Работы в категории Педагогика, страница 151, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Методичні основи використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу "Основи економіки"

  Цей метод призначений для забезпечення розуміння учнями суті матеріалу, який вивчається Розуміння, як відомо, це не тільки результат, ай процес, у ході якого людина встановлює зв´язок невідомого з відомим, підводить невідоме поняття під відоме, порівнює невідоме з відомим
 • Тип: Курсовая работа

  Методичні основи застосування дидактичної гри на уроках математики в початковій школі

  Навчання – складний і діалектико-суперечливий процес У ньому поєднується три взаємопов’язані компоненти: зміст навчання (програм і підручників, наочних і дидактичних посібників, ігрові цікаві завдання з предмету тощо), викладання (педагогічна діяльність викладача) і учіння (навчально-пізнавальна діяльність учнів) зміст і структура уроку в школі повинні сприяти удосконаленню кожного із цих компонентів
 • Тип: Дипломная работа

  Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі

  У роботі розкриваються питання вивчення будови слова у початкових класах, зокрема з’ясовуються граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища, а також висвітлена проблема формування цих понять у початковій школі
 • Тип: Курсовая работа

  Методичні основи формування навику читання у молодших школярів

  Навчити дітей правильному, збіглому, усвідомленому, виразному читанню – одне із завдань початкової освіти І це завдання надзвичайно актуальне, оскільки читання грає величезну роль в освіті, вихованні і розвитку людини Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають мир і самого себе Читання – це і те, чому навчають молодших школярів, яким засобом їх виховують і розвивають Уміння і навики читання формуються не тільки як найважливіший вид мовної і розумової діяльності, але і як складний комплекс умінь і навиків, що має повчальний характер, використовуваний учнями при вивченні всіх учбови
 • Тип: Реферат

  Методичні проблеми реалізації комунікативно-мовленнєвого підходу у початкових класах

  Проблема формування комунікативно-мовленнєвих умінь завжди була і є однією з найважливіших у системі початкового навчання Вироблення в учнів навичок практичного володіння рідною (українською) мовою, вміння правильно будувати висловлювання в усній і письмовій формі – основне завдання, яке постає перед школою
 • Тип: Курсовая работа

  Методична розробка системи уроків з розділу "Електротехнічні роботи"

  У школі все починається з учителя І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників – хто навчає, кого навчають, як навчають, – важко сказати, що важливіше Безумовно, величезною у справі виховання є роль учителя, його особистості
 • Тип: Учебное пособие

  Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії

  Тема «Міжнародні відносини напередодні ІІ світової війни» передбачає вивчення особливостей взаємовідносин, які склалися між країнами, які були невдоволені рішеннями Паризької та Вашингтонської конференцій: Німеччина, Італія, Японія Їх головним напрямком зовнішньої політики у 30 роки ХХ ст стала агресія і боротьба за нові території Як складалися взаємовідносини між цими країнами та країнами, що виграли І світову війну Тематична атестація передбачає контроль знань з цієї теми, повторення вивчених раніше тем: «Перша світова війна» та «Повоєнне облаштування світу» Особлива увага звертається на рі
 • Тип: Курсовая работа

  Методичне забезпечення вивчення теми "Метали" в 9 класі

  Урок є основною формою організації навчально-виховної роботи вчителя з класом – постійним, однорідним за віком та підготовкою колективом дітей – за державною програмою, твердим розкладом і в шкільному приміщенні На уроках учні під керівництвом учителя систематично і послідовно відповідно до програми набувають теоретичних знань і практичних вмінь і навичок, а також елементів всебічного розвитку особи На уроках закладається фундамент світогляду молодого покоління Основний навчальним матеріал вивчається під час уроку, з ним пов`язані інші форми викладання хімії
 • Тип: Дипломная работа

  Методичне забезпечення занять шкільного радіотехнічного гуртка

  Становлення України як економічно міцної європейської держави вимагає інтенсифікації виробництва за рахунок його інтелектуалізації За таких умов, пріоритетного значення набуває проблема формування у молоді готовності до використання досягнень науково-технічного прогресу, зокрема в галузі новітніх інформаційних технологій, особливо – сучасних технологій роботи в локальних мережах ЕОМ та в глобальних телекомунікаційних мережах, залучення її до винахідницької та раціоналізаторської діяльності
 • Тип: Учебное пособие

  Методичний матеріал по викладанню алгебри

  [Наочно паралельне перенесення означають як перетворення, при якому точки зміщуються в одному і тому самому напряму на одну і ту саму відстань, або точки зміщуються вздовж паралельних прямих ( або прямих які збігаються) на одну й ту саму відстань]
 • Тип: Дипломная работа

  Методично-ілюстративне забезпечення проведення уроків образотворчого мистецтва у 1 класі

  Мистецтво впливає на духовне життя людини, її почуття, смаки, потреби Чим досконалішими стають здобутки науково-технічного процесу, тим незахищенішою є тендітна чуттєва сфера особистості, тим важливішим виявляється встановлення того емоційного балансу, який забезпечує
 • Тип: Статья

  Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

  Зближення країн та народів, посилення їх взаємодії є важливою закономірністю розвитку сучасного суспільства Глобалізація світу – явище неоднозначне З одного боку, вона об’єднує народи, руйнуючи історичні бар’єри між ними, сприяє науково-технічному прогресу, з іншого – несе загрозу стирання етнічної і культурної своєрідності, уніфікації життя згідно інших стандартів Сучасна людина має бути готовою до життя в умовах багатонаціонального полікультурного середовища, до спілкування і співпраці з людьми різних національностей, рас, віросповідань
 • Тип: Контрольная работа

  Методологія науково-педагогічного дослідження

  Наука може розвиватися лише в тому випадку, коли вона буде поповнюватися новими і новими фактами, для накопичення і інтерпретації яких необхідні науково обґрунтовані методи Останні проявляють свою залежність від сукупності теоретичних принципів, які в наукознавстві отримали назву методологічних
 • Тип: Дипломная работа

  Методологически-мировоззренческие принципы преподавания физики в контексте мировой культуры

  В последние десятилетия, несмотря на то, что научно-технический прогресс все настойчивее вторгается в нашу жизнь, интерес у школьников к физике неуклонно понижается Это связано не только с затянувшимся кризисом школьного образования, но и с рядом других проблем Прежде всего, современному ученику физика неинтересна, поскольку свою дальнейшую деятельность он планирует, как правило, в другой области Кроме того, школьнику часто бывает трудно усвоить абстрактные понятия и он не видит причин, по которым ему следовало бы переламывать себя
 • Тип: Курсовая работа

  Методологические основы педагогики

  Начиная с первой половины ХIX в , от И Ф Гербарта, впервые попытавшегося подвести под педагогику философски, этически и психологически аргументированную теорию и разделившего педагогику (науку о воспитании) на отдельные, но тесно сопряженные части: дидактику и теорию воспитания, - понимание сущности педагогики, ее целей, содержания неуклонно изменяется в сторону расширения и углубления, единства социализации, воспитания и развития в целостном процессе формирования личности
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 412