Работы в категории Педагогика, страница 135, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Методика навчання письма в букварний період навчання грамоти

  Формування навичок письма має велике не тільки педагогічне, а й суспільно-виховне значення Привчаючи першокласників до чіткого, акуратного, усталеного письма, вчитель виховує у них старанне ставлення до виконання будь-якої роботи, не лише письмової
 • Тип: Курсовая работа

  Методика навчання письмового додавання і віднімання

  Практична й духовна значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодих школярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти: знання про натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання в повсякденному житті; початкові алгебраїчні й геометричні уявлення; математичний розвиток включає здібність до узагальнень, здогадку, вміння помітити спільне в різному, порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх
 • Тип: Дипломная работа

  Методика навчання рухливим іграм в початкових класах

  Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком та вдосконаленням шляхів формування особистості підростаючого громадянина В Законі України “Про освіту”, державних національних програмах “Освіта” та Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації ” визначено, що сьогодні особливої ваги набуває єдність виховних впливів на дитину протягом усього періоду розвитку, починаючи з раннього дитинства З огляду на це, актуальним є питання належного фізичного виховання дітей, їх повноцінного розвитку та стабільного стану здоров’я
 • Тип: Курсовая работа

  Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

  Актуальність: Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на біологічні основи методики розвитку рухових якостей дітей молодшого шкільного віку Досить важливим моментом процесу навчання рухових якостей є спрямованість даного процесу на розвиток вмінь та навичок рухових дій Весь процес навчання передбачає використання різних підходів, засобів та методів
 • Тип: Учебное пособие

  Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

  Сільське господарство, основне завдання якого полягає у виробництві продуктів харчування для населення і сировини для промисловості – одна з головних галузей народного господарства Для успішного виконання цього дуже відповідального завдання потрібно використати всі резерви, зокрема запровадити у кожному господарстві науково обґрунтовані сівозміни, високоякісно обробляти ґрунт, сіяти, доглядати за посівами з одночасним використанням високопродуктивної сільськогосподарської техніки
 • Тип: Учебное пособие

  Методика написания авторефератов и подготовка аттестационных документов

  В практике работы соискателей ученых степеней часто возникают трудности при составлении автореферата Рекомендации по реферированию текста диссертации в общем плане публиковали В Г Антипин, А А Вейзе, В И Горькова, Т В Муранивский, В И Иванова, В П Леонов, В И Соловьев и др , однако обнаруживается дефицит работ, системно представляющих опыт подготовки автореферата по педагогическим исследованиям В связи с этим обстоятельством возникает необходимость в методических указаниях Соискатели нуждаются также в материалах, разъясняющих требования к подготовке аттестационных документов
 • Тип: Дипломная работа

  Методика написания дипломной работы по маркетингу

  В настоящее время сложившаяся система подготовки специалистов в высшей школе предусматривает на заключительном этапе обучения выполнение квалификационной дипломной работы или проекта, которые позволяют оценить степень профессиональной готовности выпускника к предстоящей практической деятельности Анализируя содержание дипломных работ, мы все более убеждаемся в тенденции снижения уровня их качества Все больше дипломных работ носит описательный характер, не выявляя истинных причин противоречий исследуемых экономических процессов и не используя методов научной аргументации и моделирования В то же
 • Тип: Реферат

  Методика обобщения исторических знаний по историческому материалу

  Главный элемент содержания исторического образования - знание Они концентрируют в себе социальный опыт человечества и нужны для правильного понимания многообразия, сложности и противоречивости событий и явлений в современной жизни Знание истории - важный фактор формирования мировоззрения Исторические знания в процессе обучения, выполняют ряд функций и направлены на создание представлений об исторической действительности, научной картины, направления человеческого общества
 • Тип: Реферат

  Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

  Педагоги, психологи, методисты убедительно доказали, что процесс формирования и развития личности должен начинаться с первых дней жизни человека, что создаёт благоприятные условия для раскрытия потенцильных возможностей ребёнка Выявлению и раскрытию этих возможностей способствует проведение экскурсий
 • Тип: Курсовая работа

  Методика обучения английскому языку как второму иностранному

  В эпоху глобализма многоязычный человек – это хранитель культурного наследия и странноведческих реалий, посредник между различными народами и этническими группами Возрастают требования к специалистам в области контактов с зарубежными партнерами в узкоспециальных сферах экономики, промышленности и науки
 • Тип: Курсовая работа

  Методика обучения декоративно-прикладному искусству в учреждении дополнительного образования

  Развитие творческих способностей - одна из актуальных задач образования, поскольку они проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в общественной, научной и культурной жизни изменения; готовности использовать новые возможности, предоставляемые постоянно обновляющейся жизнью; отношении к возникающим жизненным ситуациям без оценочных критериев, как к проблемным; стремлении избежать очевидных, традиционные решений, выдвижении нестандартных, неординарных идей; удовлетворении одной из основных человеческих потребностей - потребности в самореализации В кружки ЦДТ нет отбора детей по
 • Тип: Курсовая работа

  Методика обучения дошкольников рисованию животных

  Использование в процессе обучения детей изобразительной деятельности анималистических тем подтверждает необходимость с детства прививать любовь к животному, обращать внимание ребенка на красоту животного, на его пользу, на материнскую заботу о детёнышах, на то чувство привязанности, которым оно отвечает на всякое доброе отношение
 • Тип: Реферат

  Методика обучения истории в начале XX века

  Предметом нашего исследования является историческое образование Структура исторического образования включает комплекс теоретических, учебно-методических, кадровых и материально-технических средств, направленных на передачу знаний о прошлом Историческое образование в наиболее концен­трированном виде отражает политическую систему и идеологию российского общества, структуру государственной власти и характер политического ре­жима в разные исторические периоды
 • Тип: Реферат

  Методика обучения истории, как наука и учебный предмет

  Цели: овладение учащимися основами знаний об историческом процессе развития общества с древнейших времен и до наших дней Развитие способности осмысливать события и явления действительности на основе исторического знания, формирование ценностных ориентиров и убеждений учащихся на основе идей гуманизма, опыта истории, патриотизма, развитие интереса и уважения к истории и культуре других народов
 • Тип: Курсовая работа

  Методика обучения культуре дома. Изготовление аппликации "Салфетки к чаю" и сервировка стола к чаю

  Изменения социально-политической и экономической обстановки в России ставят новые задачи перед системой обучения и воспитания подрастающего поколения.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 412