Работы в категории Педагогика, страница 129, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Метод тестирования как средство педагогического контроля обученности старшеклассников

  Систему контроля образуют экзамены и зачеты, устный опрос, контрольные работы, коллоквиумы, рефераты, семинары, лабораторные работы Такие методы контролирования обученности школьников в настоящее время используют большинство образовательных учреждений Выбор форм контроля зависит от цели, содержания, методов, времени и места
 • Тип: Статья

  Метод уровневой дифференциации и самостоятельная работа в начальной школе

  Происходящие в последние годы в стране социальные преобразования заставили меняться школу Создаются новые типы учебных заведений, многообразные образовательные программы, что должно способствовать дифференциации образования, получения образования в соответствии с наклонностями и способностями учащихся Целью обучения ставится не только достижение определённого уровня знаний, умений и навыков, а создание условий для развития детей и его осуществление
 • Тип: Реферат

  Методи виробничого навчання

  Успіх виробничого навчання значною мірою залежить не тільки від правильного визначення його мети і змісту, а й від засобів досягнення цієї мети, тобто від методів навчання, які використовуються майстрами у різних навчально-виробничих умовах,— у майстернях і лабораторіях училищ, на підприємствах Добір методів залежить не тільки від мети і змісту навчання, а й від численних інших причин, зокрема від специфічних особливостей професії, рівня попередньої професійної підготовки і віку учнів, умов навчально-виробничого процесу Крім того, добір методів визначається кваліфікацією і досвідом майстра ви
 • Тип: Контрольная работа

  Методи виховання

  «Методи виховання – сукупність найбільш загальних способів розв'язання виховних завдань і здійснення виховних взаємодій, способів взаємопов'язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованих на досягнення цілей виховання; сукупність специфічних способів і прийомів виховної роботи, які використовуються в процесі формування особистісних якостей учнів для розвитку їхньої свідомості, мотиваційної сфери й потреб, для вироблення навичок і звичок поведінки й діяльності, а також їх корекції і вдосконалення»
 • Тип: Курсовая работа

  Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

  Як відомо, практично в кожному класі завжди є учні, виховання яких представляє особливу складність для вчителя Такі школярі звичайно погано вчаться, конфліктують з однокласниками або педагогами, часто пропускають уроки без поважних причин, а часом роблять аморальні вчинки й навіть правопорушення
 • Тип: Контрольная работа

  Методи контролю і самоконтролю навчання

  Методика контролю і самоконтролю забезпечують перевірку рівня засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок З цією метою використовуються методи усного, письмового, текстового, графічного, програмового контролю, практичної перевірки самоконтролю
 • Тип: Реферат

  Методи навчання

  Методи навчання дають відповідь на запитання «Як навчати?»Метод у перекладі з грецької означає шлях, спосіб Методом навчання називають систему послідовних взаємозв'язаних дій викладача і студентів, які забезпечують засвоєння змісту освіти і спрямовані на досягнення ними освітніх цілей
 • Тип: Курсовая работа

  Методи навчання школярів на уроках іноземної мови

  Впродовж століть школа накопичила достатньо великий досвід навчання дітей Багато педагогів досліджували форми навчання (І М  Чередов, В К Д’яченко і ін ), таким чином, склалися різні точки зору на поняття, ефективність вживання різних форм процесу навчання Дотепер немає єдиної думки з даного питання Ведуться пошуки нових форм навчання і аналізуються традиційні, з метою створення високого рівня освіченості учнів
 • Тип: Реферат

  Методи навчання: їх класифікація і характеристика

  У кожній із трьох груп методів відбивається різний рівень педагогів і студентів Організаторський вплив педагога поєднується отут зі здійсненням і самоорганізацією діяльності студентів Стимулююче вплив педагога веде до розвитку мотивації навчання в студентів, тобто внутрішнього стимулювання навчання Контролюючі дії сполучаються із самоконтролем Кожна з основних груп методів, у свою чергу, підрозділяється на підгрупи з вхідними в них окремими методами
 • Тип: Реферат

  Методи наукових і експериментальних досліджень

  Метод (від гр methodos- дослідження) — це сукупність правил і норм, які регламентують і регулюють діяльність дослідника в процесі дослідження явищ, який визначає підхід до явища, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини, тобто проведення наукового дослідження
 • Тип: Контрольная работа

  Методи науково-педагогічних досліджень

  Усяка наука заснована на фактах Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки, встановлює закони тієї області діяльності, що вивчає Способи одержання цих фактів називаються методами наукового – педагогічного дослідження
 • Тип: Реферат

  Методи превентивної педагогіки

  Кардинальні зміни, пережиті нашим суспільством у всіх сферах політичного й соціально-економічного життя, не можуть не поширюватися на превентивну й пенітенціарну практику в області попередження й корекції відхиленої поведінки дітей і підлітків
 • Тип: Реферат

  Методи психології та педагогіки

  Психологія* - наука про факти, закономірності і механізми психіки, як створюваного в мозку образу дійсності, на основі та з допомогою якого здійснюється керування поведінкою і діяльністю, які мають у людини особистісний характер
 • Тип: Контрольная работа

  Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. Діалектика розвитку колективу

  Педагогічні ігри диференціюють відповідно до педагогічної спрямованості: дидактичні (організовують у процесі навчання), творчі педагогічні (розроблені педагогом з метою досягнення конкретних виховних завдань)
 • Тип: Контрольная работа

  Методи та технології інтерактивного навчання

  Це спільний пошук групами узгодженого рішення, результатом якого € підсумковий текст, перелік ознак, схеми тощо Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи Всю увагу слід зосередити на сильних моментах у позиції інших
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 412