Работы в категории Педагогика, страница 165, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Учебное пособие

  Написання диктантів з української мови

  Якщо розглядати диктант з історичного погляду, то побачимо поступову диференціацію, урізноманітнення його видів Проте цей процес не був рівномірним Різним було ставлення до диктантів – від надто частого їх використання до цілковитого заперечення, змінювалась оцінка їх ролі у навчальному процесі
 • Тип: Учебное пособие

  Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах. Тренувальні вправи

  Навчити дотримуватися словотворчих норм української літературної мови; використовувати доречно фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби у власному усному і писемному мовленні; правильно писати слова з орфограмами в коренях, префіксах і суфіксах;
 • Тип: Курсовая работа

  Направления и содержание логопедической помощи детям младшего дошкольного возраста

  Актуальность проблемы Речь для человека – важнейший фактор его развития, социализации С помощью речи мы обмениваемся информацией, взаимодействуем друг с другом Но существует множество людей, страдающих нарушениями речи
 • Тип: Реферат

  Направления развития междисциплинарной интеграции в образовательном процессе ВУЗа

  Рост научно-технического потенциала общества, расширение теоретической базы, накопление эмпирического материала объективно приводит к дифференциации научного знания, появлению все новых и новых научных дисциплин В то же время и не менее быстрыми темпами растет потребность в интеграции научного знания Это приводит к одному из центральных противоречий современного образования – «необходимостью обеспечить высокий уровень интеграции профессиональных знаний слушателей на фоне все более ускоряющейся дифференциации учебных дисциплин» [5, 7]
 • Тип: Реферат

  Наркомания школьников, методы профилактики

  \Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней степенью социально-психологической и политической нестабильности В таких условиях везде и всегда возникала и возникает почва для социально-негативных явлений, таких как преступность, падение нравов, наркомания и алкоголизм Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне плюс неумение или неспособность части населения, особенно подростков или молодежи, активно справляться с жизненными трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают наркомании и алкоголизму прочные позиции в обществе Стремительный рост наркомании за п
 • Тип: Реферат

  Наркомания, как основная причина деликвентного поведения в Американских школах

  Elementary School – начальная школа, дети начинают учиться в ней с 5 лет Она представляет собой детский сад соединенный с начальной школой В этой школе дети учатся с 5 до 11 лет и так, как деликвентное поведение там не замечается мы перейдем к 2 школе:
 • Тип: Дипломная работа

  Народні звичаї і традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів

  Формування нової національної стратегії освіти не може не враховувати тисячолітній досвід екологічного виховання молодших поколінь Етнічна ментальність нашого народу довела потужні внутрішні можливості українства до самоорганізації та самозбереження Саме "в цих категоріях духовності закладено феномен виживання українців у найнесприятливіших історичних умовах" [20, 41] Наш народ не лише зберігся як одна з найчисленніших спільнот Європи, а й виборов свою державність у жорсткому протистоянні сильнішим сусідам Тож, "розглядаючи в історичній ретроспективі екологічний аспект освітньої
 • Тип: Курсовая работа

  Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні

  Сім’я – природне і найбільш стійке формування людського суспільства, яке акумулює в собі всі його ознаки Сім’я завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів На Україні завжди панував культ родини, культ рідної домівки, культ глибокої пошани до батьків та свого роду Але зараз все помітнішими стають прояви родинної кризи Згідно статистичних даних, в Україні щороку розпадається понад 180 тис сімей, 140 тис дітей проживають у неповних сім’ях, на обліку в міліції перебуває 17 тисяч дітей [16, с 52 ] Поширення злочинності та правопорушень ще раз свідчить про те
 • Тип: Дипломная работа

  Народні традиції у вихованні учнів початкових класів

  За нинішніх умов трансформації суспільства на нову парадигму виховання передусім визначають національні і загальнолюдські вартості, діалогічність культурних цінностей У зв'язку з цим у педагогічній теорії і практиці яскраво виділяються дві тенденції: розвиток національної свідомості особистості й формування її планетарного світогляду Конедлідуючим фактором цих тенденцій виступають національно-культурні традиції, високоморальний зміст яких не допускає асиміляції національного чи його відгородження Тому національно-культурні традиції є реальними детермінантами навчально-виховної діяльності зага
 • Тип: Реферат

  Народная педагогика

  Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа Слова великого русского педагога К Д Ушинского о том, что «воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ», целиком относятся ко всем другим народам Вместе с тем они предполагают, что народная педагогика возникла в глубокой древности, что она исторически предшествовала научной педагогике и влияла на её ранние формы Анализ истории древней педагогической мысли народов Средней Азии и Казахстана показывает, что первые социальные памятники педагогики появились под прямым возде
 • Тип: Курсовая работа

  Народная педагогика в семейном воспитании

  Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ: один строит железную дорогу, другой возводит жилище, третий выращивает хлеб, четвертый лечит людей, пятый шьет одежду Но есть самая универсальная - самая сложная и самая благородная работа, единая для всех и в то же время своеобразная и неповторимая в каждой семье, - это творение человека
 • Тип: Контрольная работа

  Народная подвижная игра в работе ДОУ

  Воспитательное значение народных подвижных игр огромно К Д Ушинский писал, что воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа
 • Тип: Курсовая работа

  Народная сказка как средство нравственного воспитания детей младшего школьного возраста

  В периоды смены общественных формаций нарушается преемственность поколений в воспитании детей и, прежде всего, в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных ценностей и установок Сформированность нравственных ценностей является важнейшим показателем целостной личности Подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать собственное представление о своем будущем жизненном пути Сегодня как никогда широко осознается ответственность общества за воспитание подрастающего поколения
 • Тип: Дипломная работа

  Народное творчество как средство приобщения детей к истокам русской народной культуры на занятиях по музыкальному воспитанию

  В последние годы в российской системе дошкольного образования произошли определенные позитивные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей С каждым годом увеличивается количество комплексных программ (например, "Радуга", "Развитие", "Золотой ключик", "Детство", "Истоки" и др ), которые с успехом используются во многих дошкольных учреждениях, но следует заметить, что ни в одной из имеющихся комплексных и из парциальных программ проблема нравственно-патриотического воспитания детей с позиции кардинальных изменений в обществен
 • Тип: Дипломная работа

  Народное художественное творчество как средство аксиологического воспитания

  Актуальность дипломного исследования определяется тем, что одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время, является его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не осваивая культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками, громадным количеством поколений и закрепленный в произведениях народного искусства Еще К Ушинский, выдвигая принципы народности, говорил о том, что «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое целое» (19; с 87) Чел
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 412