Работы в категории Педагогика, страница 130, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

  Докорінні перетворення, що проходять у всіх сферах народного господарства, перехід до нових форм господарювання ставлять перед системою освіта якісно нові вимоги до підготовки фахівців для всіх галузей народного господарства України У відповідності до цих вимог потребують кардинальних змін і удосконалення всі складові компоненти системи фахової освіти: необхідність у визначенні нових напрямків підготовки фахівців, запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій, перегляд змісту освіти і навчання, розробки нових форм та методів навчання
 • Тип: Реферат

  Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання

  Дослідження науковців засвідчили, що творчість – це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні методи або прийоми, володіння якими дозволило б більш ефективно займатися винахідництвом чи проектуванням технологічних об'єктів
 • Тип: Контрольная работа

  Методи тестування у дидактичних дослідженнях

  Під сучасну пору великого поширення набуло використання тестів у різних галузях наукового знання: біології, хімії, фізиці, а також соціології, психології і, звичайно, педагогіці Застосування зазначеного методу бачиться цікавим та ефективним і має перспективу
 • Тип: Контрольная работа

  Методи, прийоми та засоби виховання

  3 Характеристика методів організації діяльності і формування поведінки А С Макаренко і В О Сухомлинський про доцільність і ефективність методів організації діяльності, їх роль у формуванні особистості вихованців
 • Тип: Дипломная работа

  Методика і організація занять із дітьми, які мають враження слуху

  Сьогодні Україна знаходиться у новій соціальній реальності і, нажаль поряд з гарними здобутками держави завжди крокують проблеми різного характеру Серед таких проблем – проблема виховання дітей, які мають відхилення в розвитку Ці відхилення можуть бути викликані різними чинниками, серед яких втрата слуху Щоб запобігти негативному впливу втрати слуху на подальший розвиток дитини слід вжити низку заходів, підібрати правильний шлях виховання, про що саме буде висвітлено в даній роботі
 • Тип: Дипломная работа

  Методика адаптивной физической культуры для слабовидящих и поздноослепших детей в школе–интернате 3–4 вида г. Якутска

  Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья приводящих к социальному дефекту социальной недостаточности, является полная или частичная утрата зрения: слепота и слабовидение Не смотря на реальные достижения офтальмологии, распространенность слепоты в мире снижается медленно
 • Тип: Контрольная работа

  Методика адаптивной физической культуры слабослышащих детей младшего школьного возраста

  Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к целому ряду вторичных отклонений и прежде всего к задержке в речевом развитии Речь выступает как средство взаимосвязи людей с окружающим миром Нарушение такой связи приводит к уменьшению объема получаемой информации, что сказывается на развитии всех познавательных процессов, и тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения всеми видами двигательных навыков (Л С Выготский, 1956; Н Г Морозова, 1973; В Трофимов, 1980 и др )
 • Тип: Курсовая работа

  Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

  Розбудова національної системи освіти активізувала педагогічні пошуки, зокрема пошуки оптимальної організації навчально-виховного процесу, який поєднує практичні дії: планування, педагогічний аналіз, коригування, збір інформації, аналітичне оцінювання інформації, контроль, стимулювання Наукова теорія управління школою та навчально-виховним процесом практично почала розвиватися в останні 20 - 25 років
 • Тип: Курсовая работа

  Методика аппликационных работ с разными материалами в школе

  Важным компонентом происходящей сегодня демократизации общества является повышение уровня образования и воспитания молодёжи с учётом объективных факторов, оказывающих непосредственное и опосредованное влияние на процесс формирования личности К таким факторам относятся материальные и психологические условия, в которых развиваются и растут учащиеся; та среда, где происходит становление личности
 • Тип: Дипломная работа

  Методика вивчення іменника у початкових класах

  У системі навчання учнів в школі важливе місце посідає процес формування, пошани й любові до рідного слова Глибоке вивчення мови можливе тільки тоді, коли людина усвідомлює її як найдорожчий скарб, в якому втілена національна самосвідомість, характер, історія народу
 • Тип: Дипломная работа

  Методика вивчення дієслова в початкових класах

  Входження України у світовий освітній простір супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії й освітній практиці На думку О Я Савченко, „основна засада, на якій ґрунтується загальна орієнтація навчальної та виховної роботи – скерованість на розвиток особистості” [53, 17] Такий підхід потребує перегляду змісту початкової освіти та пошуку нових педагогічних технологій Це дасть змогу уникнути авторитарних способів передачі знань учням, оскільки суб’єктами пізнання вони можуть стати лише тоді, коли освіта для них стане життєвою потребою
 • Тип: Курсовая работа

  Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

  Ні в кого не виникає сумнівів, що інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність Чи варто використовувати мультимедійні засоби навчання в школі? Багато хто з педагогів відповідає на це запитання позитивно У декого є заперечення філософського або чисто практичного характеру Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до комп'ютерного століття необхідна Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на сьогодні не існує
 • Тип: Курсовая работа

  Методика вивчення математики

  Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить: у 1 класі – 35 хв , у 2 – 40 хв , у 5-12 – 45 хв Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби Тривалість перерв між уроками визначають з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хв , великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хв
 • Тип: Курсовая работа

  Методика вивчення прикметника в початковій школі

  Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін ) вимагають оновлення методики викладання української мови, диференційованого підходу до визначення мінімальних, достатніх і спеціальних ґрунтовних знань та умінь з української мови
 • Тип: Курсовая работа

  Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

  Протягом усієї історії свого існування люди, спілкуючись з природою та між собою, набували знань про навколишню дійсність і про самих себе Від кількості цих знань, від ефективності їх використання залежали і дедалі більше залежать умови життя і окремих людей, і людства в цілому Знання як інформація або як відомості про явища та різноманітні за своєю природою - фізичною, хімічною, біологічною, соціальною, економічною і т ін — об'єкти набуваються шляхом спостереження Природними засобами спостереження є органи чуттів людини, передусім зір і слух Спочатку різноманітні відомості просто нагромаджув
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 412