Работы в категории Педагогика, страница 125, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Мій ідеал сучасного викладача

  Кожна людина повинна бути професіоналом у своїй справі Ідеальний педагог любить свою справу, віддає частину душі студентам Він підходить до викладання з творчістю, дає стимул до навчання, упроваджуючи індивідуальну навчальну програму На жаль зараз таких викладачів дуже мало, але мені подобається те, що у нас на кафедрі дають можливість творчого прориву, реалізації своїх ідей і задумок
 • Тип: Дипломная работа

  Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

  Сім'я — могутній соціальний феномен, який найтісніше об'єднує людей на основі шлюбних і кревних взаємозв'язків Відомий педагог, академік АПН України Мирослав Гнатович Стельмахович, який уперше в історико-педагогічній науці дослідив національну систему сімейного виховання в Україні, дав таке визначення сім'ї:
 • Тип: Курсовая работа

  Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

  Формуючи стратегічну мету вдосконалення індивідуума, необхідно орієнтуватися на перспективні ресурси та можливості розвитку суспільства Реально це можна визначити через діяльнісний підхід людини, що виявляється у плані прикладення нею духовних та фізичних сил для блага свого народу, своєї держави
 • Тип: Реферат

  Магистратура в России

  Вначале в России магистерские программы воспринимались исключительно как научно-исследовательские, готовящие слушателей к преподавательской или научной карьере Это существенно ограничивало область использования таких программ и снижало их востребованность Да и по сути это не совсем верно Магистерские программы действительно должны иметь сильный исследовательский компонент, но в смысле обучения студентов навыкам сбора, анализа и использования информации для принятия решений Высококвалифицированные кадры с магистерским уровнем образования требуются не только в вузах в качестве преподавателей ил
 • Тип: Курсовая работа

  Макаренко як класик вітчизняної педагогіки XX століття

  А С Макаренко - випускник Полтавського учительського інституту – став видатним педагогом, автором нової, гуманної, демократичної педагогіки Його творчість - це нова віха в розвитку світової педагогічної культури Він знаний і високо оцінений у всьому світі Видатний німецький вчений В Зюнкель писав: «Серед багатьох видатних педагогів останніх чотирьох століть – я обмежуюся лише цим часовим відрізком – тільки семеро настільки відрізняються серед решти , що їх можна віднести до вершинників восьмитисячників Макаренко в цьому ряду – наймолодший Останні – це Коменський, Руссо, Песталоцці, Шляйермахе
 • Тип: Реферат

  Макаренко, Ушинскому, Сухомлинскому и Шацкому Word'97

  Макаренко-видный педагог сов пери-ода, он разработал свою оригинальн систему В Он педагог-новатор Зако-нчил Учительск Институт в Полтаве, возглавлял детск трудовую школу-коммуну им Дзержинского Пед система Мак-ко основана на его пед кредо и как можно большем треб-нии к чел-ку, уважения к нему Его цель В - воспитать коллективиста Он разраб-ет многие проблемы В , в том числе и проблему В личн-ти и кол-ва Воспитание детей в коллективе Коллектив-это контактная совокуп-ность людей, основан На след прин-ципах: общая цель; общая деят-ть; дисциплина; органы самоупр-ния; связь данного кол-ва с общество
 • Тип: Реферат

  Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

  Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шири его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие Одна из сторон речи – звукопроизношение, которое лежит в основе Формирование правильного произношение у детей – это сложный процесс, ребенок учиться управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль за речью окружающих и
 • Тип: Книга

  Мама, папа, я - здоровая семья

  Процесс восстановления нравственного воспитания детей в семье является актуальным и значимым Общеобразовательным учреждениям нужно формировать новые подходы в работе с семьёй с использованием оптимальных форм и методов педагогического воздействия, должна проводится разносторонняя работа по формированию основ здоровой семьи
 • Тип: Учебное пособие

  Марафон безопасности

  Актовый зал оформлен в виде большого игрового поля На табло выставляется табличка с названием сектора Учащиеся получают жетоны с названием сектора игрового поля В игре участвуют сборные команд из всех классов Каждая команда придумывает название, девиз и две строчки из песни
 • Тип: Реферат

  Мария Монтессори

  Марія Монтессорі (1870 – 1952 г г ) – видатний італійський педагог, яка створила нову педагогіку, яка в свою чергунабула поширення в багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні Мету цієї педагогіки можна сформулювати таким чином: збудити в душі дитини людину, що дрімає в ній 45 років свого життя і діяльності присвятила Монтессорі організації будинків дитини, пропаганді наукової постановки справи суспільного виховання
 • Тип: Реферат

  Мария Монтессори

  Мария была единственным pебенком Алессандpо и Рейнильде Монтессоpи, котоpая pодилась 31 августа в 1870 году в Италии, в маленьком пpовинциальном гоpоде Чиаpавалле Ее отец был высокопоставленным госудаpственным чиновником, а мать пpоисходила из стаpейшего итальянского pода Стопани, в котоpом пpеобладали ученые О детстве Маpии известно немногое, лишь только то, что ее pодители делали для своего pебенка все, чтобы она в будущем могла pеализовать высокое человеческое пpедназначение, а в стpогой католической Италии это не соответствовало пpивычному положению женщины Будучи еще в начальной школе, М
 • Тип: Курсовая работа

  Мастерство классного руководителя: сущность и методы его работы

  Меняется время Становятся иными требования к школе, ученикам и педагогам Однако значимость роли классного руководителя не снижается Сегодня он выполняет три взаимосвязанные функции: организует разнообразную деятельность в классе, заботится о развитии каждого ребенка, помогает детям в решении возникающих проблем
 • Тип: Реферат

  Математика и физика в средней школе

  Математика и физика обычно считаются наиболее трудными предметами школьного курса Во все переходы формирования человеческого сознания эти направления научной мысли развивались взаимосвязано, стимулируя обоюдный прогресс Широко распространено мнение о том, что в школьном преподавании интеграция физики с математикой возможна только в классах с углубленным изучением этих предметов Я же считаю, что многие элементы такой интеграции могут сделать изложение физики более ясным и доступным на всех уровнях её изучения Непонимание школьниками и абитуриентами какого-либо вопроса из курса физики или неумен
 • Тип: Реферат

  Математическая логика в младших классах

  В последние годы в связи с дифференциацией обучения, появлением школ различной профильной направленности, в том числе гуманитарных, технических, экономических, естественно-математических и других по-новому встают вопросы о целях, содержании формах и методах обучения математике в школе, о месте и роле каждого школьного предмета
 • Тип: Дипломная работа

  Математические игры как средство развития познавательного интереса учащихся

  С каждым годом дети все равнодушнее относятся к учебе В частности понижается у учеников к такому предмету как математика Этот предмет воспринимается учащимися как скучный и совсем не интересный В связи с этим учителями ведется поиск эффективных форм и методов обучения математике, которые способствовали бы активизации учебной деятельности, формированию познавательного интереса
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 412