Работы в категории Педагогика, страница 139, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці

  В основних напрямках реформи загальноосвітньої й професійної школи трудове виховання молодого покоління розглядається як один з найважливіших факторів формування всебічного розвитку особистості, як кошти задоволення потреб народного господарства в трудових ресурсах Провідна роль трудового виховання у всебічному розвитку особистості визначається формуючою й розвиваючою роллю праці в житті людини й суспільств, характером сучасного способу життя Многофункційність праці обумовлює його всебічний вплив на формування людської особистості Він є могутніми коштами розвитку фізичних, духовних, моральних
 • Тип: Реферат

  Методика підготовки до організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів

  У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до відтворення справжньої історії, без перекручувань і фальсифікацій На сторінках преси з’являється ряд альтернативних думок на певні історичні проблеми і, навіть, цілі періоди, обсяг знань надзвичайно швидко збільшується
 • Тип: Дипломная работа

  Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства"

  У сучасному світі, який ввійшов у трете тисячоліття, розвиток України визначається у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури: парламентаризм, права людини, права національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу отримання освіти будь-якого рівня та інше, що є невід'ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Методика підготовки та проведення лекційних занять у вищій школі

  Лекція як форма організації навчального заняття використовується у вищих навчальних закладах для вивчення різних предметів Будується вона на основі ін-формаційно-монологічного методу подачі та пояснення матеріалу і організації пі­знавальної діяльності студентів При цьому викладач у систематизованій, доказовій і аргументованій формі словесно подає і пояснює навчальну інформацію, викорис-товує відповідні наочні посібники, демонстраційний експеримент і інші засоби навчання
 • Тип: Курсовая работа

  Методика патриотического воспитания в начальной школе

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения все­гда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формиро­вание у учащихся любви к своей Родине Патриотизм — одна из важнейших черт всесторонне развитой личности У школь­ников должно вырабатываться чувство гордости за свою Роди­ну и свой народ, уважение к его великим свершениям и дос­тойным страницам прошлого Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоце
 • Тип: Контрольная работа

  Методика педагогических исследований

  В сфере физической культуры и спорта научно-методическая деятельность выделена как одна из основных Каждый магистрант должен иметь представление о процессах «наука - производство», «наука - образование»; знать методы организации и проведения научно-исследовательской работы, основы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта; уметь организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки, применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных за
 • Тип: Реферат

  Методика педагогических исследований. Методы выявления и изучения педагогических инноваций

  Одной из центральных фигур образовательного процесса в современной школе был и остаётся учитель Именно на него возложена миссия реализации целей и задач обучения и воспитания подрастающего поколения Он является организатором активной учебно-познавательной, трудовой, общественной и эстетической деятельности учащихся Об исключительной роли учителя в образовании и воспитании детей, в развитии их богатого духовного мира писали и говорили многие выдающиеся педагоги
 • Тип: Реферат

  Методика педагогических исследований. Научная гипотеза и её проверка

  Работа в области педагогики, участие в педагогической деятельности является работой не только педагогов-новаторов и педагогов-исследователей Сама природа воспитательной деятельности и учебной работы, её содержание определяют необходимость участия в педагогических исследованиях каждого, кто по своей деятельности занимается обучением и воспитанием
 • Тип: Курсовая работа

  Методика планирования воспитательной работы

  Люди всегда пытались избежать неопределенности своего будущего. Неопределенность завтрашнего дня пугала человека, порождала у него чувство неуверенности в себе и своих возможностях, сковывала его физические и духовные силы.
 • Тип: Курсовая работа

  Методика планирования и проведения инновационных уроков профессионального обучения

  На протяжении веков школа накопила достаточно большой опыт обучения детей Многие педагоги исследовали формы обучения (И М Чередов, В К Дьяченко, Сластёнин и т д ), таким образом, сложились различные точки зрения на понятие, эффективность применения различных форм процесса обучения До сих пор нет единого мнения по данному вопросу Ведутся поиски новых форм обучения и анализируются традиционные, с целью создания высокого уровня образования учащихся [10]
 • Тип: Реферат

  Методика повышения эффективности обучения истории

  Согласно конституции Украины статьи 53 Каждый имеет право на образование Полное общее среднее образование является обязательным Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения; предоставление государственных стипендий и льгот учащимся и студентам
 • Тип: Контрольная работа

  Методика подготовки проблемной лекции

  Преподаватель психологии, конечно, не должен разрабатывать методики для подготовки студентов различных специальностей, проходящих обучение в ВУЗе Но очевидно, что профессиональная компетенция современного преподавателя невозможна без специальных знаний и умений, связанных с результативной речью, а также без опыта коммуникативно-творческой деятельности по созданию разнообразных педагогических жанров Однако его задача в том, чтобы будущий специалист, обучаясь и участвуя в практических занятиях по психологии, получил достаточно полное представление о возможностях проблемного обучения
 • Тип: Реферат

  Методика преподавание темы Обыкновенные дроби в школьном курсе математики

  Древние египтяне уже знали, как поделить 2 предмета на троих, для этого числа –2/3- у них был специальный значок Между прочим, это была единственная дробь в обиходе египетских писцов, у которой в числителе не стояла единица – все остальные дроби непременно имели в числителе единицу (так называемые основные дроби): 1/2; 1/3; 1/28; … Если египтянину нужно было использовать другие дроби, он представлял их в виде суммы основных дробей Например, вместо 8/15 писали 1/3+1/5 Иногда это бывало удобно В папирусе Ахмеса есть задача :
 • Тип: Реферат

  Методика преподавании физики. Задачи по физике

  Решение задач по физике в 7-8 классах -необходимый элемент учебной работы Задачи дают материал для упражнений, требующих применения физических закономерностей к явлениям, протекающим в тех или иных конкретных условиях Поэтому они имеют большое значение для конкретизации знаний учащихся, для привития или умения видеть различные конкретные проявления общих законов Без такой конкретизации знания остаются книжными, не имеющими практической ценности Решение задач способствует более глубокому и прочному условию физических законов, развитию логического мышления, сообразительности, инициативы, воли к
 • Тип: Реферат

  Методика преподавания

  В каждом туре за правильный ответ команда получает разное колличество жетонов Это зависит от сложности и насыщенности вопроса Перед каждым туром ведущий говорит о правилах выдачи жетонов за правильные ответы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 412