Работы в категории Педагогика, страница 18, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Ведущая деятельность в раннем возрасте

  В раннем возрасте (от 6 месяцев до 3 лет) ведущей деятельностью является предметная, поскольку именно в ней лежат главные интересы ребенка, происходит наиболее интенсивное развитие всех сторон психики и личности малыша Помимо овладения культурными способами действий с предметами, в рамках предметной деятельности реализуется познавательная активность ребенка, которая в раннем возрасте проявляется в его любознательном стремлении к получению новых впечатлений, инициативном поиске новой информации об окружающем мире Уровень развития познавательной активности отражает потребностно-мотивационную ст
 • Тип: Курсовая работа

  Векторные многоугольники в физических задачах

  Межпредметные связи физики и математики вполне естественны: физика не только экспериментальная, но и точная наука, широко применяющая различные математические методы Математика является языком физики, и свободное владение математическим аппаратом облегчает понимание физической сущности явлений и процессов Однако, изучая, разрабатывая и используя новый математический аппарат, физики иногда незаслуженно забывают о ранее найденных и веками эффективно служивших делу физической науки математических способах и приемах Изучение в школе дифференциального и интегрального исчисления, несомненно, способс
 • Тип: Реферат

  ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

  Життя і педагогічна діяльність Великий вітчизняний педагог, один з основоположників педагогічної науки і народної школи в Росії Костянтин Дмитрович Ушинський (1824—1870) народився в м Тулі Його батько багато років перебував на військовій службі, брав участь у Вітчизняній війні 1812 року, вийшовши у відставку і здобувши дворянське звання за багаторічну службу в армії, працював службовцем у різних установах Тули, Полтави Олонця, Вологди, Петербурга та повітовим суддею в м Новгороді-Сіверському Чернігівської губернії Мати його була родичкою Капністів Дитячі роки Ушинський провів у м Новгороді-Сі
 • Тип: Реферат

  Вербальные методы коммуникации в структуре профессионально-педагогического общения

  Профессиональное владение речью являлось и является важной составной частью успеха многих профессиональных поприщ. Ораторское искусство, начиная с Древней Греции, считалось неотъемлемым качеством вождей, героев и лидеров.
 • Тип: Учебное пособие

  Весільні обряди в Україні

  Мета: ознайомити учнів з особливостями весільних обрядів в різних регіонах України; навчити учнів української весільної обрядовості; порівняти традиційні обряди колишнього та сучасного українського весілля; розглянути зразки весільного вбрання молодих на різних землях України; розвивати пізнавальний інтерес учнів; розвивати прагнення учнів до вивчення українських народних традицій; виховувати почуття поваги до народних традицій та обрядів, любові до українських святинь; розвивати мовлення учнів; формувати цікавість до системних знань
 • Тип: Контрольная работа

  Взаємодія класного керівника і сім'ї школяра

  У роботі майже кожного вчителя є важка, але дуже важлива місія – бути класним керівником Одні вчителі рахують цю роботу додатковим навантаженням до своєї викладацької діяльності, інші називають її найголовнішою Як би не була складна робота класного керівника, без сумніву, вона потрібна дітям, оскільки основною структурною ланкою в школі є клас Саме тут організовується пізнавальна діяльність, формуються соціальні відносини між учнями У класах реалізується турбота про соціальне благополуччя дітей, вирішуються проблеми їх дозвілля, здійснюється первинне об'єднання колективів, формується відповід
 • Тип: Дипломная работа

  Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

  У монографії подано сутнісну характеристику відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів Запропоновано концептуальну модель взаємодії соціальних інститутів на регіональному рівні Викладено сучасні теоретико-методологічні підходи до формування здорового способу життя школярів Розкрито соціально-педагогічні умови виховання здорового покоління нації
 • Тип: Курсовая работа

  Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

  Взаємодія вчителя і учня - це складний і багатогранний процес у вивченні іноземної мови та вихованні підростаючого покоління, що в перше чергу базується на співпраці та взаємовпливі на уроці Засвоєння іноземної мови - це перш за все активний розвиток таких психічних процесів як пам'ять, увага, уява, мислення та сприймання, що несуть в собі безпосередній вплив на соціалізацію особистості Тісне співробітництво та взаєморозуміння вчителя з учнем сприяють оптимальному розвитку дитини та спонукають її до навчання Дана наукова робота напрямлена на вивчення педагогічної взаємодії в сучасній школі, ан
 • Тип: Курсовая работа

  Взаємозв'язок учбової і позакласної роботи у формуванні природничих знань молодших школярів

  Найважливіше завдання процесу навчання – знайти ефективні способи керівництва пізнавальною діяльністю учнів Вчитель повинен не тільки передавати знання, а й формувати у дітей вміння здобувати знання самостійно
 • Тип: Курсовая работа

  Взаємозв’язок школи та сім'ї у вихованні учнів початкових класів

  Сім’я відновлює духовні й фізичні сили людини, заряджає її енергією для активної участі в суспільному житті У ній відбувається не тільки фізичне народження людини, але й первинна соціалізація й виховання, духовне дозрівання особистості
 • Тип: Реферат

  Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела

  Данная творческая работа посвящена изучению интегрированного обуче-ния на примере двух глав «Взаимное превращение жидкостей и газов» и «Твердые тела» программы 10 класса средней общеобразовательной школы, которая входит в раздел «Молекулярная физика Тепловые явления» Тема (модуль) разбивается на отдельные блоки Исходя из целей всего модуля, строится поэтапное крупноблочное изложение материала, основываясь на принципах модульного и крупноблочного подхода, а также в зависимости от конкретных задач каждого блока Рассмотрим эту идею на примере тем: «Взаимное превращение жидкостей и газов» и «Тверд
 • Тип: Контрольная работа

  Взаимодействие классного руководителя и семьи школьника

  В работе почти каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия – быть классным руководителем Одни учителя считают эту работу дополнительной нагрузкой к своей преподавательской деятельности, другие называют её самой главной Как бы ни была сложна работа классного руководителя, без сомнения, она нужна детям, поскольку основным структурным звеном в школе является класс Именно здесь организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения между учащимися В классах реализуется забота о социальном благополучии детей, решаются проблемы их досуга, осуществляется первичное сплоче
 • Тип: Курсовая работа

  Взаимодействие муниципальных дошкольных образовательных учреждений с семьей

  Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста Успешное осуществление этой большой и ответственной работе невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь
 • Тип: Дипломная работа

  Взаимодействие с животными как фактор формирования гуманности у дошкольников

  Живая природа – это удивительный, сложный, многогранный мир Особое место в нём отведено животным: они составляют лишь два процента от всего живого на земле, но, не смотря на это, роль их в биосфере огромна От людей во многом зависит многообразие и численность животного мира Чтобы успешно решать эту проблему, человек должен иметь определённый запас естественно научных знаний
 • Тип: Контрольная работа

  Взаимодействие социальной работы и педагогики

  Одним из центральных вопросов социальной педагогики является вопрос о ее соотношении с нормами и методами социальной работы Одни исследователи фактически отождествляют эти понятия, считая социальную педагогику одним из направлений социальной работы, другие, наоборот, считают их разновидностью социокультурной и социально-политической деятельности, относя социальную педагогику к первому виду деятельности, а социальную работу – ко второму
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 412