Работы в категории Педагогика, страница 145, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Методика роботи над українською народною казкою

  Казка, що так органічно увійшла в душу дитини, допомагає їй вчитися і вдосконалюватися, переносити у сферу реалій вимріяне і такі бажані дива, коли долаються будь-які труднощі й страхи, негативні імпульси
 • Тип: Дипломная работа

  Методика роботи над усвідомленням поняття іменник

  Подальше входження України у світовий освітній простір супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і освітній практиці Основна засада, на якій «ґрунтується загальна орієнтація навчальної та виховної роботи – скерованість на розвиток особистості» [29, 3] Такий підхід потребує перегляду змісту початкової освіти та пошуку нових педагогічних технологій Це дасть змогу уникнути авторитарних способів передачі знань учням, оскільки суб’єктами пізнання вони можуть стати лише тоді, коли освіта для них стане життєвою потребою
 • Тип: Курсовая работа

  Методика розвитку зв'язного мовлення у дітей-дошкільників з вадами мовлення

  Мова –соціальне явище, що існує незалежно від того чи іншого індивідуума. Розвиток людини – це складний процес поступового перетворення біологічного індивіда в соціальну істоту – особистість.
 • Тип: Курсовая работа

  Методика розвитку м’язової сили у дітей шкільного віку

  Розвиток рухових (фізичних) якостей полягає в тому, щоб у процесі занять фізкультурою розвивати в учнів швидкість, силу, спритність, витривалість Цей процес тісно пов'язаний з формуванням рухових навичок і зумовлений обсягом і характером рухової активності дитини Від рівня розвитку рухових якостей залежать результати виконання таких природних рухів, як біг, стрибки, метання, плавання та ін
 • Тип: Курсовая работа

  Методика розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку

  Актуальність: Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на особливості методики розвитку рухових якостей дітей дошкільного віку Досить важливим моментом процесу навчання рухових якостей є спрямованість даного процесу на розвиток вмінь та навичок рухових дій Весь процес навчання передбачає використання різних підходів, засобів та методів
 • Тип: Реферат

  Методика самостійної роботи студентів

  Самостійна робота студентів формує в студентів уміння і навички самостійної пізнавальної діяльності, вона одночасно сприяє розвитку й інших структурних компонентів особистості Крім того, працюючи самостійно, студенти учаться вирішувати задачі, виконувати вправи, ставити досліди
 • Тип: Курсовая работа

  Методика сбора, обработки и хранения педагогической информации в системе внутришкольного управления

  Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата Взаимодействие участников целостного педагогического процесса складывается как цепь последовательных, взаимосвязанных действий или функций: педагогического анализа, целеполагания и планирования, организации, контроля, регулирования и коррегирования
 • Тип: Реферат

  Методика словарной работы с детьми четвертого года жизни

  Речь — это важнейшая твор­чес­кая психическая функция человека, область проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к построе­нию своей личности, своего внутреннего мира через диалог с дру­гими личностями, другими мирами, другими культурами
 • Тип: Учебное пособие

  Методика создания межшкольных групп как одной из форм организации профильного обучения

  Предлагаемые рекомендации разработаны в соответствии с Концепцией профильного обучения в старшей школе, Планом перехода старшей школы на профильное обучение в Автономной Республике Крым, Примерным положением об образовательном округе, утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины от 05 04 2006г №267 Их целью является оказание практической помощи руководителям органов управления образованием, общеобразовательных учебных заведений по созданию и функционированию межшкольных профильных групп как одной из форм организации профильного обучения
 • Тип: Курсовая работа

  Методика создания учебного фильма по географии силами учителя

  Сейчас реализуется федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002-2010г) одним из проектов которой является Информатизация системы образования (до 2010г), направленный на реализацию стратегии образования Основной идеей является создание условий для системного внедрения и активного использования информационных и коммуникативных технологий
 • Тип: Курсовая работа

  Методика створення проблемних ситуацій

  Сьогодні навчання розглядається як багаторольовий процес «Акцент на цьому виключно важливий для подолання побутової авторитарної парадигми навчання, де панує монофункціональний підхід до студента, який розглядається і оцінюється лише з боку навчальних досягнень», - стверджує О Я Савченко
 • Тип: Курсовая работа

  Методика трудового навчання як навчальна дисципліна

  Загальновідомо, що теоретичні питання змісту освіти та навчання висвітлює дидактика, яка є частиною педагогіки Дидактика (від грецького слова дидактос - повчальний) розглядає основи навчального процесу, не враховуючи особливостей викладання шкільних дисциплін Визначенням завдань, шляхів та напрямків їх реалізації для конкретного навчального предмета займається методика
 • Тип: Курсовая работа

  Методика учета и контроля знаний студентов

  В реализации одной из важнейших задач модернизации российского образования - повышении качества профессиональных знаний - свою положительную роль может сыграть усиление методов учета и контроля знаний студентов, так как грамотный и объективный контроль знаний – залог качественного образования
 • Тип: Контрольная работа

  Методика физического воспитания: цель, задачи, методы и приемы

  Целью физического воспитания является "создание" здорового, жизнерадостного жизнестойкого, физически совершенного, творческого, гармонически развитого ребенка В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и психологическими особенностями теория физического воспитания решает оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи для формирования у ребенка рациональных, экономных, осознанных движений, накопления им двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь, воспитания всесторонне развитой личности
 • Тип: Курсовая работа

  Методика формирования знаний, умений и навыков по разделу программы художественной обработки глины в детском саду

  Как известно, глина – один из самых древних материалов, освоенных человеком Древние глиняные статуэтки, изразцы, архитектурные облицовки, полихромные статуи, всевозможные сосуды, ювелирные украшения – всё говорит о высоком развитии искусства глины в истории человеческой цивилизации Данная программа направлена на приобщение детей к миру прикладного творчества, привитие практических навыков работы с глиной и знакомство с истоками русского народного ремесла
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 412