Работы в категории Банковское дело, страница 56, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Контрольная работа

  Економічний зміст лізингу

  Актуальність розгляду першого питання полягає у тому, що протягом трьох останніх десятиліть значно зросла у світі популярність лізингу Замість того, щоб позичати гроші для покупки літака, комп'ютерів, реактора або супутника, компанії беруть це в лі­зинг Авіа та залізничні компанії беруть у лізинг величезну кіль­кість обладнання Багато фірм беруть у лізинг своє ж майно, а ма­газини - будинки і склади Зростання значення в останні роки лізингових угод викликало необхідність його законодавчого регулювання
 • Тип: Реферат

  Електронна комерція

  Під електронною (е-комерція) розуміється така форма комерції, коли вибір і замовлення товару чи послуг виконуються через комп’ютерні мережі, а оплата – через використання електронних документів та платіжних засобів (картки, електронні чеки, електронні гроші) Фактично це система Іnternet-комерції (SІC) Спрощена модель е-комерції складається із:
 • Тип: Курсовая работа

  Емісія грошей

  У зв'язку з тим, що центральні банки – це головні органи грошово-кредитного регулювання та реалізації грошово-кредитної політики, основним завданням їхньої діяльності є забезпечення стабільності національної грошової одиниці [20, с 73] Тому національний банк будь-якої країни має набір функцій, що дозволяють досягти поставленої мети Традиційно перед центральним банком ставиться п'ять основних задач, а саме бути:
 • Тип: Дипломная работа

  Ефективність кредитування на прикладі Маріупольського відділення "Індекс-банк"

  Кредит грає важливу роль в економіці України, особливо в період становлення в ній ринкової інфраструктури і здійснення структурної перебудови народного господарства Він сприяє прискоренню роздержавлення власності, допомагає швидшому перерозподілу грошових коштів, який дає можливість в стислі терміни здійснити переорієнтацію виробництва і оздоровити економіку
 • Тип: Контрольная работа

  Загальні положення затратного методу оцінювання нерухомості (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

  Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвиненої ринкової економіки, є дворівневою До першого рівня належить Національний банк, що являє собою «банк банків», центральний банк країни, а до другого – система комерційних банків
 • Тип: Реферат

  Загальні положення про страхування

  Термін «страхування», на думку західних філологів, має латинське походження В його основі лежать слова, які означають «безтурботний» Отже, страхування відбиває ідею застереження, захисту та безпеки У багатьох слов’янських мовах, у тому числі й в українській, виникнення терміна «страхування» пов’язують зі словом «страх»
 • Тип: Контрольная работа

  Загальна характеристика валютних опціонів

  Ринок похідних фінансових інструментів (деривативів) є вагомим сегментом фінансового ринку, який за останнє десятиліття визначає розвиток світової економіки Деривативи переорієнтують потоки грошових коштів від одних учасників ринку до інших при проведенні операцій хеджирування, спекуляціях на курсах цінних паперів, крос-курсах валют, тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Загальнообов'язкове державне соціальне страхування та методи його обліку

  Загальнообов’язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянином, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом Завданням законодавства про загальн
 • Тип: Учебное пособие

  Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

  спричинили втрату працездатностi вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування визначає правову основу, економiчний механiзм та органiзацiйну структуру загальнообов’язкового державного соцiального страхування громадян вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi призвели до втрати працездатностi або загибелi застрахованих на виробництвi
 • Тип: Контрольная работа

  Задачі та основні напрямки удосконалення банківського кредитування у сучасних умовах

  Банк залучає депозит у фізичної особи обсягом 17000 грн на 6 місяців за річною ставкою 34% з виплатою в разі погашення процентів, які нараховуються щомісяця При визначенні кількості днів дії депозиту розрахунок виконують за методом «30/360»
 • Тип: Контрольная работа

  Задачи и виды страхования

  Различные природные катаклизмы и противоборство антагонистических общественных сил в любом государстве создают объективные условия для возникновения риска, то есть проявления негативных последствий, имеющих случайный характер Такими обстоятельствами являются как непредсказуемые природные явления (гроза, мороз, наводнения, землетрясения и т п ), так и другие общественные отношения (войны, несчастные случаи на производстве и в быту, преступные деяния и др ) Такие явления нарушают нормальную производственную деятельность, причиняют населению материальный и моральный ущерб
 • Тип: Реферат

  Задачи социального страхования

  Самым эффективным соцстрахованием можно считать страхование от безработицы Но только при условии белой заработной платы на предыдущем месте работы По закону «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», страховым случаем считается ситуация, при которой гражданин остался без источника дохода вследствие потери работы по независимым от него причинам, зарегистрировался как безработный и «готов и способен приступить к подходящей работе и действительно ищет работу» То есть, чтобы получить право на господдержку, необходимо, чтобы человек:
 • Тип: Реферат

  Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення

  За даними МВФ, щорічно у світі відмивається від 500 до 1,5 трл доларів Це становить 5% світового валового продукту В умовах становлення національної економіки та розвитку інтеграції з міжнародними фінансовими системами в Україні, як ніколи гостро постає питання про протидію легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом
 • Тип: Реферат

  Залог как форма обеспечения возвратности кредита

  В силу тяжелого экономического кризиса, инфляции и низкой доходности банковский капитал в последние годы не работает на экономику республики, испытывающую острейший дефицит кредитных ресурсов Однако, как показывает мировая практика, кредитные операции играют решающую роль в судьбе любого коммерческого банка и банковской системы страны в целом: привлеченные средства покрывают свыше 90% потребностей банков в денежных ресурсах для осуществления активных, прежде всего, ссудных операций, в том числе для финансирования капиталовложений
 • Тип: Контрольная работа

  Залоговое кредитование

  Кредитование - один из самых главных инвестиционных инструментов для коммерческих банков Он наиболее распространен и среди экономических субъектов, испытывающих потребность в привлечении дополнительных ресурсов, так как наиболее типичный ее размер в России не дотягивает до оптимального уровня облигационных программ (по оценкам различных экспертов, сегодня в России минимальный размер облигационного займа составляет 200-400 млн долл )
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 203