Работы в категории Педагогика, страница 160, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

  Нові соціально-політичні умови, окрім економічних реформ, у нашій державі призвели до трансформації суспільної свідомості Демократичні процеси створили відповідні можливості для національно-культурного відродження української нації, котре тісно пов’язане з її духовним оновленням В останні роки стала помітною тенденція до більш активного зацікавлення громадянства релігійним життям, що призвело до збільшення кількості храмових споруд, відродження чернечих спільнот та ін Релігійна сфера стала предметом особливої уваги під час підготовки світової громадськості до відзначення другого тисячоліття в
 • Тип: Курсовая работа

  Моральне виховання як важлива складова змісту виховання

  Ми живемо в особливі часи З одного боку, сучасна епоха несе нам нові перспективи і нове натхнення, а з іншого - кидає виклик Шість років тому людство увійшло у нове десятиріччя, нове століття і нове тисячоліття Оглядаючи ті події, котрі залишило після себе 20-те століття, можна зробити два основні висновки По - перше, це століття позначилося найбільшим стрибком у розвитку технології, засобів інформації та зв'язку В той же час, у минулому столітті у кровопролитних війнах загинуло більше людей, аніж за всю попередню історію людства
 • Тип: Курсовая работа

  Морально-духовний розвиток і фізичне виховання вчителя

  Основною рисою сучасного суспільства є антропоцентрична парадигма наукових досліджень Індивідуальний розвиток кожної людини як особистості – головна передумова соціально-економічного прогресу [5: с 11] Ось чому найпріоритетнішими сферами у ХХІ столітті стають наука, як сфера, що продукує нові знання, та освіта, як сфера, що олюднює знання і, насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток людини» [2]
 • Тип: Дипломная работа

  Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

  Актуальність та ступінь наукової розробки теми Духовна культура українців є не лише невичерпною криницею етнографічних, історичних, культурологічних знань про життя українського народу протягом століть, але і могутнім засобом виховання молоді
 • Тип: Реферат

  Морально-нравственное и эстетическое воспитание

  Чтобы нравственные правила и усвоенные этические положения регулировали поведение личности в любой ситуации с учетом прошлого опыта и независимо от него, влияли на формирование индивидуальных качеств, необходимо постоянное нравственное совершенствование личности, которое включает и самовоспитание
 • Тип: Курсовая работа

  Морской кадетский корпус - история и современность

  Актуальность темы исследования: в современных условиях, когда в стране идет обновление всех сфер жизнедеятельности человека, актуальность преобразований в системе обучения и воспитания военных кадров не вызывает никаких сомнений Сейчас в нашем обществе со всей остротой возникает необходимость обращения к опыту, накопленному в нашей стране в прошлом Обновления, вызванные проводимыми в стране реформами, в том числе в военной области, потребовали коренного пересмотра всей системы обучения и воспитания военных кадров, переориентации их на жизнь в принципиально новых условиях В полной мере это отн
 • Тип: Контрольная работа

  Московский университет и другие образовательные учреждения МВД России. История и современность

  Московский университет МВД России был создан в 2002 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года №418 «О создании Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации»1 и приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 2002 года №594 «О мерах по реализации Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г №418», на базе трех вузов МВД России: государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская академия Министерства внутренних дел Российской Федерац
 • Тип: Отчет по практике

  Мотивацiя навчання школярiв

  -Тепер органiзуємо з вас 3 команди Кожен ряд-2 парти будуть однiєю командою Далi потрiбно придумати назву командам Перший ряд, як буде називатись ваша команда?( ) Усi згоднi? Добре Другий ряд, яка назва вашої команди?( ) Третiй ряд?( ) Працюють усi За активну участь буду ставити оцiнки, а за порушення дисциплiни (викрикування) набранi бали можуть вираховуватися
 • Тип: Дипломная работа

  Мотивація студентів

  Потреба в пізнанні - одна з головних людських потреб, на основі якої відбувається освоєння індивідом багатовікового людського досвіду У різні періоди життя людини змінюються об'єкти його інтересу, форми і способи придбання знань, проте потреба в пізнанні як внутрішньо властиве людині властивість, з роками не тільки не притупляється, але і отримує свій подальший розвиток
 • Тип: Курсовая работа

  Мотивація учбової діяльності

  Актуальність дослідження Потреба в пізнанні - одна з головних людських потреб, на основі якої відбувається освоєння індивідом багатовікового людського досвіду У різні періоди життя людини змінюються об'єкти його інтересу, форми і способи придбання знань, проте потреба в пізнанні як внутрішньо властива людині властивість, з роками не тільки не притупляється, але і отримує свій подальший розвиток
 • Тип: Курсовая работа

  Мотивація, стимулювання і активізація навчання

  Великий вчений, засновник теорії педагогіки Ян Амос Коменський казав, що дидактика (теорія навчання) – це мистецтво всіх вчити всьому Секретарка Вірочка з фільму “Службовий роман” сказала ще одну крилату фразу: “І зайця можна навчити курити” Отже, кожен з нас в принципі може навчитись чому завгодно, що дозволяють нам наші здібності Чому ж насправді навчатись так важко? Що складає основу нашого успіху в навчанні?
 • Тип: Реферат

  Мотивация

  Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были понятны, но и внутренне приняты им, т е чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании
 • Тип: Сочинение

  Мотивация в процессе обучения, пути мотивации к обучению

  В организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация студентов Мотивация студентов является одной из самых сложных педагогических проблем настоящего Мотивационными процессами в обучении студентов можно и нужно управлять: создавать условия для развития внутренних мотивов, стимулировать студентов
 • Тип: Реферат

  Мотивация учения младших школьников

  Психологическое изучение мотивации и ее формирова­ние - это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сферы целостной личности уче­ника Изучение мотивации - это выявление ее реального уровня и возможных перспектив, зоны ее ближайшего раз­вития у каждого ученика и класса в целом Результаты изучения становятся основой для планирования процесса формирования Вместе с тем в процессе формирования мотивации вскрываются новые ее резервы, поэтому подлин­ное изучение и диагностика осуществляются в ходе форми­рования Само по себе формирование является целенаправ­ленным, если учитель
 • Тип: Курсовая работа

  Мотивация учения у младших школьников

  Психологическое изучение мотивации и ее формирование – это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сферы целостной личности ученика Изучение мотивации – это выявление ее реального уровня и возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого ученика и класса в целом Результаты изучения становятся основой для планирования процесса формирования Вместе с тем в процессе формирования мотивации скрываются новые ее резервы, поэтому подлинное изучение и диагностика осуществляются в ходе формирования Само по себе формирование является целенаправленным, если учитель сравни
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 412