Работы в категории Педагогика, страница 138, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Методика ознакомления детей с литературными произведениями в группах раннего и младшего дошкольного возраста

  Художественная литература - могучее действенное средство умственного нравственного и эстетического воспитания детей, оказывающее огромное влияние на развитие и обогащение речи В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений Она обогащает эмоции, воспитывает воображение, дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка Эти образцы различны по своему воздействию: в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах улавливают музыкальную напевность, ритмичность русской речи,
 • Тип: Контрольная работа

  Методика ознакомления дошкольников с трудом

  Для того, чтобы дети трудились с удовольствием необходимо создавать эмоционально-положительную атмосферу Когда ребенок видит, что взрослые трудятся с удовольствием, не «ропщут» на трудности, радуются удаче, результату, ему хочется трудиться так же Важно, чтобы сам процесс труда доставлял детям радость Для этого хорошо использовать музыку Во время труда, не требующего большой умственной нагрузки, воспитатель включает магнитофон, проигрыватель с любимыми песнями детей или со спокойной красивой мелодией (если дети заняты ручным трудом), или с веселой бодрой музыкой (если идет уборка групповой ком
 • Тип: Дипломная работа

  Методика опрацювання прикметника у початкових класах

  Актуальність дослідження Відповідно до концепції державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття) провідним завданням освіти є створення умов для “всебічного розвитку людини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі творчого та інтелектуального потенціалу народу, формування громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору” [4, 95] В умовах докорінних змін у сучасному суспільстві проблема цілеспрямованого формування особистості є однією з першорядних
 • Тип: Курсовая работа

  Методика організації і виконання учнями графічних робіт

  В умовах сучасного розвитку суспільства поряд із словесними великого значення набули графічні засоби передачі інформації: технічні креслення, схеми, рисунки, знакові моделі, криптограми тощо Це означає, що в більшості сфер сучасної практичної діяльності людини значно зросла питома вага мислительних операцій, пов’язаних зі сприйняттям різноманітної інформації, вираженої графічною мовою, її усвідомленням і уявним оперуванням Все більш характерною особливістю багатьох видів виробництва стає опосередкований характер управління діючими технічними об’єктами і технологічними процесами Працівники баг
 • Тип: Контрольная работа

  Методика організації курсового й дипломного проектування

  Метою курсового проектування є поглиблення знань з навчальної дисципліни, формування умінь та навичок самостійного узагальнення думок вчених, передового досвіду в певній галузі науки, аналізу системи практичного застосування знань при вирішенні різноманітних виробничих питань
 • Тип: Курсовая работа

  Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство»

  Педагогіка досліджує виховання як свідомий і плано­мірний процес підготовки людини до життя і праці, роз­криває його сутність, закономірності, тенденції та перс­пективи, вивчає принципи і правила, які регулюють ви­ховну діяльність Як і кожна наука, педагогіка покликана теоретично узагальнювати факти, проникати у внутрішню природу явищ, виявляти їх причини, передбачати їх розвиток Во­на аналізує об'єктивні закономірності виховного процесу, досліджує істотні й необхідні, загальні та стійкі зв'язки, причинно-наслідкові залежності в ньому їх знання дає можливість правильно будувати педагогічний п
 • Тип: Реферат

  Методика організації різнопланової діяльності школярів

  У формуванні позитивного досвіду поведінки особистості, її переконань, ставлень до навколишньої дійсності вирішальну роль відіграє діяльність У зв'язку з цим організація діяльності школярів розглядається у педагогіці як серцевина виховного процесу
 • Тип: Курсовая работа

  Методика організації слухання та інтерпретації музики в початкових класах

  Актуальність теми Музика як символічна мова завжди вимагає індивідуального розкриття Багатобарвна палітра виражених у музиці емоцій розвиває в людині здатність співпереживати й розуміти почуття іншої людини Виникнення таких емоційних станів необхідно враховувати в музично-педагогічному процесі, оскільки вони тісно пов’язані з відчуттям музичної форми, досконалості виконання, підпорядкування технічних складностей музичного образу У зв’язку з тим, що вчитель музики часто зустрічається з виникненням таких емоцій, їх корекція є важливим аспектом його методичної підготовки
 • Тип: Курсовая работа

  Методика організації спостережень школярів за змінами в живій та неживій природі

  Пізнання навколишнього світу розпочинається з накопичення чуттєвого досвіду, фактичного матеріалу, який осмислюється з метою засвоєння системи знань, адекватної навколишній природі з її зв’язками і залежностями
 • Тип: Курсовая работа

  Методика організації та проведення основних форм позаурочної роботи

  Актуальність Становлення загальноосвітньої школи як базової ланки у системі безперервної освіти пред'являє нові вимоги до знань, зокрема в забезпеченні їх узагальненості й системності Важливо домогтися не стільки запам'ятовування конкретних відомостей, скільки досягти усвідомлення загальних закономірностей, виробити в учнів здатність вводити нові знання в систему раніше засвоєного, сформувати уміння пізнавальної діяльності на рівні їхнього вільного практичного застосування
 • Тип: Учебное пособие

  Методика организации допрофильной подготовки учащихся II ступени в общеобразовательных учебных заведениях

  Предлагаемые рекомендации разработаны в соответствии с Концепцией профильного обучения в старшей школе, утвержденной решением коллегии Министерства образования и науки Украины от 25 09 2003г №10/12-2, Концепцией общего среднего образования (12-летняя школа), утвержденной Постановлением совместного заседания коллегии Министерства образования и науки Украины и президиума Академии педагогических наук Украины от 22 11 2001г №12/5-2, Планом перехода старшей школы на профильное обучение в Автономной Республике Крым
 • Тип: Реферат

  Методика организации тематических выставок в школе

  На первых занятиях нужно познакомить школьников с основ­ными направлениями развития оформительского искусства, с той ролью, какую играет наглядная агитация, и в частности тема­тические выставки, в развитии мировоззрения людей, в практике построения общества
 • Тип: Реферат

  Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства

  Коли взагалі поняття метод у навчання не відзначається виразністю, то поняття лабораторного методу слід визнати за одне з найменш визначених, найменш виразних Різні автори вкладають в це поняття різне розуміння Дехто під лабораторним методом розуміє всі ті методи шкільної роботи, де є більш або менш активна праця учня Значення слова «лабораторія» при цьому звичайно виводять із латинського слова «лабор» — труд, праця, і тут воно тотожне із значенням трудовий; лабораторний метод — це трудовий метод навчання, коли труд має більш-менш самостійний характер Але таке визначення методу занадто широке
 • Тип: Курсовая работа

  Методика підготовки і проведення лекції на тему: "Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій"

  Лекція - головна інформаційна магістраль у навчальному процесі вищої школи, що сприяє засвоєнню системи знань із спеціальності, формує широкий професійний кругозір і загальну культуру, школа наукового мислення Студенти оволодівають сучасною наукою, її методами, проникають у глибини її основних проблем, у логіку й методологію її розвитку; пізнають життєвий потенціал, входять у лабораторію наукового мислення викладача
 • Тип: Курсовая работа

  Методика підготовки і проведення практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності території" з дисципліни "Землевпорядне проектування" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

  "Методика підготовки і проведення практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності території" з дисципліни "Землевпорядне проектування" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій"
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 412