової роботи, ефективність її залежать від роботи, наскільки вдало обґрунтовано науковий напрям
 • Тип: Дипломная работа

  Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

  Актуальність теми Провідними завданнями початкової ланки освіти є встановлення потенційних можливостей учнів та цілеспрямований їх розвиток у різних видах діяльності Інтенсивне впровадження колективного навчання актуалізує проблему диференціації учбової діяльності школярів, з метою поліпшення їх загальної успішності Створення умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у школі передбачає обов’язкове врахування індивідуальних відмінностей дитини в процесі колективної роботи Для цього необхідне різнобічне вивчення підростаючої особистості, яке можливе при використанні комплексн
 • Тип: Контрольная работа

  Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

  Друга половина XVII— XVIII ст в освітній сфері характеризуються насамперед створенням розгалуженої мережі початкових навчальних закладів, формуванням системи спеціальної професійної освіти, становленням національної школи вищого типу В тогочасному українському шкільництві втілилися освітні традиції, вироблені на українських теренах упродовж кількох попередніх століть
 • Тип: Реферат

  Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

  Актуальність теми Проблема з’ясування сутності обдарованості та виявлення обдарованих індивідів (у тому числі обдарованої студентської молоді) є досить складною та багатогранною Упродовж століть філософи, психологи та педагоги шукають шляхи її вирішення Отримані результати дозволяють констатувати певні здобутки, водночас, у зазначеній галузі наукових досліджень чимало питань потребують розв’язання, уточнення, розвитку Зокрема, це стосується визначення поняття “обдарованість” Існують різні точки зору щодо навчання обдарованих індивідів Проблема стає ще більш актуальною, коли йдеться про обдаро
 • Тип: Курсовая работа

  Організація позакласної виховної роботи

  Актуальність дослідження Величезні соціальні перетворення, що відбуваються в нашій країні, бурхливий науково-технічний прогрес пред'являють все більш високі вимоги до навчання і виховання кожної людини У цих умовах стає особливо актуально формування у всіх людей творчого підходу, активної життєвої позиції в праці, в навчанні, в роботі Виховне середовище частина соціального середовища, яке спеціально створюється для формування суб'єктів суспільної діяльності на всіх рівнях суспільного життя
 • Тип: Курсовая работа

  Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

  Успішне вивчення іноземної мови на уроках та ефективне проведення групових позакласних заходів залежить від врахування психологічних особливостей навчання іноземної мови на середньому етапі навчання та вікових характеристик учнів-підлітків, які зумовлюють використання прийомів, форм та засобів навчання Відомо, що кожен вік є якісно особливим етапом психічного розвитку та характеризується багатьма змінами, які у своїй сукупності складають своєрідність структури особливості дитини на тому чи іншому етапі її розвитку В зв'язку з цим є необхідним урахування вікових особливостей кожного періоду ро
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 412