Работы в категории Педагогика, страница 120, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Учебное пособие

  Курсовое проектирование по учебной дисциплине "Разработка управленческого решения"

  Важной формой активизации процесса освоения знаний при подготовке государственных служащих является написание обучающимися различных видов письменных работ К письменным работам в структуре текущего учебного процесса относится курсовой проект
 • Тип: Курсовая работа

  Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

  Завдання батьків та педагогів – не тільки підготувати дитину до "дорослого" життя, дати їй певну суму знань і навиків, але й виявити її неповторну індивідуальність, допомогти розвитку її сильних якостей і переборюванню слабких Знання психофізіологічних властивостей індивідуальності є тим інструментом у руках вчителя, котрий дозволяє знайти основні підходи до вирішення педагогічних завдань не на основі примусу, а на базі розуміння, на основі діалогу: дитина - дорослий
 • Тип: Дипломная работа

  Лісові системи та їх вивчення в шкільному курсі біології

  У стосунках людини з навколишнім природним середовищем невиснажливе, або збалансоване використання біоресурсів, а особливо фіторесурсів, є одним з найважливіших принципів збереження біорізноманіття Використання останніх в Україні базується, головним чином на двох природних типах рослинності, а саме: головного і побічного використання лісів та лучних, і лучно-болотних угідь як джерела природних кормів для тваринництва У загальних рисах воно традиційно збалансоване, функціонує, згідно з існуючими нормативно-правовими актами земельного та лісового господарства і базується на економіко-фінансових
 • Тип: Учебное пособие

  Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.

  У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини ХІХ — початку ХХ століть Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка Українські митці
 • Тип: Реферат

  Літературознавчі основи аналізу художніх творів

  Сучасна методика читання художнього твору допускає обов'язковий аналіз тексту у класі під керівництвом учителя Такий принцип роботи, по-перше, має історичні корені, по-друге, обумовлюється особливостями художньої літератури як виду мистецтва, по-третє, диктується психологією сприйняття художнього твору молодшими школярами [4]
 • Тип: Учебное пособие

  Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

  бирає учня на роль червоної шапочки) … наша чарівна шапочка Дайте відповіді на запитання Чарівної шапочки ІІ Повторення вивчених слів: Teacher: a) Діти, а чарівна шапочка принесла з собою Чарівну коробочку Давайте зазирнемо до неї Ваше завдання знайти предмет у Чарівній коробочки і скласти речення (
 • Тип: Реферат

  Лабораторне заняття як форма організації навчання

  Лабораторне заняття як форма навчання для вироблення вмінь і навичок має більшу продуктивність, ніж урок формування вмінь і навичок На цьому занятті відсутня тверда регламентація навчальної діяльності учеників, дається великий простір для прояву їхньої ініціативи і винахідливості Завдяки цьому вони виконують великий обсяг завдань, велику кількість тренувальних дій
 • Тип: Курсовая работа

  Лабораторный практикум по ботанике как средство развития самостоятельности учащихся

  Одной из важнейших задач, намеченных реформой общеобразовательной школы, является повышение качества образования В решении этой задачи особое место принадлежит обучению школьников приемам рациональной учебной деятельности В связи с этим возникает необходимость систематической работы по формированию, у учащихся умений и навыков учебного труда При обучении детей биологии учителю важно развивать у учащихся специальные умения (наблюдать биологические явления, формулировать экспериментальную задачу, составлять план биологического эксперимента)
 • Тип: Реферат

  Лексика

  сложность самой проблемы, т к лексический состав языка представляет собой весьма разнообразную и пеструю картину, а лексические единицы – разноплановые и многомерные явления, существенные свойства и особенности усвоения которых трудно выявить и обратить на пользу методики обучения
 • Тип: Курсовая работа

  Лекционно-семинарская система обучения

  Известно, что знания постоянно должны пополняться, что на уроке не только передать их, но и сформировать умение и потребность учиться, черпать сведения из разнообразной литературы, в первую очередь, из учебника
 • Тип: Реферат

  Лекция (предмет, проблемы)

  Предмет возрастной психологии – изучение и представление в виде научных фактов и соответствующих научных теорий основных особенностей психологического развития людей, причем при их переходе от одного возраста к другому
 • Тип: Реферат

  Лекция как активная форма обучения

  На первый взгляд кажется понятным, почему столь эффектив­ным считается семинар Но можно ли в один ряд с ним ставить и лекцию? Ведь нередко слова лектора входят в одно ухо слуша­теля и выходят из другого, так и не затронув ни единой струны в его душе А разве не встречаются уроки-семинары, где ученики произносят по бумажке переписанные чужие слова о не прочитан­ной классом книге?
 • Тип: Реферат

  Лекция по географии

  З початку поточного тисячоліття значення сг і тваринництва дещо зменшилось, віддаючи свої позиції промисловості Але зараз коли все більшу увагу приділяють екологічним питанням, питанням чистої сг продукції у вигращі опинилися країни які зробили одну із своїх спеціалізацій – сг Сьогодні екологічно-чиста сг продукція коштує дуже великі гроші на світовому ринку і тому країни які мають відповідне інтенсивне сільське господарство займають дуже важливі позиції на світовій арені В умовах розвитку великих міст ( мегаполісів ) дуже велика роль приділяється галузям тваринництва які безперебійно на прот
 • Тип: Реферат

  Лекция – важнейшая форма преподавания философии: содержание, структура и стиль лекции

  Слово «лекция» происходит от латинского «lectio» – читаю Как метод трансляции информации и метод обучения возникла с появлением философии, приблизительно в середине первого тысячелетия до н э , причём сразу в нескольких регионах В Элладе первые планомерные лекционные занятия по философии начали проводить софисты, позже лекция распространилась благодаря учебным заведениям Платона (Академия) и Аристотеля (Ликей), где она использовалась наряду с дискуссиями и совместным обсуждением философских проблем В истории индийской философии лекция появляется с зарождением буддийской монастырской традиции,
 • Тип: Учебное пособие

  Лекция: цели, задачи и функции

  Первым видом учебно-исследовательской работы, с которым сталкивается студент, придя в вуз, является лекция С одной стороны, лекция – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом Лекция не заменяет собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить внимание, указывает пути, кот
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 412