Работы в категории Педагогика, страница 131, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Отчет по практике

  Методика викладання в школі

  Я, П І Б, проходила педагогічну практику в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165 Мета практики – сформувати практичні навички проведення навчальних занять з економіки та англійської мови в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165 розвинути вміння використання різноманітних методик викладання економічних дисциплін на різних рівнях вивчення економіки та англійської мови в цій школі та здійснення економічного виховання учнів
 • Тип: Учебное пособие

  Методика викладання економічних дисциплін

  Важливою формою навчальних занять, призначених для вивчення теоретичного матеріалу, є лекція З неї починається знайомство студента з дисципліною, вона закладає основи наукових знань Кожна окрема лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює матеріал з управлінського обліку, тематика яких визначається робочою навчальною програмою Лекція визнана провідною формою організації навчання, оскільки в ній послідовно та систематизовано розкриваються основні питання методології
 • Тип: Реферат

  Методика викладання математики в системі спеціальних дисциплін

  Головне завдання допоміжної школи - корекція недоліків пізнавальної сфери, складних відхилень в емоційно-вольовій сфері, розвиток мовлення, фізичне оздоровлення дітей, формування у них уміння брати участь у продуктивній праці, оптимальне включення в соціальне середовище після її закінчення Школа покликана дати розумово відсталим учням систему знань, умінь і навичок з основних навчальних дисциплін, які допоможуть їм оволодіти трудовою професією і адаптуватись до суспільного середовища, стати по можливості соціально активним і корисним його членом Але оволодіння будь-якою професією неможливе бе
 • Тип: Реферат

  Методика викладання природознавства тема Звірі

  До тих пір поки ми не знаємо своєї країни і поки ці знання не поширяться в масі народу, ми не будемо в змозі користуватися і тими з вербами, які налає нам природа й населення навої країни, і будемо бідні, тому, що - нехлюї Тому-то, природознавство як учбовий предмет має пропедевтичний характер, тобто метою його є підготовка учнів до вивчення елементарних курсів ботаніки, зоології, фізичної географії, анатомії, фізіології, інших предметів наступних класів
 • Тип: Реферат

  Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання

  Головна особливість педагогіки українського народознавства полягає в тому, що вона покликана формувати навчально-виховний процес так, щоб кожен учень добре знав свій народ, а в ньому пізнав себе За таких умов діти успішно оволодівають народною культурою, духовний набутком своєї нації, зростають її палкими патріотами
 • Тип: Учебное пособие

  Методика викладання хімії в середній школі

  Актуалізація теми урокуЗ перших уроків хімії ви широко використовували таблицю Д І Менделєєва Вона наочно демонструє, що всі хімічні елементи, взаємозв'язані і підкоряються загальним закономірностям, що випливають з будови атомів Тому сьогодні, під час бесіди, ми згадаємо періодичний закон та будову атому, це допоможе виявити недоліки у знаннях та позбутися їх 3 хв
 • Тип: Дипломная работа

  Методика виконання портрету в живописній техніці у старших класах

  Початок третього тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів і держав, їхніх освітніх систем; відбувається процес переходу людства від індустріальних до сучасних науково-інформаційних технологій, які базуються на інтелектуальній власності та зумовлюються рівнем наукового потенціалу країни
 • Тип: Реферат

  Методика використання ігор у процесі образотворчої діяльності учнів

  Образотворче мистецтво — один з важливих предметів у початкових класах, оскільки воно відіграє незамінну роль у процесі формування емоційної сфери та творчого розвитку особистості Мистецтво здатне ввести дитину у світ творчості, принести їй перші творчі радості, а радість творчості — одна з найбільших на землі
 • Тип: Курсовая работа

  Методика використання кімнатних рослин у навчально-виховній роботі з біології

  Кожен шкільний предмет має свої особливості, зумовлені об’єктом і предметом вивчення, а також методами пізнання конкретної науки І серед гострих проблем відродження національної освіти особливе місце посідає пошук найбільш ефективних методів, форм і засобів навчання й виховання школярів, які допоможуть розвивати творчі здібності й інтереси учнів У першу чергу, допоможе те, що нас оточує
 • Тип: Курсовая работа

  Методика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"

  Актуальність дослідження В Україні, як і в сучасному світі існує глобальна проблема комп’ютерізації всіх сфер людського життя Тому впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу в цілому Підтвердженням цього може служити виникнення цілого ряду спеціальних наукових центрів, які безпосередньо займаються проблемами інформатизації і комп'ютеризації освіти Вивчення і використання комп'ютерних технологій мають величезні техніко-операційні можливості та несуть в собі незрівняний з раніше застосованими техні
 • Тип: Курсовая работа

  Методика використання лекційно-семінарської системи в аграрних технікумах і коледжах при вивченні дисциплін економічного профілю

  Заняття - лекція - це насамперед залучення студентів до творчої діяльності на навчальному матеріалі Це заняття роздумів викладача й студентів Його необхідно підготувати й провести так, щоб при розгляді теми було забезпечено належний науковий рівень викладу досліджуваного матеріалу і, з іншого боку, його доступність та евристичність Саме під час лекції пробуджується інтерес студентів до навчальної діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах

  Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначає пріоритетними шляхами розвитку освіти формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу
 • Тип: Курсовая работа

  Методика використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт"

  Сьогодні вже немає сенсу обговорювати питання про те, чи варто вводити економіку в шкільні програми Відповідь надана самою шкільною практикою: велика кількість шкіл вже зробила так, не діждавшись офіційного рішення Міністерства освіти
 • Тип: Дипломная работа

  Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи

  Дипломна робота на здобуття навчально-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності “Початкове навчання” – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – Тернопіль, 2008
 • Тип: Дипломная работа

  Методика використання творів живопису як засобу естетичного виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва

  Глобалізація як провідна ознака сучасності та соціокультурні процеси в Україні, що формуються на ґрунті багатовікових вітчизняних традицій і в загальному контексті європейської та світової інтеграції з орієнтацією на загальнолюдські фундаментальні демократичні цінності громадянського суспільства зумовлюють необхідність переосмислення концептуальних засад художньо-естетичного виховання школярів Нові тенденції розвитку культури інформаційного суспільства, пов'язані з глобальним поширенням мистецтва, не можуть не впливати на систему освіти та виховання, яка в усі часи гнучко реагувала на соціоку
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 412