Работы в категории Педагогика, страница 146, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Методика формирования культуры речи в школе

  Культура речи - это умение правильно говорить, писать и употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями общения Уже в Древних Греции и Риме развивалась культура родного языка Были выработаны целые системы понятий, мнений и рекомендаций, оценивающих качества хорошей речи В России борьба за речевую культуру получила развитие творчестве Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Чехова, Куприна и многих других классиков
 • Тип: Курсовая работа

  Методика формирования понятия "вещество" на пропедевтическом этапе обучения химии

  Пропедевтический этап получения знаний, который включает начальную школу и V- VII классы основной школы, играет важную роль в процессе формирования понятия «вещество» Учитывая цели обучения химии, важно так подготовить учащихся к восприятию знаний систематического курса в VIII классе, чтобы подвести их к пониманию главной особенности познавательной деятельности при изучении предмета, которая, по словам П П Лебедева, состоит в том, что изучающий химию должен уметь мыслить двойным рядом образов: наблюдать реальные явления, связывая их с гипотетическими образами (микромиром молекул и атомов) Эта
 • Тип: Курсовая работа

  Методика формирования понятия массы в курсе физики средней школы

  Введение понятия масса очень важно Этот вопрос волновал ученых с давних времен Массу рассматривали как количество материи С середины 19 века начинает обсуждаться вопрос об определении величины массы Подвергается критике определение Ньютона, который определял ее как величину, пропорциональную объему тела и его плотности Появляется ряд других определений
 • Тип: Дипломная работа

  Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

  Учіння, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під впливом певних стимулів, спонукань, які є рушійними силами навчально-пізнавальної активності учня Такими спонукальними стимулами є потреби, інтереси, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації, уявлення учня про себе, тощо Вони утворюють мотивацію навчальної діяльності (або мотиваційну сферу) молодшого школяра
 • Тип: Курсовая работа

  Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

  В умовах гуманізації освіти, а саме орієнтації її цілей, змісту, форм і методів на особистість того, хто навчається, гармонізацію її розвитку, особливого значення набуває одне з провідних нормативних положень педагогіки - принцип свідомості і творчої активності студентів Сутність цього принципу полягає в забезпеченні оптимального співвідношення педагогічного керівництва і свідомої творчої роботи студентів у навчанні Цей принцип є досить протирічним З нього випливає питання: на скільки є можливим поєднання активності, свідомості студентів, вищою формою прояву яких є їх самостійність, з одного б
 • Тип: Дипломная работа

  Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

  Актуальність дослідження Мистецтво є найбільш повним і концентрованим виразом прекрасного в житті Художнє пізнання дійсності поряд з науковим є важливим засобом відображення і пояснення дійсності, могутнім знаряддям суспільно-естетичного виховання людей Художнє відображення життя в творах мистецтва відбувається за певними законами, що специфічно відбиваються в кожному виді мистецтва Специфічність відображення дійсності кожним видом мистецтва позначається і на особливості їх естетичного сприймання
 • Тип: Реферат

  Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

  Захист відбудеться "22" травня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64 108 01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м Харків, вул Університетська, 16, зал засідань
 • Тип: Курсовая работа

  Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

  Розділ ІІ Методичні основи формування загально трудових умінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі по темі “Проектування та виготовлення виробів з металу” 13
 • Тип: Курсовая работа

  Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні

  Навчання іноземної мови у середній школі залежить від соціального замовлення суспільства і детермінується певним станом його історичного розвитку Програмою для середньої школи визначено той мінімум, яким мають оволодіти учні на кожному етапі навчання (у початковій школі, в основній школі, у старшій школі) і у кожному класі Формування вмінь іншомовного спілкування передбачає зокрема оволодіння учнями навичками аудіювання (Проект Державного освітнього стандарту з іноземної мови)
 • Тип: Дипломная работа

  Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

  Важливе значення у формуванні всебічно розвиненої людини, здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче мистецтво – один із навчальних предметів початкової школи, що сприяє моральному та естетичному вихованню учнів
 • Тип: Дипломная работа

  Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

  Курс „Читання” в початковій школі – органічна складова освітньої галузі „Мова і література” Його метою є формування в учнів першооснов самостійної читацької діяльності, розвиток і виховання особистості молодшого школяра засобами художнього слова
 • Тип: Дипломная работа

  Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

  Актуальність проблеми Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки на світовий рівень, відродження національної культури, становлення державності та демократизації суспільства в Україні
 • Тип: Дипломная работа

  Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

  Актуальність дослідження У сучасних умовах становлення незалежної держави в Україні постають важливі завдання гуманізації освіти та виховання підростаючого покоління, які вимагають здійснення наукових досліджень та пошуку нових фундаментальних підходів до розробки проблеми формування естетичної культури дітей Постає нагальна необхідність чітко визначити роль і місце образотворчого мистецтва та мистецької підготовки у загальній системі виховання учнівської молоді
 • Тип: Дипломная работа

  Методика экологического воспитания

  Экологическое воспитание является одним из направлений воспитательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения Это важное средство всестороннего развития ребенка-дошкольника, формирования системы знаний о природе и воспитания осознанного отношения к ней
 • Тип: Курсовая работа

  Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками

  Проблему заикания можно считать одной из самых древнейших в истории развития учения о расстройствах речи В литературе прошлого встречались весьма разнообразные толкования механизмов заикания Это объясняется и уровнем развития науки, и позициями, с которых разные авторы подходили и подходят к изучению этого речевого расстройства
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 412