Работы в категории Педагогика, страница 163, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

  Данная тема курсовой работы актуальна в условиях обучения как нормальных (в интеллектуальном отношении) детей, обучающихся в общеобразовательных школах, так и обучения умственно отсталых детей, которые в силу недостатков в своем развитии не способны усвоить программу обучения нормы и вынуждены заниматься по специальной программе во вспомогательных школах 8 вида
 • Тип: Курсовая работа

  Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі

  Про навчальні можливості ігор відомо досить давно Більшість відомих педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор в процесі навчання Угрі проявляється дуже добре та іноді несподівано здібності людини, особливо дитини
 • Тип: Изложение

  Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

  Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчання
 • Тип: Реферат

  Навчальна програма з математики для допоміжної школи

  Програма є державним документом, який визначає зміст, об'єм навчального матеріалу, систему та послідовність його подачі Програма складається з урахуванням вікових та психофізіологічних особливостей учнів допоміжної школи, трудової спеціальності, яку вони опановують
 • Тип: Контрольная работа

  Навчальний процес

  Усвідомлення навчального процесу як соціально-педагогічного явища сприяє якісній його організації та проведенню На відміну від «процесу навчання» дидактична категорія «навчальний процес» охоплює всі його компоненти [1] Процес навчання є складовою, і головне — центральною, частиною навчального процесу
 • Тип: Курсовая работа

  Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

  Відповідно до потреб економічного, політичного, соціального характеру змінилися вимоги до підготовки вчителя Орієнтація сучасної вищої педагогічної освіти на формування професійно-творчих нахилів студентів, виховання фахівців інноваційного типу зумовили перегляд і якісне оновлення структури, змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів
 • Тип: Курсовая работа

  Навчальний хімічний експеримент на уроках хімії (дидактичні функції)

  Хімія – експериментально-теоретична наука, тому при вивченні її основ важливу роль відіграє хімічний експеримент – складова частина навчально-виховного процесу Якщо подумки простежити історичний шлях хімічної науки, то можна переконатися в тому, що в її розвитку провідне місце належить експерименту Усі вагомі теоретичні відкриття в хімії є результатом узагальнення численних експериментальних фактів Експеримент — найважливіший шлях здійснення зв'язку теорії з практикою при навчанні хімії, перетворення знань в переконання
 • Тип: Курсовая работа

  Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі

  Одним із важливих кроків до реформування і модернізації системи іншомовної освіти в Україні стало навчання іноземної мови у початковій школі У зв’язку з цим виникла необхідність в оновленні змісту і цілей навчання предмета, в розробленні нових стандартів, навчальних планів, програм, сучасних комунікативно орієнтованих підручників, переходу в навчанні від традиційного накопичення знань до вмотивованого засвоєння навчальної інформації та вмінь реалізовувати здобуті знання у практичній діяльності Іншим аспектом успішної реалізації зазначених процесів є потреба у перегляді та уточненні окремих уст
 • Тип: Курсовая работа

  Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі

  Актуальність теми дослідження У період шкільного дитинства при сприятливих умовах життя інтенсивно розвивається інтелектуальна й емоційно-вольова сфера дитини, закладаються основи правильного відношення до предметів й явищ навколишнього середовища Важливий фактор впливу на дітей - систематична, цілеспрямована навчально-виховна робота, у якій особливе місце займає процес ознайомлення із природою
 • Тип: Курсовая работа

  Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

  Актуальність У зв’язку з розвитком міжнародного поділу праці, міжнародної торгівлі, туризму, інтеграції країн до світового співтовариства досить важливого значення набувають валютні відносини, оскільки їх функціонування і розвиток пов’язані з обслуговуванням усього комплексу економічних зв’язків, що складаються між окремими країнами Перш ніж здійснити покупку на території іншої держави, потрібно обміняти гроші на національну валюту цієї держави, а для цього необхідно знати особливості функціонування валютної системи і принципи обміну однієї валюти на іншу Тому вивчення теми ''Міжнародна валют
 • Тип: Реферат

  Навчання і побут студентів вищого навчального закладу

  Формування студентського контингенту навчального закладу вищої фізкультурної освіти має свої особливості Потенційними абітурієнтами і студентами цих закладів є, як правило, молодь, яка активно займається спортом і є заздалегідь професійно зорієнтованою Умовами прийому до фізкультурного вищого навчального закладу є наявність в абітурієнта певного рівня спортивної підготовки і передбачаються пільги при вступі для осіб, які мають високий рівень спортивних досягнень Тим не менше це не позбавляє ВНЗ в цілому, як і окремі його підрозділи (факультети, кафедри) провадити цілорічну профорієнтаційну ро
 • Тип: Реферат

  Навчання дітей декоративно-тематичному малюванню

  Декоративне мистецтво нерозривно пов’язане з виробництвом матеріальних благ Адже ткацтво, килимарство, керамічно-фаянсова і фарфорова промисловість, будівельна справа повинні насамперед задовольняти не тільки матеріальні, а й естетичні потреби людини Декоративні сюжети можна побачити на килимах, рушниках, тарелях, панно, тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Навчання монологічному мовленню на початковому етапі вивчення англійської мови

  Зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами та народами з різними мовами та культурними традиціями вимагає суттєвих змін у підходах до вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять українську школу перед необхідністю оновлення змісту та методів цього процесу
 • Тип: Лабораторная работа

  Навчання побудови тексту

  Необхідною умовою формування соціально активної і духовно багатої особистості є озброєння її вміннями та навичками вільно володіти мовою Тому одне з найголовніших завдань школи, зокрема, її початкової ланки, - навчити школярів змістовно, граматично правильно і стилістично вправно висловлювати думки в усній і писемній формах
 • Тип: Курсовая работа

  Навчання та виховання на ідеях гуманізму

  Виховний процес в значній мірі носить цілеспрямований характер Він передбачає певний напрям виховних зусиль, усвідомлення їх кінцевої мети, а також включає змістовну сторону і засоби досягнення цих цілей Цілі ж виховання визначаються ідейними і ціннісними установками, які проголошує те або інше суспільство
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 412