Работы в категории Банковское дело, страница 5, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Банковское дело • Тип: Шпаргалка

  Амортизационная политика организации

  Износ бывает моральный (экономический) и физический (материальный) Амортизация – процесс переноса стоимости ОС по мере их использования на стоимость производимой продукции, а также услуг для аккумуляции денежных средств для последующего полного восстановления основных фондов Основой для определения ежегодного размера амортизационных отчислений является норма амортизации – установленный размер отчислений на полное восстановление ОС за определенный период времени по конкретной группе (виду), выраженный в % по отношению к их балансовой стоимости Амортизация начисляется исходя из срока полезного
 • Тип: Шпаргалка

  Аналіз банківської діяльності

  При уважному розгляді наведених визначень предмету банківської діяльності можна зазначити, що банківський аналіз вивчає не саму фінансову діяльність банку, а її економічні результати Предметом аналізу є причини створення і зміни результатів фінансової діяльності Пізнання причинно-наслідкових зв'язків у діяльності банку дозволяє розкрити сутність економічних явищ і на цій основі дати об'єктивну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підвищення ефективності діяльності банку, обґрунтувати плани й управлінські рішення Тільки розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних аспектів діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

  Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що оцінка фінан-сового стану та кредитоспроможності позичальника формується на всебічному і грунтовному аналізі усієї інформації, що дає змогу оцінити кредитний ризик клієнта
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз банку Укрсоцбанк

  Мета діяльності банку - бути надійним і універсальним, бути лідером банківської системи України, орієнтованим на надання пакету традиційних та інноваційних послуг на всіх основних сегментах фінансового ринку
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

  Актуальність теми дослідження дуже висока і полягає в тому, що валютне регулювання – діяльність держави, яка спрямована на регламентування розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями Необхідність валютного регулювання полягає у наполегливості країн та банків мінімізувати валютні ризики
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

  Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку.
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

  Загальні збори акціонерів від 1 1 серпня 2006 року затвердили результати підписки на акції банку 22-ї емісії загальним обсягом біля 600 млн грн , яка 22 грудня цього ж року була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Всього банком було випущено майже 2 1 млрд акцій номінальною вартістю 0,1 0 грн Фізичним особам належало 0,36 % акцій, юридичним особам - 99,54%
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

  При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; аналіз коефіцієнтів (відносних показників); порівняльний аналіз; методи табличного й графічного подання результатів
 • Тип: Реферат

  Аналіз діяльності комерційного банку

  Однією із складових економічної системи є банківська стстема Для ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської системи На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх Комерційні банки – це другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи Вони займаються обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення Їх часто називають кровоносними судинами економіки “Комерційний банк можна розглядати як систему трансформа
 • Тип: Отчет по практике

  Аналіз діяльності Приватбанку

  Заснований 19 березня 1992 року, Приватбанк є найбільшим банком країни і визнаним лідером банківської системи України За станом на 01 01 2003 р оплачений статутний фонд банку складав 260 млн грн , капітал – 533 млн грн Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» за результатами проведеного у 2000 і 2002 роках дослідження, присвоїв Приватбанкові звання «The Bank of Year» Інший впливовий журнал – «Euromoney» – чотири роки підряд (у 1999, 2000, 2001 і 2002 роках) визнає Приватбанк кращим банком України За підсумками фінансового рейтингу, проведеного українською газетою «Бі
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз діяльності та підвищення ефективності банківських операцій КБ "ПриватБанк"

  Банки – одне з центральних ланок системи ринкових структур Розвиток їхньої діяльності – необхідна умова реального створення ринкового механізму Комерційні банки – основна ланка кредитно-грошової системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку Для цього вони використовують не тільки свій власний, але і притягнутий фінансовий капітал, у виді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів і інших джерел Причому притягнуті засоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз доходів та витрат банку

  У світовій практиці спостерігається як постійне зростання ба­нківських активів, так і рівня дохідності за ними І хоча збільшується частка доходів, отриманих у вигляді комісійної винагороди від надання банківських послуг, проценти, тримані під кредит­них операцій банку, становлять значну частку банківських до­ходів Ця тенденція спостерігається і в Україні При цьому вна­слідок слабкого розвитку ринку банківських послуг основна маса банківських доходів одержується у вигляді процентів за користу­вання кредитними коштами, що були надані банком платоспро­можним клієнтам
 • Тип: Отчет по практике

  Аналіз економічної діяльності ВАТ "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант"

  СК «ГАРАНТ-АВТО» є одним з провідних гравців ринку страхових послуг в Україні Компанія булла заснована в Києві в 1992 році і на сьогодні пропонує програми страхування для юридичних та фізичних осіб Страхові платежі компанії в 2010 році склали 273 623 тис грн , а чистий прибуток від діяльності Компанії пішов до резерву, для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами Загальна сума відшкодувань, виплачених ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» протягом 2010 року, склала 162 227 тис грн Щодня Компанія виплачує приблизно 650 тис грн страхових відшкодувань, тобто приблизно 3 - 3,5 млн грн щотижня
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

  Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу Кредит виник з практичних потреб розвитку виробництва, його пристосування до постійного дефіциту капіталу - грошових і матеріальних ресурсів За рахунок кре
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

  Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але і при порівняльному аналізі положення банку у банківській системі України (макросередовищі), що дозволяє виявити фінансові проблеми в розвитку банку та ідентифікувати їх причини в порівняльному аналізі характеристик його операцій з показниками лідерів банківської системи та середніми показниками банківської системи України Мета курсової роботи полягає в проведенні аналізу активності банківської діяльност
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 203